Skip to content
Powikszanie czcionki Domylny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Delecje i mikrodelecje arrow Zespół Angelmana

Menu główne

Genetyka

Różne

Zespół Angelmana Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

http://pl.wikipedia.org
Zespół Angelmana (ang. Angelman syndrome, AS,) – genetycznie uwarunkowany zespół spowodowany najczęściej mikrodelecją w regionie 15q11-13. Wiele charakterystycznych cech Zespołu Angelmana wynika z utraty funkcji genu UBE3A. Ludzie zwykle dziedziczą jedna kopie genu UBE3A od każdego z rodziców. Obie kopie tego genu sa aktywne w wielu tkankach organizmu. W pewnych obszarach mózgu, jednak tylko pochodząca od matki kopia genu UBE3A jest aktywna. Jeśli kopia genu UBE3A pochodzącą od matki została utracona lub jeżeli jest niezdolna do prawidłowego funkcjonowania np. z powodu mutacji, wówczas nie będzie żadnej aktywnej kopii genu w określonych partiach mózgu, co prowadzi do AS. Zaburzenia w ojcowskiej kopii 15q11-13, prowadza do choroby o nazwie - Zespół Pradera-Williego (PWS).

Chorobę opisał jako pierwszy w 1965 roku dr Harry Angelman, pediatra  z Warrington. W swojej pracy przedstawił trzech pacjentów, których określił jako "dzieci marionetki" ("puppet children").
Zespół Angelmana spowodowany jest utratą regionu 15q11-q13, rzadziej jednorodzicielską disomią chromosomu lub nieprawidłowym imprintingiem.
Objawy i przebieg 

Zespół Angelmana charakteryzują głównie objawy neurologiczne: upośledzenie umysłowe, ataksja, padaczka, charakterystyczne ruchy przypominające marionetkę i napady śmiechu bez powodu (stąd dawna, zarzucona nazwa zespołu, ang. happy puppet syndrome). Mniej wyrażone są cechy dysmorficzne twarzy, takie jak duże usta (makrostomia), wystający język (łac. glossoptosis), szeroko rozstawione zęby. Tęczówki prawie zawsze mają kolor niebieski. Dzieci z zespołem Angelmana przejawiają różne sensoryzmy, wśród nich częstym jest fascynacja wodą.

Dzieci rodzą się na ogół z ciąży o prawidłowym przebiegu, z masą i długością ciała w normie. Pierwsze objawy nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego ujawniają się na ogół pomiędzy 6. a 9. miesiącem życia. W pojedynczych przypadkach rozwój może wydawać się prawidłowy do końca pierwszego roku życia. Podobnie jak w wielu innych zespołach warunkowanych genetycznie, większość dzieci z zespołem Angelmana przejawia znaczne zaburzenia rozwoju mowy. Około 30% dzieci nie mówi, a pozostałe w większości posługują się pojedynczymi wyrazami. Z tego powodu, możliwie jak najwcześniej należy umożliwić dzieciom korzystanie ze specjalnych pomocy pozwalających rozwijać komunikację alternatywną.

http://www.forumneurologiczne.pl
Padaczka u dzieci z zespołem Angelmana
Zespół Angelmana jest schorzeniem neurologicznym uwarunkowanym genetycznie charakteryzującym się poważnym upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami mowy, stereotypiami ruchowymi, oraz specyficznym sposobem zachowania z cechami wesołkowatości i wybuchami śmiechu. U większości pacjentów występuje padaczka.

Celem pracy była Analiza padaczki oraz odpowiedzi na leczenie u dzieci z zespołem Angelmana. Badanie polegało na zebraniu wywiadu z rodzicami/ opiekunami dziecka. Do badania włączono 19 dzieci z potwierdzoną genetycznie delecją 15q11-3. U wszystkich badanych rozpoznano padaczkę uogólnioną, natomiast dodatkowo u 53% występowały napady ogniskowe.

 Najczęściej obserwowanymi napadami były atypowe absance, napady miokloniczne oraz toniczno-kloniczne. Średni wiek w chwili wystąpienia pierwszego napadu to 1 rok 1 miesiąc. U 18 pacjentów napady obserwowano codziennie. Poprawa charakteryzująca się redukcją ilości napadów lub lepszą kontrolą napadów występowała średnio w wieku 5,3 roku. Najlepszy efekt leczenia uzyskiwano stosując kwas walproinowy samodzielnie lub w połączeniu z fenobarbitalem lub clonazepamem. Pogorszenie stwierdzano po włączeniu karbamazepiny.

autor opracowania: Dr n. med. Ilona Kopyta, asystent katedry i Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Katowicach

http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/zesp_ang/Rozpoznawanie.htm

Rozpoznawanie zespołu Angelmana
 Happy  puppet   syndrome to termin, który pojawił się w  latach 70 tych na określenie dzieci wyglądających na szczęśliwe, skłonnych do niekontrolowanego śmiechu sposobu bycia. Jednakże do dzisiaj przyjęło się mówić, że schorzenie wywołane nie poznanymi dotąd  nieprawidłowościami w obszarze genomu  to zespół Angelmana. W 1965r. Harry  Angelman  opisał zespół charakteryzujący się głębokim opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, napadami padaczkowymi, łatwymi do sprowokowania napadami śmiechu, brakiem mowy i dysmorfią  twarzoczaszki u trojga niespokrewnionych dzieci obojga płci. Po upływie dwóch lat Bower i Jeavons opisali dwoje kolejnych dzieci z tym samym zespołem, który nazwali „happy puppet syndrome”. Ze względu na nieadekwatną nazwę zespołu objawów chorobowych o pejoratywnym wydźwięku w mniemaniu wielu rodziców i lekarzy, obecnie zaleca się używanie określenia: zespół Angelmana. Zespół Angelmana  występuje z częstością 1 na 20 000 żywych urodzeń. Zespół należy do schorzeń neurogenetycznych spowodowanych nieprawidłowym dziedziczeniem regionu 11-13 na długim ramieniu chromosomu 15  (15q11-q13). Zespół Angelmana wraz z zespołem Pradera – Willego należą do najlepiej poznanych chorób uwarunkowanych zaburzeniem rodzicielskiego piętnowania genomu (ang. genomic imprinting) Zjawisko rodzicielskiego piętnowania genomu polega na naznaczeniu chromosomów zgodnie z ich rodzicielskim pochodzeniem i prowadzi do zróżnicowanej ekspresji alleli ojcowskich i matczynych podczas rozwoju osobniczego. Fenomen ten występuje prawdopodobnie w czasie gametogenezy  i przekazywany jest przez gamety do zygoty, gdzie utrzymuje się przez cały okres rozwoju zarodkowego, być może nawet do końca życia, ale tylko w komórkach somatycznych. W komórkach linii płciowej genom wdrukowany, dziedziczony po rodzicach zostaje natomiast w którymś momencie wymazany, a w jego miejsce wprowadzany jest nowy, którego specyfika zależy od płci. Przypuszcza się, że w rodzicielskim piętnowaniu genomu odgrywają procesy metylacji i replikacji DNA oraz zmiany struktury chromatyny. Według ostatnich doniesień wymienione procesy zostają pod kontrolą obszaru określanego jako centrum piętnowania (ang imprinting centre), które prawdopodobnie ostatecznie reguluje ekspresję genów wzdłuż całego genu 15q11-q13.

Zespoły Pradego – Willego i Angelmana, choć spowodowane defektem molekularnym tego samego regionu 15q11-q13, charakteryzuje całkowicie odrębny  obraz kliniczny. Wiadomo obecnie, że oba te zespoły spowodowane są utratą funkcji odrębnych, choć sprzężonych ze sobą genów, które zlokalizowane są w regionie 15q11-q13 i ulegają piętnowaniu rodzicielskiemu. W przypadku zespołu Angelmana gen/geny odpowiedzialne za jego wystąpienie ulegają w warunkach prawidłowych napiętnowaniu (inaktywacji) na chromosomie pochodzącym od ojca. Brak matczynej kopii regionu 15q11-q13 zawierającego te geny prowadzi do powstania fenotypu zespołu Angelmana. Odwrotna sytuacja powoduje powstaje zespołu Pradera – Willego.

Wśród pacjentów  z zespołem Angelmana, w zależności od obserwowanych w nim zmian molekularnych, wyróżniono 4 klasy. Najliczniejszą stanowią chorzy (65 – 70%), u których stwierdza się rozległa delecję powstałą na nowo w regionie 15q11-q13 odziedziczonym od matki. Najprostszą metodą  umożliwiającą wykrycie delecji 15q11-q13 jest badanie cytogenetyczne z wykorzystaniem techniki HRT. Ponieważ technika HRT może dawać wyniki zarówno fałszywie dodatnie, jak i fałszywie ujemne, do celów diagnostyki delecji zaleca się obecnie stosowanie techniki FISH (metoda hybrydyzacji in situ, z możliwością fluorescencyjnej detekcji  sondy) bądź badanie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych lub polimorfizmu długości fragmentu restrykcyjnych z regionu 15q oraz analizę wzoru metylacji w loci  SNRPN bądź D15S63 w celu ustalenia obecności matczynego i ojcowskiego fragmentu 15q11-q13 (w zespole Angelmana uwarunkowanym rozległą delecją 15q11-q13 stwierdza się utratę fragmentu matczynego).

W przypadku stwierdzenia u dziecka dotkniętego zespołem Angelmana rozległej delecji 15q11-q13 ryzyko powtórzenia się choroby u dziecka z następnej ciąży jest małe (prawdopodobnie 1%); ewentualna diagnostyka prenatalna może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem techniki FISH bądź analizy polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych .

Do drugiej grupy zaliczani są chorzy (2-3 %) charakteryzujący się disomią ojcowską  chromosomu 15 (z reguły izodisomią, czyli mają dwie kopie jednego chromosomu 15 ojcowskiego). Dotychczas opisano zaledwie kilku pacjentów z zespołem Angelmana uwarunkowanym matczyną disomią chromosomu 15. We wszystkich tych przypadkach zaobserwowano lżejszy przebieg choroby z umiarkowanymi objawami ataksji, bez cech małogłowia i napadów padaczkowych oraz z mało charakterystycznym wyglądem twarzy (brak makrostomii i pronatyzmu ). Prawdopodobnie ojcowska disomia 15 w zespole Angelmana  spowodowana jest nie rozłączeniem się(ang. non-disjuncton) homologicznych chromosomów 15 w I podziale mejotycznym u matki  (najczęściej powyżej 35 r. ż.) i uczestniczeniem w zapłodnieniu monosomicznej komórki jajowej (pozbawionej chromosomu 15) z równoczesną duplikacją ojcowskiego chromosomu 15. Chorzy ci w analizie metylacji wykazują brak prążka matczynego. Obecność dwóch kopii ojcowskiego chromosomu 15 można u nich potwierdzić za pomocą analizy dziedziczenia markerów polimorficznych 15q.

Trzecią grupę (3-4%) stanowią pacjenci z pozornie prawidłowym chromosomem 15, u których stwierdza się jedynie odmienny niż u osób zdrowych wzór metylacyjny  w regionie 15q11-q13 (utrata prążka metylacyjnegospecyficznego dla allela matczynego) i u których w wysoce specjalistycznych labolatolatoriach wykrywa się mikrodelecje w centrum piętnowania, odziedziczone na chromosomie matczynym. Przypuszcza się, że pojawiające się denovo w komórkach linii płciowej dziadka chorego dziecka (ojca matki) mikrodelecje w centrum piętnowania nie pozwalają na wprowadzenie w komórkach linii płciowej jego córek (matek dzieci z zespołem Angelmana) piętna specyficznego dla płci żeńskiej, co powoduje, że dzieci tych matek dziedziczą po nich chromosom 15 z mikrodelecją w centrum piętnowania i z nieprawidłowym piętnowaniem (ojcowskim). Oznacza to, że zamiast aktywnych alleli na chromosomie matczynym, dziedziczą allele nieaktywne, będące przyczyną wystąpienia u nich zespołu Angelmana. Jeżeli w kolejnych pokoleniach nosiciele mutacji są tej samej płci choroba się nie pojawia. W przypadku stwierdzenia u dziecka mikrodelecji w centrum piętnowania ryzyko powtórzenia się choroby jest znacznie podwyższone (prawdopodobnie wynosi 50 %). Jeżeli mikrodelecja w tym regionie jest jedynie podejrzewana na podstawie nieprawidłowego testu metylacyjnego (prawidłowe wyniki pozostałych badań molekularnych), nie możemy zaproponować badania prenatalnego (we wczesnym okresie ciąży test metylacyjny jest bezużyteczny). Jeżeli natomiast mikrodelecja w centrum piętnowania została u chorego dziecka zidentyfikowana za pomocą specyficznych dla tego regionu sond ,istnieje możliwość jej wykrycia również u płodu we wczesnym okresie ciąży. Ostatnią grupę (ok. 20%) stanowią chorzy, którzy odznaczają się pozornie prawidłowym dziedziczeniem chromosomu 15 (za pomocą dostępnych badań molekularnych stwierdza się u nich dwa prawidłowe chromosomy 15 - - jeden pochodzący od matki drugi od ojca ). Są oni prawdopodobnie nosicielami drobnych mutacji w genie zespołu Angelmana. Fakt występowania ostatniej z wymienionych klasy chorych z zespołem Angelmana oraz brak podobnych przypadków wśród pacjentów z zespołem Pradera –Williego sugeruje, że za cechy fenotypowe zespołu Angelmana odpowiedzialny jest tylko jeden gen strukturalny, a za fenotyp Pradera -Williego dwa lub więcej genów. Jak dotychczas nie udało się jednak znależć (w obszarze minimalnej delecji odpowiedzialnej za wystąpienie zespołu Angelmana) genu, ulegałby piętnowaniu ojcowskiemu, czyli byłby aktywny transkrypcyjnie jedynie na matczynym chromosomie. W tej ostatniej grupie pacjentow, wśród rodzinnych przypadków stwierdzono, że chore rodzeństwo zawsze dziedziczy po matce ten sam chromosom 15,  który to matka odziedziczyła po swoim ojcu. Matka mająca  mutaję w genie zespołu Angelmana na chromosomie 15 pochodzącym od jej ojca jest zdrowa i nie ma żadnych objawów tego zespołu (u człowieka zdrowego gen zespołu Angelmana ulega napiętnowaniu na chromosomie ojcowskim, co równoznaczne  jest z jego inaktywacją i dlatego mutacja tego genu na chromosomie ojcowskim nie powoduje choroby). Jeśli natomiast matka przekaże potomstwu chromosom 15 z mutacją w genie, to na skutek braku obecności aktywnego genu na chromosomie matczynym zawsze wystąpi zespół Angelmana. Wystąpienie rodzinnego zespołu Angelmana zależy więc od obecności specyficznej mutacji genu  zespołu Angelmana oraz od ,,przejścia” mutacji przez matczyną mejozę. Identyfikacja kliniczna tego typu przypadków jest niezmiernie ważna ze względu na brak obecnie jakiegokolwiek diagnostycznego markera molekularnego i wydatnie podwyższone ryzyko wystąpienia choroby (50%). W diagnostyce laboratoryjnej zespołu Angelmana w przypadku każdego chorego i jego rodziców należy bezwzględnie wykonać badanie cytogenetyczne za pomocą HRT w celu wykrycia obecności aberracji strukturalnych regionu 15q11-q13. U około 5 % matek chorych dzieci stwierdza się inwersje bądź translokacje zrównoważone wciągające region 15q11-q13, które predysponują do wystąpienia u ich potomstwa delecji 15q11-q13 i zespołu Angelmana lub matczynej disomii chromosomu 15q11-q13 i zespołu Pradera – Williego. Stwierdzenie nosicielstwa aberracji chromosomowej u matki jest wskazaniem do przeprowadzenia badania prenatalnego za pomocą techniki FISH bądź analizy polimorfizmu sekwencji satelitarnej . Wykazano (Kishino T. I in. Nature Genet . 1997 oraz Matsura T. i in. Nature Genet . 1997), że mutacje genu UBE3A są zaangażowane w patogenezę zespołu Angelmana. Produkt białkowy tego genu, enzym E3, ligaza  ubikwityna – białko ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego poprzez selekcję substratów poddanych proteloizie przebiegającej z udziałem ubikwityny.
 

Objawy kliniczne i historia naturalna zespołu Angelmana  

 Przy rozpoznawaniu zespołu Angelmana, podobnie jak i przy rozpoznawaniu innych zespołów genetycznie uwarunkowanych, w których fenotyp zmienia się wraz z wiekiem, niezwykle pomocna jest znajomość historii naturalnej. Dzieci chore rodzą się z ciąży i porodu o powikłanym przebiegu, z prawidłową długością i masą ciała (z reguły jednak niższą o około 200 – 300 g od masy urodzeniowej zdrowego rodzeństwa) oraz pozostającymi w granicach normy obwodami główki i klatki piersiowej. U około 72% chorych występują zaburzenia w odżywianiu. Obserwuje się trudności w ssaniu (dotyczy to zwłaszcza karmienia naturalnego), wymioty po posiłkach (często przez nos) oraz mały przyrost masy ciała. Zakrztuszenie się pokarmem (niekiedy rozpoznaje się reflux przełykowo – żołądkowy) często prowadzi do zaburzeń oddechowych. U około 15% chorych noworodków wymienione zaburzenia są przyczyną hospitalizacji. We wczesnym okresie życia dzieci te sprawiają wrażenie nadmiernie spokojnych, są wiotkie, przy trzymaniu na rękach wyczuwa się drżenie ich ciała, u niektórych z nich występuje, wkrótce zresztą ustępujący, oczopląs.
Widoczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego obserwuje się ok. 9 mies. ż ., u niektórych chorych rozwój psychoruchowy do końca 1 r. ż. wydaje się prawidłowy. Opóźnienie rozwoju ruchowego spowodowane jest wiotkością mięśni tułowia, nadmiernym napięciem mięśniowym w kończynach dolnych oraz zaburzeniami równowagi. Dzieci te siadają samodzielnie pomiędzy 1 a 3 r. ż. Z powodu hipotonii tułowia, siedzą w charakterystyczny sposób, podpierając się jedną ręką ;kończyny dolne, w których jest nadmierne napięcie mięśniowe ,trzymają szeroko rozsunięte i sztywne. W nietypowy sposób, około22 mies. ż. następuje raczkowanie, które przypomina czołganie się w stylu „komando”, albo przemieszczanie się na pośladkach. Generalnie nie lubią pozycji brzusznej, jednak niektóre z nich  opierając sztywne kończyny o podłoże właśnie z  tej pozycji, usiłują oderwać ramiona od podłoża i robią to znacznie  wcześniej niż zdrowe dzieci. Samodzielnie chodzą  między 18 mies. a 7 r., przeważnie od 5 r. ż. Mają bardzo charakterystyczny chód: chwiejny (ataktyczny), na szerokiej podstawie i sztywnych dolnych kończynach. Niestety ok. 30% nie chodzi, co powoduje najczęściej boczne skrzywienie kręgosłupa obecne dosyć często od urodzenia, a także znaczna wiotkość tułowia i nasilona spastyczność kończyn dolnych. Szczególnie charakterystycznym objawem choroby jest sposób bycia chorych, którzy sprawiają wrażenie szczęśliwych, gdyż są towarzyscy i często się uśmiechają . Pierwszy uśmiech pojawia się we właściwym czasie (4 – 6 tydz. ż.) i jest łatwym do sprowokowania  chichotem, który wymyka się z pod kontroli. Śmiech jest nieadekwatny do sytuacji (np. występuje w czasie injekcji). W młodszym wieku napadom śmiechu towarzyszy machanie lub klaskanie rękami, nadmierna pobudliwość ruchowa i krótka koncentracja. Napady śmiechu nie są warunkiem koniecznym rozpoznawania tego zespołu, jednak ich występowanie u 96% chorych pomaga w ustaleniu rozpoznania. Innym charakterystycznym symptomem omawianego zespołu jest brak mowy u około 35% dzieci. Pozostałe dzieci wymawiają zaledwie pojedyncze słowa, zwykle: mama, tata, baba. Porozumiewają się z rodzicami używając gestów lub za pomocą  wskazywania czy też pociągania za rękę bądź odzież. Uwielbiają, kąpiel, załamujące się refleksy świetlne oraz hałas np. wywołany podczas zabawy wydającymi dźwięki zabawkami. Do stałych objawów zespołów genetycznych należy krótkogłowie i małogłowie (poniżej 25 centyla) u dzieci powyżej 2 roku życia. U niektórych z nich (około 35 %) występuje poziome zagłębienie w postaci bruzdy w okolicy potylicznej. Zmiany w wyglądzie twarzy związane są przede wszystkim ze stałym wysuwaniem języka oraz postępującym prognatyzmem. Dziecko zazwyczaj trzyma język między zębami lub, w późniejszym wieku wykłada język na wargi a nawet na brodę. rawdopodobnie spowodowane to jest małą żuchwą i stromym ustawieniem podstawy czaszki. Rysy twarzy są delikatne, oczy mogą być osadzone głęboko. Zęby są rozstawione szeroko, a u starszych dzieci powierzchnie górne koron zębów są łukowato wycięte z powodu wysuwania języka. Usta są bardzo duże. Broda jest wydatna, a dolna część twarzy może wydawać się „chomicza” (szeroka). Pomimo odrębności w wyglądzie, dzieci są bardzo podobne do swoich rodziców. U dużej populacji (70% chorych) obserwuje się hipopigmentację skóry, włosów i oczu. Włosy są jasne lub rude, a skóra jasna i wrażliwa na promienie słoneczne. W warstwie przedniej zrębu tęczówki oraz w naczyniówce stwierdza się niedobór barwnika. Dotyczy to dzieci z udokumentowaną badaniami molekularnymi delecją regionu 15q11-q13.
 
 Objawy neurologiczne

Dzieci urodzone z zespołem Angelmana są na ogół niespokojne od urodzenia, cechuje je „pełna niepokoju aktywność”. Przez cały czas wykonują ruchy rękami. W okresie późniejszym (u około  44% chorych) występują stereotypie, rzadziej atetotyczne  ruchy palców rąk, obserwuje się również atetyczną postawę. Zauważyć można też charakterystyczne objawy w postaci mimowolnych ruchów szarpiących mięśni tułowia i kończyn górnych. Dzieci często lubią wkładać palce do ust i nadmiernie się ślinią. Stale poruszają ustami jakby coś żuły. Jednym z najbardziej stałych objawów neurologicznych jest ataksja (100%) najłatwiejsza do zaobserwowania u dzieci chodzących. Hipotonia tułowia i hipertonia kończyn dolnych ze wzmożeniem odruchów głębokich, zwłaszcza z mięśnia czworogłowego uda, występuje u ponad 90% dzieci. W każdym wieku mogą pojawić się drgawki zanotowane u około 80% chorych, które z reguły jednak ustępują około 10 r. ż. Pierwsze drgawki pomiędzy 18 a 24 mies. ż. najczęściej towarzysza wyrzynaniu się zębów lub gorączce. Okres drgawek występuje z reguły przez 3 – 4 tygodnie, potem okresy bez drgawek mogą trwać przez kilka miesięcy, po czym drgawki znów się pojawiają. Nasilenie drgawek następuje około 4 r. ż. i trudno poddaje się leczeniu. Najlepszy efekty lecznicze osiąga stosując klonazepam, albo kwas walproinowy. W okresie niemowlęcym drgawki mają postać kurczu niemowlęcego, potem obserwuje się napady małe, uogólnione bądź miokloniczno – astatyczne. Zapis EEG jako nieprawidłowy, zanotowano również u chorych, u których drgawki nie występują, uważany jest obecnie za jeden z najbardziej stałych objawów, ułatwiających ustalenie rozpoznania. Na charakterystyczny zapis EEG składają się następujące rodzaje nieprawidłowości: czynność średniowolna o niskiej częstotliwości (4 – 6 c/s) i wysokiej amplitudzie (200 uV), często uogólniona, następnie czynność wolna (2 – 3 c/s) o bardzo wysokiej amplitudzie (200 – 500 uV), najbardziej wyrażona w odprowadzeniach przednich  oraz zespoły iglica – fala w połączeniu z komponentami o częstotliwości 3 – 5 c/s i znacznie podwyższonej amplitudzie (powyżej 200 uV), głównie rejestrowane z tylnych części mózgu i nasilające się po biernym zamknięciu oczu. Niekiedy trzeba wykonać więcej aniżeli jedno badanie EEG, żeby wykazać obecność wymienionych nieprawidłowości. Wraz z wiekiem (około 10 r. ż.) zapis EEG się normalizuje. Typowym objawem jest występujące zaburzenie snu, zwłaszcza pomiędzy 2 a 6 r. ż. Dzieci zasypiają na około 5 godz. na dobę i w nocy wykazują niezwykłą aktywność. W roku 1995 opublikowane zostały kryteria diagnostyczne dla zespołu Angelmana, pomagające weryfikować rozpoznanie kliniczne i identyfikację pacjentów dotkniętych tym zespołem, u których powinny być wykonane badania molekularne w odpowiednim zakresie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że rozpoznanie kliniczne odgrywa wiodącą rolę w rozpoznawaniu zespołu Angelmana, ponieważ przy obecnym stanie wiedzy zespół ten można na poziomie molekularnym potwierdzić tylko u 80 % pacjentów.

Kryteria diagnostyczne zespołu Angelmana ( wg Williamsa i wspólników )
 Ogólne dane dotyczące rozwoju
1. Prawidłowy przebieg ciąży i porodu, prawidłowy obwód główki po urodzeniu. Nie ma widocznych wad rozwojowych.
2. Wyraźne opóźnienie rozwoju pomiędzy 6 a 12 mies. ż.
3. Opóźniony rozwój bez widocznego okresu pogorszenia (nie stwierdza się czynności nabytych uprzednio).
4. Prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (prawidłowe profile metaboliczne, hematologiczne i chemiczne)
5. Prawidłowy obraz mózgu w tomografii komputerowej i / lub w rezonansie magnetycznym (niekiedy umiarkowany zanik kory mózgu)
 Charakterystyka kliniczna
 Objawy stałe ( 100 % chorych )
1. Opóźniony rozwój zwłaszcza ruchowy
2. Zaburzenia mowy: brak mowy albo wymawianie zaledwie kilku słów, komunikowanie się z otoczeniem za pomocą gestów.
3. Zaburzenia równowagi; zazwyczaj ataktyczny chód i / lub drgawkowe ruchy kończyn
4. Unikalny (niezwykły) sposób bycia: częste napady śmiechu lub częste uśmiechanie się, radość z życia, wzmożony nastrój, któremu towarzyszy machanie rękami, nadmierna pobudliwość ruchowa, krótka koncentracja uwagi .
 
Objawy często występujące (powyżej 80 % chorych)
1. Zahamowanie wzrostu obwodu główki, prowadzące około 2 r. ż. do małogłowia.
2. Napady padaczkowe, ujawniające się zazwyczaj przed 3 r. ż .
3. Nieprawidłowy, charakterystyczny zapis EEG: czynność wolna (2 – 3  c/s) o bardzo wysokiej amplitudzie, liczne zespoły iglica – fala.
 
Objawy towarzyszące (20 – 80% chorych)
1. Płaska potylica.
2. Zagłębienie w potylicy.
3. Wysuwanie języka.
4. Wypychanie języka.
5. Zaburzenia odżywiania w niemowlęctwie.
6. Prognatyzm.
7. Szerokie usta, szeroko ustawione zęby.
8. Nadmierne ślinienie się.
9. Nadmierne ruchy warg (żucie).
10. Zez.
11. Hipopigmentacja skóry, włosów i oczu (tylko u pacjentów z delecją  15q11-q13).
12. Wzmożone odruchy ścięgniste głębokie z dolnych kończyn.
13. Podniesione i zgięte ramiona, zwłaszcza u chodzących.
14. Nadmierna wrażliwość na wysoką temperaturę.
15. Zaburzenia snu.
16. Fascynacja wodą.
 

 Charakterystyka sześcioletniej dziewczynki

 Izę poznałam, gdy miała niespełna 4 lata. Sprawiała dobre wrażenie. Siedząc, nie wyglądała na niepełnosprawne dziecko. Nie charakterystyczne rysy malowały się na ładnej twarzyczce dziecka. Ozdobą twarzy są niespotykanie niebieskie oczy i zawsze układające się do uśmiechu usta. Towarzysko wyciągała ręce przed siebie, można ją było wziąć od rodziców w dalszy kącik sali, żeby zobaczyć reakcję na rozłąkę. Dała się wziąć na ręce obcej osobie nie oglądając  się na rodziców, jakby łatwo nabierała zaufania. Samodzielnie siedząc wykazywała niepokój ruchowy, pragnąc często zmieniać pozycję ciała, jakby w poszukiwaniu nowych wrażeń, które ją pociągały i niepokoiły. Iza samodzielnie wstawała przy stabilnych sprzętach np. chodziku, pokonywała różne trudne przeszkody, wąskie przesmyki, aby wejść do środka i spenetrować tamto miejsce. Szybko i zgrabnie czworakowała po dywanie. Każdą rzecz, którą wzięła do ręki badała ustami i językiem. Posługiwała  się kilkoma słowami „am”, mama, „ebe”. Utrzymywała kontakt wzrokowo – dotykowy, przyjmując każdy gest za przejaw akceptacji. Problemy z jedzeniem pojawiły się wcześnie, uczyła się ssania, potem jedzenia łyżeczką wykazując przy tym upór i niezadowolenie wyzwalające pobudliwość ruchową. Pomimo krótko przespanej nocy miała w sobie dużo energii na poznawanie najbliższego otoczenia. Tomografia komputerowa nie wykazała zmian w obszarach mózgu. Napady padaczkowe pojawiały się od czasu do czasu krótkimi atakami.
Mając 6 lat Iza bardzo lubi przebywać w toczeniu dzieci. Przytula się do nich, głaszcze je po głowie, ale jednocześnie bardzo chętnie zabiera im zabawki, chwyta za włosy, czasem gryzie. Lubi towarzystwo dorosłych, w kontakcie wzrokowym rozmawia tylko sobie znanymi słowami, wśród których można usłyszeć: mama, baba, „gaga”. Zakres rozumienia mowy sprowadza się do  niektórych prostych poleceń i rozpoznawania swojego imienia. Koncentracja uwagi jest wydłużona do kilkunastu minut, chętnie manipuluje przy zabawkach i sprzętach. Lubi bawić się lalką, którą układa na piłce do rehabilitacji i demonstruje ćwiczenia z lalką. Interesuje się różnego rodzaju dźwiękami, lubi zabawki dźwiękowe i instrumenty perkusyjne . Rozwinęła mowę ciała, w której poprzez gesty i mimikę wyraża własne uczucia, potrafi się przywitać i pożegnać, okazać radość, smutek. Chodzi samodzielnie na lekko usztywnionych nogach z rękami uniesionymi i zgiętymi w łokciach lub idąc popycha przed sobą wózek. Zaufanie do ludzi, wydłużona koncentracja uwagi i zamiłowanie do aktywności ruchowej sprawia, że chętnie i lepiej  ćwiczy w parach np. metodą W. Sherborne .Dzisiaj bawiłyśmy się we dwie dużą piłką, Iza kilkakrotnie poprawiała moje palce na piłce, chciała, żebym przytrzymała ją w miejscu, a ona wspinała się, aby na niej usiąść.

 

Ochrona Prawna

piecz_prewencyjna_koksztys.jpg

Zjazdy i seminaria

Zespoły


how to get a refund from a credit card transaction chase credit card security code does walmart credit card give instant approval fast same day payday loans 0 balance transfer and purchase credit cards rewards credit card reviews 2011 jcpenney credit card login in tesco credit card online balance credit card 0 apr cash back smartphone apps for credit card processing td bank credit card processing best credit card processing companies canada credit cards for college students with low apr credit card zero interest balance transfer offer bank of america secured credit card upgrade credit card companies list wiki small cash loans online anonymous virtual credit cards hess chase visa credit cards credit card authorisation form australian embassy all unsecured credit cards bad credit best credit card offers for travel get a free visa gift card online city bank credit card customer care phone number singapore best travel reward credit card same day cash loans to your door halifax 17 month balance transfer credit card apply for credit cards for bad credit who has the best rewards credit card free printable credit card applications rbs black credit card travel insurance debit credit card machines costco how to get a credit card at age 18 best credit card for bad credit unsecured lane bryant online credit card application credit card rewards points vs cash back register virgin credit card online тАвyour access to natwest credit card online services is locked out how do tesco credit card points work starbucks credit card processor minimum requirements for getting a credit card capital one platinum credit card reviews authorize.net credit card logos need a credit card fast in india credit card 0 interest no balance transfer fee chase virtual credit card terminal hsbc credit card rewards philippines best rewards credit card canada no annual fee average us personal credit card debt large unsecured loans with bad credit joint credit card account death how to register a hdfc credit card online value city credit card ge first premier credit card customer service hours best business credit cards for gas best premium credit cards canada how to get a secured credit card with bad credit chase visa card application status neiman marcus credit card limit how do payday advance loans work unionbank visa secured credit card capital one credit card settlement 2012 interest rate of hdfc platinum credit card best canadian credit cards for travel points real online loan companies taking out a loan to pay off credit card debt capital one venture credit card no foreign transaction fee safe online cash advance loans aaa bank of america credit card login how to apply credit card in bdo philippines making hdfc credit cards payments best credit card for travel benefits balance transfer credit cards for fair credit td visa cards lost business credit card machine fees what is cash back offer in credit cards store credit cards with poor credit best cash back rewards business credit card prepaid credit card 5000 limit visa credit cards no credit check best corporate credit card programs virgin credit card interest free balance transfer visa card services contact best credit card canada for bad credit standard uk credit card size canada credit card debt statute limitations barclaycard balance transfer offers pay advance repayment agreement sample dispute letter to credit card company average credit card rates 2013 bad credit cards guaranteed approval uk payday loan no credit check no upfront fee cibc student visa credit card vanquis credit card login login disable paypal credit card payment offers on citibank titanium credit cards how can credit cards offer cash back what are the best secured credit cards in canada credit card debt relief programs how to transfer balance to new credit card visa credit card insurance claims starbucks credit card canada sample uk credit card number chase credit cards application status apply free visa credit card online visa card services australia best credit cards for fair credit 2012 rbs consumer credit card cards online standard chartered credit card bill payment online balance transfer cards for poor credit rating barclay apple credit card phone number hsbc new credit card apply credit card issuers list credit card applications online post office credit card contact address us bank credit card payment processing using cibc visa debit card online we accept all major credit cards through paypal credit card offer opt out prescreened offers ace payday online loans hsbc sears credit card customer service how to get otp in hdfc credit card rbs credit cards online login interest free balance transfer credit card uae does a secured credit card help bad credit visa black card review vs amex platinum chase freedom credit card review 2011 sbi credit card payment billdesk first horizon credit card online new credit card fees retailers what happens to credit card debt when you die in pennsylvania best airmiles credit card canada 2012 natwest visa card issue number icici credit card payment using debit card apply for ge money bank credit cards fast cash loans with bad credit hsbc credit card cash advance promotion renew gold card derbyshire emirates platinum credit card credit cards with no annual fee and no apr compare business credit cards with rewards chase credit card poor credit payday loans online no credit check australia best buy master credit card lost everyday rewards cards online credit cards australia will a secured credit card help my credit score how to pay canada student loans td gold elite visa card requirements does newegg take international credit cards no foreign transaction fee credit card american express target visa card application credit card data protection policy fake visa credit card number and cvv credit card reward miles aqua credit card online application best credit card deals to use abroad credit card banks in us subject united cash loans phone number visa card canada post 1 year post bankruptcy credit cards best credit cards for cash back rewards 2013 citibank secured credit card visa best mobile app for accepting credit cards www.chase.com/creditcards pay online lowering credit card interest rates bad credit loans no guarantor online unsecured credit card after bankruptcy no annual fee online personal loans fast cash loans best buy reward zone mastercard login how many orchard bank credit cards can you have emergency cash loans for bad credit discover credit card reviews 2011 best credit cards deals 2011 bad credit loans direct lenders only uk credit card online payment standard chartered applying for chase credit card after bankruptcy online loan application at african bank apply for costco credit card online home depot credit card services credit card processing companies for bad credit capital one prepaid credit card canada how does credit card interest work payday loan lenders direct uk bad credit loans direct lenders no guarantor can international students apply for credit card in uk balance transfer credit cards canada non payday online loans canadian credit card reviews 2013 5 best credit cards for college students easy credit card checker 1.2 icici bank coral credit card reviews visa cards with no annual fee cash converters personal loans liverpool credit card payment processing asp.net icici coral vs platinum credit card gold credit card travel insurance how to organize store reward cards no interest no fee credit card balance transfer my tesco credit card login southwest rapid rewards plus visa card anz corporate credit card singapore can u get a credit card with bad credit visa student credit card with no credit store photos of credit cards on iphone credit card settlement letter example discover card going over credit limit sunoco personal gas credit card icici bank credit cards online apply hsbc card services credit bureau verification wells fargo credit card consolidation loan pay loans or invest unsecured credit cards with no credit check credit card terminal rental variable apr credit card calculator credit card for no credit history chase best buy credit card canada chase citi student visa credit card login chase get cash advance credit card valid credit card number and security code citibank credit card minimum payment interest best new credit cards 2012 pay sbi credit card bill online billdesk discover credit card application phone number top credit card deals 2013 best credit card rewards program canada 2011 canadian tire mastercard travel insurance instant approval credit cards for bad credit unsecured first usa credit card login free prepaid visa card store your credit cards on iphone cash loans direct lenders uk rewards cards for department stores how to pay sbi credit card bill online from citibank compare credit cards with cashback cash bonus offer credit card td canada trust visa debit card the best credit card for balance transfers in australia balance transfer barclaycard how to get past the halo reach credit limit pay my sears credit card login payday loan no credit check no broker instant approval credit card no credit check business credit cards no credit history visa credit card for bad credit unsecured high risk credit cards sign up for a visa credit card canada different types of credit card companies do student loans count as income for credit card applications chase bank credit cards for poor credit visa black card stainless steel how to calculate your monthly credit card interest get quick loans online 0 apr purchases credit cards how to apply for a gas credit card with bad credit cash loans now moline il file bankruptcy credit cards only hsbc orchard bank credit card customer service how do i pay my shell credit card online best buy credit cards bill pay chase credit card transfer fee top 10 mastercard credit cards canada how to commit credit card fraud without being caught hsbc credit card rewards malaysia credit card for small business with no credit real credit card numbers and security codes that work online random credit card number and cvv credit card travel points bdo credit card online application requirements chase slate request credit limit increase best credit cards rewards 2013 payday loans uk same day no credit check direct payday loan lenders walmart discover credit cards login best 0 balance transfer and purchases credit cards marriott chase business credit card easiest unsecured credit card to get bpi credit cards application status us credit card debt best credit card after bankruptcy palmer house hilton credit card authorization form direct payday loan lenders list best credit card for bad credit 2013 unsecured credit cards for bad credit history best reward credit card 2013 canada discover credit card student best australian credit card rates can i apply for business credit card without a business mastercard gift card fees best buy credit card review payment hdfc credit card reward points redemption catalogue best rewards credit card for average credit harris county gold card bad credit credit cards instant approval no deposit best delta credit card deal uk payday advance direct lenders credit card rewards calculator canada pay monthly payday loans best online payday loan lenders credit card 0 balance transfer offers first usa credit card services free reward cards uk capital one credit card salt lake city utah guaranteed payday loans for bad credit no fees us bank credit card application under review credit card comparison chart payday cash advance loans missouri apply for a walmart credit card application credit cards for fair credit instant approval uk iphone app for rewards cards free prepaid credit cards visa credit card with low interest rate virgin credit card balance transfer limit cash back business credit card offers lowest interest credit card 2013 hdfc bank credit cards helpline visa credit card generator 2011 zero interest credit card calculator how to apply for a credit card with bad credit in the philippines free virtual credit card paypal navy federal credit union unsecured credit cards citibank credit card frauds best credit cards for students with low apr best credit card processing software clark howard best credit cards for college students credit cards with rewards no annual fee apply for natwest student credit card how to apply credit card in icici bank online business credit cards no credit check pay bank of america credit card online bill apply for a credit card santander best buy hsbc credit card payment black visa card uk accept credit card payments on android uk are discover student credit cards good barclays credit card uae contact number what is the best credit card to have for international travel best cash rewards credit card 2012 best low interest credit cards for balance transfers credit card search australia nab visa debit card review best cashback credit card visa credit cards instant approval online payday loan lenders reviews mastercard college student credit cards get online loan no bank account visa credit card with rewards points amazon credit card payment phone number visa credit card number with cvv and expiration date bad credit credit cards australia instant approval minimum payment for bank of america credit cards how soon after chapter 13 bankruptcy can you get a credit card pay walmart credit card credit card ratings in india faxless no credit check payday loans online no fee balance transfer credit cards best credit card rewards programs australia how old do you have to be to get a credit card in ontario canada firestone credit card 10 discount visa cash advance calculator prepaid us credit card outside us guaranteed unsecured credit card approval with no credit citibank credit card online application philippines apply for a credit card with bad credit online instant approval credit cards bad credit no annual fee limited or no credit history credit cards icici credit card top petrol cashback cards cash reward credit cards best post office credit card balance transfers natwest credit card points rewards axis bank credit card travel offers paypal credit card scanner for iphone discover student credit card review best travel points credit card australia online apply for hdfc bank credit cards wyndham rewards credit card canada credit card review sites fake credit card numbers that work 2013 prepaid credit card report to credit bureau no credit check credit card applications bad credit cash advance direct lenders square iphone credit card processing uk best travel rewards points credit card canada capital city credit card login hsbc apply credit card online paypal credit card machine chase online credit card services hsbc credit card apply for credit card which credit card for balance transfers how does capital one guaranteed credit card work zurich credit card insurance australia consolidate credit cards with low interest loan what are the best rewards credit cards in canada small business credit card bad credit credit card protection insurance india pay victoria secret credit card mbna canada credit card reviews credit card low interest balance transfer australia average credit card debt uk 2012 best business credit card canada 2013 hdfc credit card payment by cheque drop box make credit card payments with paypal low fixed rate credit card offers credit card to rebuild credit chase payday loans no fees bad credit sears credit card canada travel rewards credit cards reviews canada tfl gold card terms apply credit card online malaysia td visa card activation prepaid credit cards in canada walmart credit card instant approval for poor credit free wireless credit card machines capital one credit card canada review best way to accept credit cards online for small business ace cash advance requirements credit card debt relief act 2010 check the status of my first premier credit card application barclays platinum card travel insurance direct payday lenders uk interest free credit cards with bad credit myer visa card travel insurance icici credit card charges international transaction chase generate virtual credit card low interest credit cards with no balance transfer fees best credit card to get now choice freedom credit card uk balance transfer natwest best reward credit cards for fair credit capital one credit card balance transfer address barclays platinum credit card review activate usaa credit card online disputing credit card charges how to get a high limit credit card with no credit how to get credit card cash advance discover credit cards payment lowest interest rate credit card australia free rewards cards australia orchard bank credit card bill pay address halifax credit card uk call centre virgin atlantic black card uk what is my credit card security code paypal credit card numbers generator how many credits cards is too many american express credit card application check easy to apply credit cards compare 3 month payday loans 0 interest credit cards 24 months sears credit card rewards hsbc reducing credit card debt budget icici credit card applying online virgin pay as you go credit cards sbi railway credit card application form credit card cash advance without pin number check into cash online loans costco credit card merchant services bank of america amazon credit card application is applying for a credit card online safe barclays platinum card online black cardigan zara best rewards credit card usaa american express black card requirements 2013 best credit card terminal for android chase credit card services canada how to get the best credit card processing rates ocbc credit card promotions singapore best reward credit cards 2013 no annual fee sbi credit card emi charges best buy rewards visa card starbucks gold card benefits soy milk chase credit card fraud chase joint credit card application after bankruptcy credit cards no annual fee online payday loans no credit check hdfc credit card bank chennai top rated secured credit cards for bad credit chase british airways credit card review delta air miles credit card canada best credit cards travel rewards canada banks offering virtual credit cards in india rbs credit card services southend i need a bad credit loan today bajaj finance standard chartered credit card application status hdfc credit card helpline number delhi ncr best first credit card to build credit how to apply for a credit card with no credit bank of america air miles credit cards top secured credit cards for rebuilding credit barclays premier credit card uae free no annual fee credit cards how to buy apps on android market without credit card credit score needed for capital one business card mbna credit card offers uk best credit cards to rebuild credit after bankruptcy gas rewards credit card reviews is there an app for barclays credit card credit card with no credit history canada credit card minimum payment law 2011 disney credit card chase login mileage plus chase credit card visa denied wells fargo secured credit card bank of america login page credit cards what store can you get a credit card with no credit mastercard prepaid credit card uk business credit card ratings can i store my credit cards on my iphone credit card processing app citibank balance transfer offers reward credit card halifax apply for joint credit card application apply online credit card sbi india best buy credit cards contact us how to use stolen credit card numbers what kind of credit cards does costco accept apply for car loan with bad credit online hsbc credit card insurance travel credit card interest calculator app gas credit cards bad credit shell new law about credit cards 2013 cibc credit card security phone number credit card balance transfers 0 interest pay advance army pcs easy to get unsecured credit cards 2012 consolidate credit card debt into personal loan department store credit cards easy approval nordstrom credit card visa login 0 balance transfer fee credit card offers history bad credit bank accounts check citibank credit card online statement credit cards deals2buy can i use a target visa card anywhere apply for a sears hsbc credit card hsbc visa card exchange rate bajaj finserv lending standard chartered credit card status citibank credit card payment processing time credit card transfer balance no fee citibank business credit card login make ann taylor credit card payment staples business credit card account td canada credit card processing credit card limits based on income credit cards for those with bad credit rating best credit card apr rates best travel rewards credit card lifehacker should i use a 401k loan to pay off credit card debt credit cards with no application fee for bad credit icici bank credit card cash back offer hdfc credit card settlement india top rated credit cards with travel rewards the best travel credit card in canada student visa credit card top 10 secured credit cards for bad credit what credit score is needed to be approved for a discover card tesco credit card online my account visa credit card number starts with canada credit cards low interest bank of america credit card 0 apr disputing international credit card charges square credit card business model cashback payday advance cash advance uk fast bad credit loans no fees axis bank gold credit card online apply guarantor loans online uk update apple credit card info mortgages for bad credit in pa low interest balance transfer credit cards australia how do thieves get credit card numbers pay off credit card debt with 401k loan easiest unsecured credit card to get in canada canada business credit card comparison my virgin credit card how to confirm credit card on paypal when account is limited credit card fraud insurance for merchants visa mastercard credit card number using prepaid credit cards online city bank credit card bill payment online secured credit card pnc chevron texaco credit card login page matrix discover credit card easy to get credit cards 2012 uk current average household credit card debt fast cash loans online in south africa hdfc bank credit card login reset best visa card deals australia what is a good credit card apr 2012 secured credit cards after bankruptcy canada pay hdfc credit card bill online through hdfc net banking does paypal accept virtual credit cards best credit cards to rebuild credit score cash advance fee capital one best credit card rewards offers 2012 company credit cards with rewards ge credit card login compare credit cards uk citi credit card travel notification credit card credit agreement horizon gold credit card complaints mastercard credit card number expiration date security code walmart credit card cash advance limitations fake credit card numbers with security code and expiration date that work want to apply for credit cards online credit card authorization form pdf template what is credit card apr credit card low interest rates balance transfer free credit card numbers that work 2013 santander 123 cashback credit card mastercard hsbc corporate credit card application form toys r us credit card ge phone number 10 best credit cards for travel poor credit credit cards canada ebay hdfc credit card deals citi aadvantage visa credit card login household bank credit card customer service number consolidate credit card loans paypal credit card uk login can you get a walmart credit card with no credit history chase united credit card customer service best cashback credit cards october 2011 small cash loans now quickbooks credit card processing fee chevron credit card can you apply for a maurices credit card online barclay apple credit card history of growth and development of credit card in india can you load a prepaid visa with a credit card bank of america cash advance credit card fees neiman marcus credit card payment login online payday loans instant approval uk prepaid credit card gift uk low rate credit card comparison walmart credit card vs best buy credit card how to apply for a mastercard prepaid credit cards with no credit check canada how to get reward points in hdfc credit card do you get credit checked for a company credit card jpmorgan chase british airways credit card lloyds tsb student credit card credit card abroad hsbc top 5 credit cards 2011 canada trust visa rewards apply for visa debit card bank of ireland credit card payoff calculator schedule airline credit card with no annual fee how to activate sbi platinum credit card citibank credit card for bad credit secured credit cards for bad credits credit card instant approval india cash back credit cards canada 2012 air mile credit cards no annual fee chevron credit card lost best credit cards cash back rewards top credit card processors 2013 discover visa credit card travel insurance visa card canada gift card standard chartered credit card personal loan best secured credit card usaa axis bank credit card offers who owns visa credit card company age to apply for credit card in canada icici hpcl platinum credit card review hdfc credit cards reward points titanium who has the best rewards credit card for travel rewards credit card uk credit card limit calculator singapore capital one credit card after bankruptcy discharge citibank credit card settlement letter how to prevent credit card fraud on your website matrix discover credit card application credit card for bad credit new zealand loans with bad credit and no job best bad credit loan reviews orchard bank credit card application status phone number check my visa credit card application status chase business credit card logon citibank corporate credit card online citibank online credit card application status no fee credit card transfer balances pay off credit card debt or car loan first personal loans online bad credit list of major credit card issuers credit cards with guaranteed approval for no credit barclays business credit card us best store credit cards 2012 uk american express cash back credit card canada hsbc credit card balance transfer deals discover student credit card instant approval credit card processing companies jobs visa credit cards after bankruptcy discharge discover cashback bonus credit card review hotel reward credit cards comparison can you get a credit card under 18 in australia gold card bank online credit card payment gateway india you cannot register a supplementary credit card for cibc online banking test credit card numbers uk chase low credit credit cards nab credit card interest free period instant payday lenders no credit check lowest credit card rate in philippines best buy online pay with multiple credit cards westpac credit card rewards programs axis bank credit card settlement letter list of top credit card companies best cashback credit card malaysia what are some of the best credit cards to have new credit card fees for merchants credit card finder uk dbs black card credit limit how often does credit card report to credit bureau fast payday loans online south africa western union prepaid credit card canada hbc credit card 10 discount barclays credit card eligibility in india hsbc gold credit card reward points lost annual gold card aib visa credit card services loans for bad credit not payday loans uk prepaid visa debit card reloadable walmart citibank credit card application instant approval travel credit card uk online apply for hdfc platinum credit card best premium credit cards 2013 best options for paying off credit card debt best credit card reward programs 2012 bad credit loan calculator uk icici bank credit card interest rate calculator best reloadable credit cards hdfc credit card points rewards redemption ikea store credit card usa best credit card to get for first time user payday loans for bad credit bank of america credit card processing fees best credit cards to apply for first time easiest credit card to get approved state employees credit union fee free balance transfer credit card how to offer credit cards to customers need us credit card for itunes costco gas credit cards accepted standard chartered bank loan against credit card apply for a 76 gas credit card cheap interest credit cards canada low income credit cards in india zero percentage interest credit cards balance transfer easiest place to get a credit card with no credit apply for instant loans online best reward credit cards canada 2012 prepaid credit cards uk no fees compare visa credit cards customer reviews discover credit cards 12 month payday loans direct lenders canada best credit card travel citibank reward credit card indonesia getting a major credit card after bankruptcy playstation capital one credit card review lloyds tsb student credit cards discovery credit card benefits malaysia bank credit card comparison best singapore credit card for overseas travel southwest premier credit card benefits annual credit report contact number united credit card hotel deals gas reward cards program best credit card processing companies to work for credit card minimum payment calculator excel orchard credit card payments online easy store credit cards to get approved hsbc visa card security code hdfc credit card reward points catalogue gold card credit cards for poor credit with no annual fee what credit score do you need to get a sears card shell gas credit cards what is hdfc cash advance fee how do i get my starbucks gold card premier credit card login no credit check credit card list of payday lenders no brokers citibank joint credit card good unsecured credit cards for rebuilding credit how do they calculate credit card interest barclays bank interest free credit card instant approval no credit check credit cards us airways no annual fee credit card pc richard credit card customer service phone number low interest credit cards for students business rewards credit cards cash converters payday advance loans credit cards for business start up best new credit cards offers hdfc credit card payment charges credit card cash advances business apply for credit card instant approval secured credit card ratings how to receive pre approved credit card offers bad credit loans 0 percent credit cards for bad credit no credit credit cards instant approval uk visa rewards card wells fargo compare low rate credit cards sears application for credit card credit card limit calculator based on salary easiest credit card to get approved for philippines online walmart credit card application canada jail sentence for credit card fraud aib credit card payment protection hdfc credit card payment by cheque jp morgan chase credit card settlement tesco credit card transfer balance anz credit card insurance best payday loan lender uk credit card information on file is not valid psn hdfc virtual credit card online apply for hsbc secured credit card guaranteed bad credit credit cards unsecured credit card payments best credit card with rewards cash back barclays credit card ppi claims address hdfc master credit card offers 4 major credit card companies same day 3 month payday loans citibank credit card instant approval hsbc online credit card payment neft applying for credit card online citibank rbc best visa card can you apply for credit cards online hdfc credit card address change online hsbc credit card quicken security key hsbc credit card transfer balance guaranteed bad credit card approval bad credit credit cards unsecured instant approval canada help paying off credit card debt government help easy credit card to get approved for with no credit canadian visa credit card numbers best online payday loans yahoo answers metrobank philippines visa debit card personal online loans in south africa valero com creditcard barclays business credit card online quick cash payday loans san antonio credit card settlement process in dubai best cashback credit cards for small business unsecured bad credit loans auckland credit card credit rating minimum payment capital one secured credit card no credit prepaid reloadable credit cards cheapest cash advance credit card uk credit card application hsbc philippines best united mileage credit card offer can you apply for an apple credit card standard bank credit card numbers amazon credit card visa login can you make best buy credit card payments in store dbs debit visa card chase reward cards redeem hdfc credit cards offers credit card number sample with cvv visa cards numbers that work 2013 where can i get a secured credit card in canada reward points hdfc credit card offers easy credit cards to get approved for with no credit payday cash advance lenders only hsbc credit cards online australia how to buy a house with bad credit but good income free credit card apps for iphone natwest black credit card rewards maurices credit card mailing address verizon wireless credit card terminal zero interest credit cards 2013 tfl gold record card discounts how do i apply for a sears credit card online credit card numbers generator online best reward points credit card singapore mail orchard bank credit card payments wells fargo credit card fraud alert 0 interest rate balance transfer credit cards 3d secure credit card validation credit card debt mortgage ambank transfer credit card balance student credit card commonwealth bank australia city bank credit card customer care phone number india dbs black american express credit card real credit card numbers that work online best credit card canada rewards best travel points credit card 2011 southwest airlines visa credit card phone number sites like magnum cash advance top credit card apps for ipad how to prevent credit card fraud online interest free credit cards on new purchases air miles credit card uk are orchard bank credit cards good free cash back credit cards india how to sign up for netflix free trial without credit card chase freedom credit card international transaction fees credit card consolidation loans wells fargo credit cards with no credit check instant approval hdfc credit card payment through other debit card building credit and credit cards easy instant online loans hdfc platinum credit card emi interest rates getting a home loan with bad credit history are best buy credit cards hard to get free virtual credit card uk pay best buy reward credit card home depot credit card services customer service my first premier credit card reviews student loans with bad credit score report online credit card fraud retail store credit cards for fair credit how to use a hdfc credit card virtual visa card uk government credit card debt relief act capital one easy credit card get how do i pay my lane bryant credit card online all types of credit and debit cards best credit card offers 2012 uk citibank credit card payment billdesk interest free credit cards bad credit rating compare chase united credit cards secured vs unsecured credit card best credit cards no credit how can i send money online using my credit card offers on visa cards india chase bank prepaid credit card online payday loans no credit check ontario fast payday loans like wonga cash payday loans in georgia barclaycard credit card deals for existing customers td canada trust visa application what if i can;t pay advance america online credit card payment hsbc high risk credit cards first credit card for no credit history online cash loans no credit check chase request credit limit increase link going over credit limit cibc best credit cards for college students with bad credit existing hsbc credit card balance transfer hdfc gold credit card limits citibank platinum credit card malaysia hsbc credit card charges overseas wells fargo credit card services reviews bi monthly credit card payments calculator instant payday loan online approval barclays us credit card best credit card balance transfer offers australia fake credit cards that work online 2012 cibc credit card online shopping cash reward credit cards comparison prepaid credit cards td bank canada wells fargo credit card machines for small business iphone credit card scanner app bdo online credit card application philippines tesco credit card online application paypal credit card reader rooms to go ge credit card login what does prime rate mean credit card can credit card companies garnish your wages in pennsylvania citibank credit card cash advance pin new york and company credit card approval whats the lowest credit card rate secured credit cards to rebuild credit reviews capital one venture credit card promotion best credit card cashback bonus icici platinum credit card review united credit card offer flyertalk obama credit card debt relief 2010 uob credit card 0 interest installment credit card reader for small business uk pay sears credit card account online fnb gold credit card interest rate credit card company uk free credit report and score credit card bank account transfer free credit card report without credit card blank standard credit card authorization form venture capital one credit card limits icici bank credit card statement customer care online standard chartered credit card payment india apply for visa credit card no credit history best credit cards for gas rewards credit card validator free download td visa prepaid credit cards credit cards with low apr rates how do i calculate credit card interest charges credit card interest calculator excel india hardship letter credit card debt settlement does credit card cash advance affect credit score real fake credit card numbers cvv2 start accepting credit cards online applied bank visa business credit card review whats the highest credit card limit apply for credit card with no credit or bad credit inner fence llc credit card terminal when will aib issue visa debit cards free online credit card checker pink hello kitty credit card short term poor credit loans how do i apply for a visa credit card hsbc credit card payment through other bank credit card us bank credit card approval rates can you get cashback on a walmart credit card visa cards wiki payday loans no fees upfront debit visa card canada td buy virtual credit card with ukash secure credit card capital one walmart credit cards accepted hdfc credit card login online payment capital one balance transfer to current account best direct cash advance lenders american airlines credit card baggage fees capital one credit card report lost card secured credit cards with cashback rewards poor credit history credit cards canada credit card numbers master cards prepaid visa credit cards australia apply for credit card with no credit visa bpi credit card online application requirements what is the best credit card to get for bad credit credit card rate reduction services venture capital one credit card no annual fee best value credit card australia 2013 amazon chase credit card services bridgestone firestone credit card accepted care credit for pets best business credit card canada will i be charged for using my tesco credit card abroad small business cash advance loans how to pay paypal credit card bill cash back credit card explained standard chartered bank credit card application status best credit card canada for rewards credit card protection act 2010 pay hdfc credit card bill online neft compare low rate balance transfer credit cards hdfc reward points redemption platinum plus credit cards hsbc credit card promotions for hotels unsecured credit cards for no credit history discover credit cards compare online payday loan companies no credit 3 major credit card reporting agencies credit card transfer balance offers 0 interest credit card fraud penalties utah credit card with no annual fee and low apr best airmiles credit card uk 2013 can you claim back credit card insurance student credit cards no credit payday lenders only online how do i get a portable credit card machine credit card payments on android canada credit card rewards best how to activate a hdfc credit card costco credit card payment online no foreign transaction fee credit card canada visa credit card wiki convert prepaid visa card to cash payday cash advance easy to get store credit cards canada cash advance fee halifax credit card pay chase credit card online capital 1 credit card sign in mastercard amazon subscribe and save chase credit card score 600 online credit card processing fees canada current credit card interest rates how many numbers in a master credit card prepaid credit cards canada where is the security code on a visa credit card chase prepaid card build credit top 5 credit cards in india visa card security code what credit card can i get with bad credit rating cibc visa credit card balance how often is too often to apply for credit cards unsecured credit cards bad credit no bank account tesco credit card online payment best credit cards uk small business credit card processing reviews 0 balance transfer credit union credit cards gas company credit cards secured business credit card application iphone mobile credit card processing terminal bad credit loan companies canada m&t visa credit card with rewards usaa federal savings bank credit card phone number best credit card usa credit card online payment system billdesk hdfc credit cards payment halifax credit card change of address visa debit cards india secured credit cards with low apr how many credit cards for good credit can you apply for an ikea credit card allied cash advance hsbc credit cards online application get credit card same day secured credit cards for bad credit with low deposit best us airways credit card offer 2012 best no fee cash back credit cards canada phone number for first premier credit cards easiest place to get a credit card uk credit cards visa signature sample visa card number irctc sbi credit card status chase starbucks credit card visa credit card student canada miles and more credit card usa barclay credit score applying for credit cards facebook credit gift cards at walmart virtual credit cards free from paypal how do interest free purchase credit cards work get a credit card with bad credit score corporate credit card no personal guarantee apply first credit card student where can i buy a prepaid credit card in canada bank of america credit card debt settlement reloadable prepaid canadian credit cards payday cash advance reviews us credit card number chase credit card visa united bp gas reward cards city bank credit card bill desk get free virtual credit card to verify paypal commonwealth bank credit cards rewards when you get a company credit card do they check your credit can;t pay sallie mae student loans us credit card for itunes american express black card alternatives hdfc credit card reward points redemption procedure orchard bank credit limit increase no fee credit card credit card ratings consumer reports credit cards with no international transaction fees hdfc emi credit card calculator lowest apr credit card 2012 choosing a credit card comparing all the options list of all credit cards in canada sbi online credit card payment login chase credit card lost hsbc credit card apply philippines best visa credit cards for young adults how to get cashback on a credit card at a store how to lower credit card interest rate capital one 4 major credit cards third party credit card authorisation form credit card fraud uk credit card verification form template online visa card application standard chartered credit card apply eligibility rewards cards for bad credit speedy cash loans newport lowest rate credit card reader how to pay icici credit card bill online from hdfc credit card us airways mastercard benefits canada post reloadable prepaid credit card transunion free annual credit report compare credit card rates using us chase credit card in canada high limit easy to get credit cards secured visa credit card application standard chartered credit card bank login best credit card rates australia sallie mae pay loans with credit card credit card scanner for ipad 2 how do i get a cash advance on my capital one credit card totally free credit report best credit card student no credit wireless credit card machines shell credit card payment mailing address disney visa card holder discounts best no fee credit card for international travel best business credit cards for startups best capital one credit card for international travel top rated credit cards for balance transfers td canada trust pay as you go credit card credit card processing machines for small business payday loan online no credit check no fax bank of america credit card protection claim delta skymiles credit card deal online loan sharks uk unsecured credit card debt canada td bank visa debit card rewards login best student credit cards 2013 uk barclays credit card ppi number elavon credit card machine rolls best no annual fee visa card in canada citibank credit card types india virgin credit card rates uk bank of america corporate credit card sign in does secured credit card help credit score what credit card should i get philippines chase credit card visa or mastercard icici credit card reward points catalogue 2012 citibank mtvu credit card for students maurices credit card review valid visa credit card number 2011 does bank of america offer virtual credit card numbers all credit cards for bad credit where can i pay my bestbuy credit card mis sold ppi credit card calculator credit card points comparison chart ez payday advance credit card with bad credit apply for halifax clarity credit card how to get a prepaid credit card online best free credit cards canada capital one small business credit card rewards loans with bad credit online application same day payday loans online direct lenders how do i apply for a bp gas credit card zero interest credit cards 24 months disney credit card perks at disney world student with bad credit need credit card random visa card security code payday lenders uk no credit check letter to credit card company can;t pay the best credit cards for rewards programs marriott rewards credit card promotion code top rated credit cards with rewards mastercard debit card canada new credit cards for bad credit how to reload walmart prepaid credit card best visa credit card offers amazon uk credit card application payday loans online direct lenders uk annual credit card report free major oil company credit cards use credit card to build credit rating what is the minimum payment on a virgin credit card 0 transfer credit cards canada pay loans online student best buy credit card app iphone mailing address for old navy credit card payments walmart credit card login canada different types of credit cards in india mbna credit card 5 cash back peoples trust secured mastercard credit card application square credit card processing app corporate credit cards best practices tesco credit card visa mastercard student credit cards poor credit rating wells fargo secured credit card status wells fargo student credit card application status credit card offer opt out website hsbc credit card cash advance fees chase visa rewards card login apply for mastercard credit card capital 1 credit card application credit card no annual fee fair credit valid credit card details for free 2013 college student credit card with no credit history best 0 balance transfer credit cards uk virgin credit card uk sign in axis bank credit card apply best airline rewards credit cards 2013 suze orman how to reduce credit card debt virgin credit card balance transfer contact number cash advance using citibank credit card visa debit card application form pdf 0 balance transfer credit card for poor credit rating credit card debt advice uk credit card score chart rei us bank credit card review best free credit card reader does costco accept mastercard credit cards online credit card verification bank of america credit card uk apply platinum card post office how to use first data credit card machine credit card payoff calculator cnn money cibc visa debit card problems ge capital art van credit card best credit card deals for balance transfers and purchases free credit reports scores no credit card needed liquid advance payday loans review does applying for credit cards hurt score most secure credit card india sears credit cards application check sears credit card application status td canada trust visa debit verified by visa can i do a balance transfer from someone else;s credit card to mine everyday rewards cards au best visa infinite card singapore best credit card rates canada 2012 the loan shop payday loan online apply online for credit card axis bank free facebook credits cards is the capital one credit card a good card accept credit card payments best rewards credit card canada granite credit card free contact number visa card generator download using debit and credit cards in canada disputing credit card charges for services gas credit cards for small business orchard bank credit card application under review easy cash loans online nz how to apply for a mastercard in kenya best travel credit card in india 2013 how do credit card limits work android app for store reward cards chase credit card apr calculator best credit card promotions amazon bank of america credit card contact number 0 interest credit card on balance transfers no fee syndicate bank kisan credit card interest rate paying off credit card debt python which credit cards use experian only toys r us rewards credit card login virgin credit card uk contact instant payday lenders only what is the best credit card on the market today yes bank credit card apply online barclays credit card contact address southwest credit card companion pass apply for simmons first credit card personal no credit loans mastercard prepaid login pay ge care credit card portable credit card machine malaysia link southwest rapid rewards credit card citibank credit card promotion apply for walmart mastercard online pay sbi credit card bill online icici gas station credit cards for fair credit credit card reward programs apply for old orchard credit card payday loans online direct lender no credit check online credit card generator 2013 no download top 10 best payday loan lenders andhra bank credit card apply online credit card debt help reviews other household income on credit card application easy credit cards to apply for online sears credit card canada customer service choosing the best credit card for me unsecured bad credit loan for personal use iphone credit card processing paypal virgin credit cards online login credit card for students with no income singapore td canada trust visa travel td canada trust online credit card application free credit card details 2013 uk amscot payday advance fees real free credit cards numbers secured credit cards for bad credit with rewards credit card after bankruptcy no annual fee best cashback credit card for travel compare best credit cards 2011 square credit card app canada sbi credit card status visa credit card numbers that work 2011 american express black card net worth requirements where are visa prepaid debit cards accepted credit card cash back visa gold how soon can i get a secured credit card after bankruptcy mastercard business credit cards rewards 5 top credit card companies best credit card offers 2012 canada getting out of a credit card machine lease citibank credit card rate of interest interest free credit cards balance transfer bad credit payday loans direct lenders amazon visa card uk international prepaid credit cards walmart low interest rate credit cards fixed apr td canada trust gold visa card how to get the best merchant credit card rates hsbc credit card offers on jewellery sear credit card services phone number credit cards with no credit check australia activate mastercard debit card instant decision credit cards usa credit card fraud online vs inline redbus offer code for hdfc credit card credit cards cash back or points free real credit card numbers evansville teachers federal credit union credit cards prepaid credit card to build credit canada trust visa phone number stolen credit card numbers credit card fees best visa prepaid credit card credit card debt mortgage loans discover student card insufficient credit history visa credit card account paypal credit card fees ebay uml diagrams for analysis on credit card fraud detection methods first premier credit card pay bill secure credit card storage service paypal credit card charges malaysia how can i get a credit card with bad credit australia swipe credit card terminal for android i need a credit card to help me rebuild my credit gold cardigan monsoon comparison between credit cards in india mastercard securecode reset best no fee credit card canada 2013 hsbc credit card apply online india how long halifax credit card application credit card processing software free credit cards 0 interest on purchases online payday loans instant approval ontario student loans with bad credit and no job post office credit card payment protection best rewards credit card for business travel nilson report credit card fraud vanilla mastercard balance citibank credit card application status mumbai best cash back rewards credit cards best portable credit card machines nhs black card amazon hsbc credit card payment machine best cashback credit card 2013 canada payday cash advance loans florida low or no interest credit cards woolworths everyday money prepaid credit card ncix credit card verification failed what credit card is best for me philippines best credit card deals cashback best travel rewards cards 2012 credit card settlement letter format 2 cash back credit card no annual fee government travel credit card citi united credit card 50000 bonus miles online prepaid credit card number prepaid reloadable credit cards us hdfc credit card toll free number in delhi chase visa credit card phone numbers standard chartered credit card application status check singapore iphone credit card stand lane bryant credit card contact us best buy credit card payment plan credit cards for bad credit online application which credit card has the best rewards cash advances on credit cards how hard is it to get a credit card at 18 best payday loans for bad credit uk best travel rewards credit card reviews best credit card canada no fee first advantage credit card processing best credit card for balance transfers and purchases top 10 credit cards in usa credit card application no credit history what;s the best credit card to use in the usa american express credit limit decrease the best credit card to have 2012 capital credit card payment cash back business credit cards canada chase student visa credit card how to pay off cibc credit card online 0 purchase credit cards explained usaa credit card benefits top 10 credit card issuers 2011 best credit card rewards comparison best credit cards for building credit history is discover card good for building credit wells fargo secured credit card icici credit card online payment easy pay top reward credit cards 2013 uk credit card travel insurance how do 0 interest credit cards work 0 credit card offers balance transfers how to calculate credit card interest per month average credit card rates 2011 credit card minimum payment business credit card low interest rates sears credit card customer service usa secured credit card to build credit history should i accept credit card payments on ebay best travel rewards credit card square iphone credit card processing canada aqua credit card apply online student credit card applications online average credit card fees for merchants gas credit card for bad credit halifax guaranteed acceptance credit card best credit card to build credit fast sbi platinum credit card customer care balance transfer no fee credit cards new credit card offers bad credit marriott credit card authorization form fairfield inn air canada credit card us jcpenney credit card services login icici platinum credit card details compare credit card rewards offers how do you get a credit card with no credit history what is credit card security code how to apply for a joint credit card chase hdfc credit card fraud online transaction free ways to accept credit cards online citibank credit card singapore easy approval credit cards for bad credit canada hostelworld gold card benefits how to apply for icici credit card in india how to settle credit card debt for less in india walmart credit card credit leaving uk credit card debt world famous diy credit card iphone stand current credit card rates apr citi american airlines aadvantage credit card login accept credit cards on iphone canada what do visa credit card numbers start with credit card processing software td canada trust credit card age mastercard uk address us bank credit card processing fees credit card low interest rate offers which credit card is easiest to get with bad credit us airways mastercard secure login 0 interest rate credit card transfer hdfc bank credit card payment through sbi credit card best 0 credit cards for transfers secured business credit cards offers platinum credit card hdfc credit cards 0 finance offers best payday loans uk bad credit can i use a credit card at costco uk payday instant cash loans can credit card companies sue you in the state of texas hbc mastercard points interest free transfer credit cards australia free sign up for credit card can you get a secured credit card with bad credit can you link prepaid credit card paypal prepaid credit cards uk euro walmart discover credit card balance aqua credit card uk address what is the best credit card to get for cash back rfid credit card scanner for sale business card credit analyst salary free credit card with no credit check td visa debit cards canada wells fargo credit card payment plan citibank credit card settlement 2012 disputing credit card charges american express where can i buy a prepaid visa card virgin america credit card barclay hdfc credit card loan average credit card limit by age list of all credit card types marriott rewards premier credit card foreign transaction fees citibank credit card student singapore disney visa card application status joint credit card with spouse free download easy credit card checker 1.2 visa mastercard prepaid credit cards best credit card usa holiday best short term cash loans virtual us credit card for non-residents freedom chase visa credit card how credit can beat prepaid cards instant gratification chase disney credit card review td canada trust secured visa cards instant online payday loans ohio singapore airlines credit card verification form ba credit card payment charges easy payday loans online uk best american airlines credit card 2013 can you buy stuff online with a prepaid visa card compare premium credit cards what;s the best credit card to get in canada zero percent interest credit cards offers citibank credit cards online india clark howard credit card finder credit card settlement letter india easy credit cards to get with no credit payday loans online uk no brokers td visa card account login credit cards for bad credit no deposit instant approval united credit card bonus citibank platinum card requirements what kind of credit score is needed for a best buy credit card mbna canada credit card application credit card application lloyds tsb credit card rewards best value how to get a credit card merchant account business credit cards for new businesses credit card company list in india amex costco credit card login do i need a credit card number to make an itunes account unsecured credit card no credit check capital one pre approved credit card credit card uk comparison bank of america credit card balance transfer offers td cash back visa credit card barclay credit card online apply 100 credit card approval with bad credit no job no credit loans chase visa credit card phone number payday lenders uk list payday loan lenders direct no teletrack cash loans online 12 months reloadable prepaid credit card australia largest credit card issuers in the world whats the average credit card apr online prepaid credit card japan chase mastercard credit card offers new payday lenders no credit check online loan companies in usa usaa credit card rewards points unsecured bad credit loan uk apply for unsecured credit card with bad credit prepaid credit cards visa canada tesco credit card minimum payment idbi credit card apply online instant guaranteed payday loans visa black card login phone number for orchard bank credit cards how to start accepting credit cards for my business guaranteed payday loans direct lenders kotak credit card online payment interest free balance transfer credit card uk credit cards travel rewards reviews best credit cards for college students studying abroad how do i get a credit card machine for my small business capital one canada credit card online banking paying off all credit cards at once credit score pre approved credit cards chase credit card interest rate calculator