Skip to content
Powikszanie czcionki Domylny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Psychologia arrow Sieroctwo społeczne

Menu główne

Genetyka

Różne

Sieroctwo społeczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
http://www.misjanadziei.org.pl/

________________________________________
Pojęcie sieroctwa może mieć obecnie szeroki zakres znaczeniowy dlatego coraz częściej dla określenia jego rodzaju używa się przymiotników: naturalne lub społeczne.

Przez sieroctwo naturalne rozumie się taką sytuację kiedy rodzice dziecka nie żyją. W przypadku sieroctwa społecznego dziecko pozbawione jest opieki rodzicielskiej z innych powodów, najczęściej należą do nich alkoholizm, rozkład pożycia małżeńskiego, bieda, choroby psychiczne lub fizyczne rodziców. Konkretne sytuacje osierocenia różnią się od siebie znacznie np. dziecko, które faktycznie pozbawione jest właściwej opieki ze strony rodziców może nadal z nimi zamieszkiwać przez co pozostaje z nimi w kontakcie i formalnie jest pod ich opieką. Natomiast pobyt dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej powoduje, że nie ma ono poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, ponieważ jego kontakty z rodziną są najczęściej rzadkie i niesystematyczne. Termin "sieroctwo społeczne" jest czasem używany jako określenie stanu psychicznego dziecka, które ma" poczucie sieroctwa", przeżywa fakt odtrącenia emocjonalnego, chociaż jego potrzeby fizyczne są zaspokajane, wyrasta w domu rodziców i pod ich formalną opieką. Możemy mieć zatem doczynienia również z subiektywnym poczuciem sieroctwa. Analogicznie do półsieroctwa naturalnego można by wyodrębnić półsieroctwo społeczne a więc te sytuacje, w których funkcje rodzicielskie pełni tylko jedno z rodziców, drugie zaś jest nieobecne w życiu dziecka, np. dzieci w rodzinach rozbitych.

Do kogo zatem odnosi się określenie "sieroty społeczne" ? Chodzi tu o dzieci, które: posiadają żyjących rodziców ( lub przynajmniej jedno z nich); wychowują się w zakładzie a nie w rodzinie zastępczej; nie mają żadnego kontaktu z rodzicami lub mają niewystarczający (kontakt wystarczający jest częsty - co najmniej raz na 2, 3 miesiące, systematyczny i intensywny czyli rzeczywisty - zaspakajający potrzeby psychiczne dziecka.)

Formy opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny można podzielić na: placówki opiekuńczo--wychowawcze oraz " rodzinną opiekę zastępczą". Dziecko w wieku do lat trzech zostaje umieszczone w Domu Małego Dziecka, następnie o ile nie zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej, zostaje przeniesione do Domu Dziecka. Dziecko starsze (powyżej 3 lat) rozłączone z własną rodziną powinno być umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym. Jest to placówka o charakterze obserwacyjno-selekcyjnym, w związku z czym żadne dziecko nie powinno przebywać w niej dłużej , niż kilka miesięcy. Głównym zadaniem Pogotowia jest dokonać rozpoznania i oceny stanu psychicznego i fizycznego dziecka; jak też jego sytuacji rodzinnej i ustalenie, czy może wrócić do domu, czy też powinno znaleźć się w Domu Dziecka, Zakładzie Wychowawczym lub innym. Tak zwane "rodzicielstwo zastępcze" obejmuje szereg sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Jedna z nich to rodziny spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem wychowywanym. Przeważnie dziecko dostaje się pod ich opiekę bezpośrednio po śmierci lub opuszczeniu go przez rodziców, nie przechodząc w ogóle przez placówkę opiekuńczą. Niektóre z takich rodzin biorą dziecko tylko na pewien czas (,np.: pobyt matki w więzieniu lub konflikty między rodzicami) inne jednak wychowują aż do pełnoletności czy usamodzielnienia się. Drugą kategorię stanowią rodziny obce względem dziecka. Wychowankowie tych rodzin to zazwyczaj dzieci z Domów Dziecka i z Domów Małego Dziecka. Istnieją również tzw. rodziny opiekuńcze czyli takie, które wychowują okresowo i odpłatnie dzieci z Domów Małego Dziecka.

Głównym źródłem sieroctwa społecznego jest tak zwana "dezorganizacja rodziny" czyli niespełnianie przez nią prawidłowych funkcji społecznych i wychowawczych. Duży procent osieroconych społecznie dzieci pochodzi z rozbitych rodzin ( szczególnie dotyczy to rodzin o niskim poziomie moralnym, kulturalnym i materialnym).

Gdy rodzice dziecka zostają sądownie pozbawieni władzy rodzicielskiej staje się ono w sensie prawnym sierotą. Tak, jak sierota naturalny, może być zaadoptowane, oddane pod opiekę wychowawczą rodzinie zastępczej albo umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zasadniczo pozbawia się władzy rodzicielskiej tych wszystkich ludzi, którzy swe funkcje rodzicielskie pełnią tak źle, że pozostawienie dziecka pod ich opieką i wychowawczym kierownictwem, nie tylko nie daje żadnej gwarancji zapewnienia mu prawidłowego rozwoju, ale wręcz zagraża jego bezpieczeństwu fizycznemu i odbiera szansę prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i moralnego. Jednak w wypadku choroby psychicznej nawet nieuleczalnej nie pozbawia się rodziców prawa do dziecka ( może to nastąpić dopiero po ubezwłasnowolnieniu ), a wypadku pobytu w więzieniu zawiesza się władzę rodzicielską na czas odbywania kary. Zabieranie dzieci z ich naturalnej rodziny jest celowe i ma sens wtedy, gdy chcemy je uwolnić z sieci prawnych, społecznych i opiekuńczych powiązań rodzinnych szkodliwych i komplikujących jego sytuację życiową. Czym innym jest bowiem formalna opieka w sensie prawnym, a czym innym więź rodzinna między rodzicami a dziećmi. Zdarza się, że matka dziecka mimo, że jest pozbawiona praw rodzicielskich utrzymuje kontakt z dzieckiem i uniemożliwia innym osobom zaopiekowanie się nim. Z drugiej jednak strony należy stwierdzić fakt że opuszczenie dziecka wyrażające się brakiem kontaktu stanowi wystarczającą podstawę do pozbawienia rodziców ich władzy rodzicielskiej.

Rodzicom, którzy wykazują przywiązanie do swego dziecka , deklarują gotowość do zmiany swego trybu życia, pozbycia się nałogów sąd opiekuńczy ogranicza zazwyczaj prawa rodzicielskie. Dzieci takich rodziców umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do czasu wcielenia deklaracji w życie co jednak dość często nie następuje. Jeśli zdarzy się, że znajdzie się rodzina chętna adoptować takie dziecko jest to możliwe tylko wówczas jeśli pozbawi się rodziców ich praw. Natomiast rodzina zastępczo-opiekuńcza na mocy sądu może przyjąć dziecko do swego domu i opiekować się nim do pełnoletności. Mogą się wszakże pojawić pewne trudności i tak ,np.: ludzie przyjmujący do siebie dziecko chcą być jedynymi wychowawcami i nie godzą się na kontakt z naturalną rodziną lub sytuacja zgoła odwrotna rodzice wolą by ich dziecko pozostawało w placówce niż miałoby trafić do rodziny zastępczej. Zdarzało się, że to Dom Dziecka występował do sądu o zmianę decyzji ponieważ dziecko miało szansę znaleźć kochającą go rodzinę.

W sieroctwie społecznym wyróżnić możemy wyższe i niższe stopnie osierocenia. Najwyższym stopniem sieroctwa społecznego jest opuszczenie całkowite tzn. zupełny brak kontaktu z własnymi rodzicami. Oznacza to dla dziecka, że jego losami kierują obcy ludzie. Dzieci należące do średniej grupy sieroctwa mają sporadyczne i niewystarczające kontakty z rodzicami ,np.: matka odwiedza swoje dziecko w placówce raz na dwa lata, obiecuje dziecku zabrać go do siebie na święta i nie dotrzymuje obietnicy. Najniższy stopień sieroctwa występuje w przypadku dzieci, których rodzice wykazują pewne zainteresowanie ich losem poprzez wizyty w Domu Dziecka , zasięganie informacji o postępach dziecka w nauce, jego stanie zdrowia, sporadyczny zakup odzieży , czy ,np.: zorganizowanie wyjazdu dziecka na kolonie z zakładu pracy rodzica. Kierowanie losem dziecka i wychowywanie go pozostaje jednak nadal w gestii innych osób. Trzeba zaznaczyć, że każde dziecko osamotnione, opuszczone czy odtrącone przez rodziców znajduje się w specyficznej, odmiennej od innych sytuacji opiekuńczej. Obecność w życiu dziecka opuszczonego babki, ciotki, starszego brata lub siostry zmienia jego położenie na korzystniejsze ponieważ starania tej osoby łagodzą poczucie odrzucenia ( jest tu oczywiście mowa o osobach, które spełniają pozytywną rolę w życiu dziecka ). Czasami wychowanek Domu Dziecka znajduje oparcie i nawiązuje zastępczą więź rodzinną z tzw. rodziną zaprzyjaźnioną. Są to ludzie, którzy nie podejmują się całkowitego wychowania, pozostaje ono w dalszym ciągu w placówce, ale zabierają dziecko do siebie na ferie, wakacje, święta; kupują mu ubrania, zabawki,itp. a przede wszystkim utrzymują z nim trwałą i rzetelną więź.

Brak więzi z matką u małego dziecka powoduje różne zaburzenia w rozwoju zarówno fizycznym jak i psychicznym dziecka. Niektóre z tych zmian mogą być nieodwracalne. Zjawisko to nazywane jest "chorobą sierocą". Zachowanie małego człowieka jest wówczas nacechowane nieumiejętnością nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, a jego przystosowanie do nowych warunków jest często tylko pozorne. Dzieci z " chorobą sierocą" wydają się obojętne uczuciowo, a w rzeczywistości są bardzo spragnione uczucia tylko nie potrafią " dawać ani brać". Młodzież i dzieci starsze, które w przeszłości były dotknięte chorobą sierocą cechuje: osłabienie zdolności abstrakcyjnego myślenia, logicznego rozumowania, brak koncentracji uwagi oraz inicjatywy w działaniu (nasilają się działania agresywne i przestępcze). Pierwsze dwa lata życia dziecka uważane są za okres krytyczny dla rozwoju osobowości . Matka jest pierwszą istotą ludzką, z którą styka się dziecko, a postawa uczuciowa wobec niej ma wpływ na późniejsze związki uczuciowe człowieka. Wychowywanie małego dziecka w instytucji nie sprzyja nawiązywaniu więzi emocjonalnej wzmaga uczucia lęku, zagubienia i samotności. Dzieci, które od początku nie były otoczone matczyną opieką mogą sprawiać wrażenie spokojnych i szczęśliwych w placówce, ale okazuje się, że ich adaptacja bywa często tylko pozorna. Stwierdzono, że dzieci które przeszły pierwszą fazę rozwoju uczuć społecznych, w wypadku zerwania więzi mogą cofnąć się w rozwoju, niechętnie nawiązywać nowe kontakty. Zerwanie kontaktu z osobą bliską może doprowadzić u małego dziecka do powstania nerwicy.

Praca wychowawcza Domów Dziecka jest skierowana na dzieci i młodzież opuszczone, lecz nie zdemoralizowane czy chore. Tymczasem jak wynika z doświadczeń pracującego tam personelu jest potrzeba oddziaływania zarówno z zakresu profilaktyki jak i zabiegów korekcyjnych, ponieważ rozwój osobowości wychowanków jest poważnie zakłócony. Dzieci osierocone wykazują często niedojrzałość szkolną i przedszkolną, zdarza się, że nie potrafią samodzielnie jeść, mają bardzo ubogi zasób słów, nie rozróżniają kolorów itp. Problemem, z którym borykają się wychowawcy jest tzw. lepkość uczuciowa - dzieci lgną do każdego bez wyboru. Nieselektywna postawa emocjonalna w stosunku do ludzi dorosłych, tak odbiegająca od " boczenia się" na obcych małych dzieci z rodzin , zyskała kliniczną nazwę " uczuciowego imbecylizmu".Są też dzieci z nikim nie nawiązujące kontaktu, zamknięte w sobie, obojętne. Wychowanie "zakładowe" z powodu braku odpowiednich warunków, pomieszczeń itp. nie sprzyja rozwojowi intelektualnemu swoich podopiecznych, stąd wielu z nich źle się uczy. Niedostosowanie do roli ucznia wiąże się ściśle z zaburzeniami emocjonalnymi. Ponieważ siłą napędową działania u dzieci jest uczucie, dziecko opuszczone nie ma dla kogo się uczyć.

O ile małe dzieci przyjmują postawę zwaną "lepkością uczuciową", starsze wykazują uczuciowy chłód lub obojętność. Zamknięcie się uczuciowe przed ludźmi, a tym bardziej niechęć czy wrogość prowadzą do postawy aspołecznej lub antyspołecznej. Czynniki utrudniające rozwój więzi emocjonalnej dziecka osamotnionego z życzliwymi mu ludźmi to nieumiejętność "współbrzmienia" uczuciowego z innymi oraz lęk przed zależnością emocjonalną.W psychopatologii występuje pojęcie tzw.socjopaty czyli osoby pozbawionej wyrzutów sumienia i umiejętności kochania. W przypadku dzieci sierocych obserwuje się tego rodzaju tendencje, które można i trzeba jeszcze korygować, aby się nie utrwalały.

Świadomość, że jest się przez swoich rodziców kochanym i akceptowanym jest podstawą poczucia bezpieczeństwa i sprawia, że dziecko łatwiej przezwycięża trudności w szkole i wśród rówieśników. Brak rodzicielskiej miłości powoduje, że dziecko czuje się gorsze, skrzywdzone i zagrożone , staje się agresywne lub zamyka się w sobie, izoluje. Dzieci różnie reagują na fakt odtrącenia ich przez rodziców mniej liczna grupa to te, które same też nie chcą mieć więcej kontaktu z rodzicami lub deklarują swą niechęć słownie ukrywając tlące się jeszcze uczucie. Częściej spotykana postawa niż odtrącenie emocjonalne własnych rodziców to postawa przeciwna dziecko tęskni--mówi o nich. Obserwując dzieci przez dłuższy czas możemy stwierdzić, że obie te postawy mieszają się ze sobą w różnych okresach życia dziecka. Słowa takie jak "dom", " rodzina", "matka", "ojciec" mają dla dziecka osieroconego zupełnie inne znaczenie, niż dla dziecka otoczonego troską i miłością. Część dzieci sierocych niewiele wie o sobie i swoim pochodzeniu. Zadają więc sobie rozmaite pytania : czy rodzice nie kochali mnie,czy porzucili , czy nie mogli wychowywać ? Dotyczy to głównie dzieci, które zostały umieszczone w zakładzie bardzo wcześnie.Te starsze zdają sobie najczęściej sprawę ze swojej sytuacji rodzinnej, czasami nawet odwiedzają swoje domy rodzinne.

Wychowanie w zakładzie wyciska na dzieciach swoje piętno -- czują, że są inaczej postrzegane przez rówieśników w szkole, nauczycieli. Wychowankowie Domów Dziecka częściej od swoich kolegów wychowywanych w rodzinach są posądzani o kradzieże i inne przewinienia. Organizacja życia w placówkach wychowawczych zdecydowanie odbiega od funkcjonowania przeciętnej rodziny; z obserwacji wychowawców wynika między innymi, że dzieci wychowane w rodzinach lepiej znają wartość pracy i bardziej szanują swoje rzeczy . Pobyt w Domu Dziecka jest postrzegany przez dzieci jako niesprawiedliwość, przykra konieczność. Fakt, że dorośli są przede wszystkim organizatorami życia grup dziecięcych a nie jak w rodzinie - współuczestnikami codziennego przeżywania różnych sytuacji życiowych sprawia specyficzne rozumienie ich roli -- kierownik, wychowawca, kucharka, woźna, krawcowa, lekarz, pielęgniarka -- cały personel Domu Dziecka jest postrzegany przez wychowanków jako ludzie, którzy nic innego nie robią tylko opiekują się nimi. Wielu podopiecznych nie rozumie sensu pracy zawodowej, jej znaczenia społecznego ani potrzeby poważnego traktowania swoich obowiązków. Kolejną ważną rzeczą, która odróżnia życie zakładowe od życia w rodzinie to niemożność oddziaływania indywidualnego i zaspakajania potrzeb poszczególnych jednostek. Dzieci przyzwyczajone do tego, że ktoś organizuje im życie we wszystkich szczegółach dnia codziennego zatracają w dużym stopniu inicjatywę i inwencję staje się bierne i mało samodzielne. Przypuszczalnie wielu wychowanków zakładowych uczyłoby się o wiele lepiej, gdyby byli przekonani, że wiadomości zdobywane w trakcie nauki wiążą się z ich życiem codziennym ( np.; chłopiec zbesztany o to, że nie zna się na zegarku odpowiedział: w Domu Dziecka nie jest mi to potrzebne). Wydaje się również znamiennym fakt, iż mimo dużego zaangażowania wychowawców w odrabianie lekcji z wychowankami wyniki dzieci są niewspółmierne do poświęconego im czasu. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w braku więzi emocjonalnej pomiędzy wychowankami a ich opiekunami ,rzadko bowiem zdarza się by dziecko utożsamiało się z kimś z personelu. Rzeczywiste przyswojenie norm moralnego postępowania następuje, kiedy dziecko czuje się związane emocjonalnie z osobą, która mówi mu jak ma postępować.

Poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu sieroctwa społecznego w Polsce zmierza w kierunku różnych form rodzinnej opieki zastępczej ( rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodziny zaprzyjaźnione, Domy Rodzinne).
Adopcja zwana także" przysposobieniem dziecka", daje dziecku takie prawa jakie normalnie wynikają z pokrewieństwa. W przypadku adopcji następuje zupełne zerwanie więzi z naturalną rodziną , zostaje natomiast nawiązana nowa więź z rodzicami przysposabiającymi i całą ich bliższą i dalszą rodziną. Z prawnego punktu widzenia dziecko takie nie jest już sierotą. Istniejące w naszym kraju Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze służą fachową pomocą. Pierwszym i podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu adopcji jest właściwa postawa rodzicielska kandydatów. Następnym ważnym czynnikiem jest wiek dziecka (najkorzystniejszy to od 3-9 miesięcy). Jeśli dochodzi do przysposobienia dziecka starszego trzeba liczyć się z zaburzeniami jego osobowości i wskazane byłoby wcześniej utrzymywanie kontaktu z dzieckiem poprzez bycie rodziną zaprzyjaźnioną lub zastępczą.

Rodzina zastępcza różni się dość znacznie zarówno od rodziny naturalnej, jak i adopcyjnej. Dziecko nie urodziło się w tej rodzinie, ani nie zostało " przysposobione" natomiast jest ono " wzięte na wychowanie" na pewien okres lub bezterminowo. Może się jednak zdarzyć , że rodzina zrzeknie się, w którymś momencie opieki nad dzieckiem i ma do tego prawo. Dla wielu dzieci rodzina zastępcza jest jedyną realną formą opieki pozazakładowej. Są to: dzieci, których zdrowie fizyczne lub psychiczne wykazuje odchylenia od normy i mają niewielkie szanse na adopcję; większość dzieci w wieku powyżej 3 lat; dzieci, których więź z rodziną naturalną nie została całkowicie zerwana; dzieci , które tylko na pewien czas utraciły rodzinę własną.

Większość rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione. Gdy dziecko jest wychowywane przez dziadków lub kuzynów, pozostaje w środowisku, które zna i najczęściej jest związane emocjonalnie ze swoimi i opiekunami. Jednakże fakt istniejącego między dzieckiem , a opiekunami pokrewieństwa nie przesądza o atmosferze wychowawczej w danej rodzinie.Przed rodzinami niespokrewnionymi stoi problem jakie miejsce przyznać dziecku w rodzinie, aby mogło naprawdę w nią "wrosnąć" i aby wysiłki wychowawcze odniosły skutek. Kolejna bardzo ważna kwestia to jaka powinna być właściwa motywacja rodziny chcącej wziąć dziecko na wychowanie. Jak wynika z doświadczeń Ośrodka Adopcyjno --Opiekuńczego większość kandydatów na rodziców zastępczych stanowią bezdzietne małżeństwa , które motywowane są najczęściej pragnieniem posiadania własnego dziecka. Biorą dziecko jako rodzina zastępcza, ale traktują ten stan raczej jako przejściowy, chcą dziecko bliżej poznać a następnie zaadoptować. Takie rodziny są właściwie rodzinami " preadopcyjnymi". Nieraz adopcja może okazać się niemożliwa do przeprowadzenia. Tymczasem ważne jest, aby dziecko znalazło w rodzinie zastępczej poczucie bezpieczeństwa i emocjonalnego oparcia. Atmosferę taką potrafi stworzyć tylko taka rodzina, która czuje się w pełni odpowiedzialna za jego losy, niezależnie od tego czy jest ono czy nie jest formalnie jej własne.

Aby rodzina zastępcza mogła sprostać swemu zadaniu wychowawczemu i reedukacyjnemu nie powinna być pozostawiona sama sobie. Zarówno właściwy dobór rodziców i dziecka, jak i dalszy kontakt ze specjalistami tj. pedagogami, psychologami wydaje się niezbędnym warunkiem powodzenia tej formy opieki. Pomyślne wyniki zarówno dawniejszych polskich doświadczeń jak i doświadczeń zagranicznych pozwalają postawić wniosek, że właściwie zorganizowana rodzinna opieka zastępcza jest korzystniejsza dla dziecka niż opieka zakładowa.
Rodziny zaprzyjaźnione to forma częściowej opieki pozazakładowej, polegająca na utrzymywaniu stałego, systematycznego kontaktu z dzieckiem sierocym. Na skutek apeli w radiu i telewizji ludzie zaczęli zapraszać dzieci z domów dziecka do siebie na święta, niektórzy podtrzymywali kontakt z dzieckiem jeszcze długo potem (tak się zaczęło). Rodzina, która nawiązuje kontakt z wychowankiem Domu Dziecka i nie zamierza podjąć się nad nim opieki całkowitej, ale interesuje się rozwojem dziecka, uzupełnia jego braki w wyposażeniu, stara się otoczyć je ciepłem, może z zaskoczeniem stwierdzić, że po pewnym czasie dziecko zaczyna stwarzać trudności wychowawcze. Dlaczego tak się dzieje? Dziecko bardzo często oczekuje w takich sytuacjach, że rodzina " od święta" stanie się jego rodziną "na stałe"i porzez różne manifestacje swoich zachowań zaczyna się tego domagać. Po pierwszym okresie euforii z powodu korzystnej zmiany jaka zaszła w jego życiu, dziecko zaczyna odczuwać niedosyt i dostrzegać wiele mankamentów swojej sytuacji. O ile poprzednio chciało należeć do kogokolwiek teraz już wie dokładnie z kim by chciało zamieszkać. Oddziaływanie profilaktyczne czy reedukacyjne rodzin zaprzyjaźnionych jest środkiem mniej skutecznym niż, np.: rodziny zastępczej jednak może być rodzajem terapii, ponieważ dziecko jest postrzegane jako indywidualność. W kontakcie z rodziną zaprzyjaźnioną dziecko ma możliwość dać coś z siebie( a nie jak w placówce być wciąż obiektem czyjejś troski), może współodczuwać z innymi, przeżywać z nimi radość i smutek. Co więcej dziecko uczy się życia rodzinnego a prawidłowo funkcjonująca rodzina może posłużyć mu za wzór w przyszłości. Dziecko ma możliwość poznać nowe środowisko, nowych ludzi wzbogaca w ten sposób swoją wiedzę o świecie, swoje słownictwo. I taka forma opieki podobnie jak omówione poprzednio rodziny zastępcze wymaga fachowej pomocy i konsultacji ze względu na złożoność sytuacji i wiele specyficznych problemów.

Jeszcze inną formę opieki nad dzieckiem sierocym stanowią tzw. Domy Rodzinne, które można by porównać do małych Domów Dziecka z tą jednak różnicą, że nie ma tu wychowawców -- są rodzice. Przeważnie wychowaniem dzieci zajmuje się para małżeńska posiadająca również własne potomstwo. Grupa wychowanków liczy 10--15 osób różnej płci i w różnym wieku. Jest to szansa dla licznego rodzeństwa by nie musiało być rozdzielone i cierpieć z powodu rozłąki.
Począwszy od lat sześćdziesiątych również zakłady pracy obejmowały swoim patronatem wychowanków Domów Dziecka fundując im wyjazdy kolonijne, kupując odzież czy zabawki, zapraszając do zwiedzenia danego przedsiębiorstwa wreszcie fundując książeczki mieszkaniowe. Taka forma opieki jakkolwiek pożyteczna jest jednak formą kontaktu " bezosobowego".
Organizując różnorodne formy opieki dla dzieci opuszczonych i badając ich przydatność jesteśmy dopiero na początku drogi do pełniejszego zrozumienia i rozwiązania problemu sieroctwa społecznego w Polsce.
materiał na podstawie książki "SIEROCTWO SPOŁECZNE " ALICJI SZYMBORSKIEJ, Wiedza Powszechna 1969
opracowała Marzena Siembab - pracownik socjalny ChSPD "Misji Nadziei"
 


 

Ochrona Prawna

piecz_prewencyjna_koksztys.jpg

Zjazdy i seminaria

Zespoły


motilium syrup finasteride 5mg no prescription cheap canadian no written prescription needed egypt pharmacy online generic canadian drugs cialis 30 day free trial voltaren lasix water pill buy online tantra oral jelly side effects cheepest viagra .ca torsemide for sale tadalafil without a prescription valtrex generic viagra suisse ordonnance comprar viagra para mujer pharmacy world depakine chrono 500 to buy in canada donde conseguir sildenafil can i get colchicine from cananda lipitor generic australia viagra tablets in india sumycin uses cialis internationale cheap viagra overnight delivery no rx canadian pharmecies cialis daily vs buy generic cialis canada viagra sale in qatar 274 abilify cheap consigli generico online sildenafil cheap sildenafil from india getting risperdal best generic viagra uk eriacta cyctotec buy uk cialis vs viagra forum crestor similar drugs zpack online next day shippinh diabete e cialis cytotec philippines amoxicil canadian pharmacy get best pills indinavir manfaat ciprofloxacin primatene mist replacement 2013 buy qsiva on line sildenafil teva 50 mg filmtabletta proventil online purchase cialis venta barata tadalafil 5mg kaufen niederlande viagra stores looking for synthroid pills dosis amoxicillin where can you buy diuretics on line anti estrogens dostinex no prescription paxil dosage strengths augmentin alaptare anxiety medication cost of viagra in portugal http capitolcorridor special o... buy previfem without prescription best prices for viagra 100mg khawaja naveed ki adalat 2013 viagra online with credit card pakistani sex it's been months where to buy diflucan over the counter donde comprar viagra en mexico cialis trial packs viagra tablets in delhi plavix recall yp health care viagra buy cymbalta (duloxetine) without rx licensed pharmacist india get viagra in usa pharmacy escrow hcg why is there an alli shortage cheap anastrozole no prescription quien a comprado cytotec en usa best overseas pharmacies over night shipping antibiotics ciallis in malaysia purchase lasex water pill canadian pharmacy 247 miami cytotec buy erectile dysfunction kegel exercises target pharmacy generic drug list generic viagra pills to buy in usa buy generic cialis for women cialis paiement paypal flomax without prescription buy letrozole gynecomastia oflocet commande canada pet meds how much cialis should i take femara 2.5 mg exelon energy careers medrol dose pack. on line no pres alli 120 onlinemexicanpharmacy buy viagra super active online generic viagra canada price no script torodol india no prescription pharmacy 20 mg vyvanse street price where to buy prednisone 10mg buy cipla products penicillin online ezonlinepharmacy nitrofurantoin generic medicine in caverta cialis 5 mg price walgreens need to buy allia diet pills in canada bactrim , overnight cheap viagra overnight shipping usonline viagra levitra shelf life aciphex over the counter what is is i brupen gpc health canada pharmacy cialis australia buy does generic accutane work cheapest way to buy cialis amoxicillin canadian pharmacy cancun airport pharmacy viagra original online mastercard buy lexapro canada can you buy viagra over t... buy citalopram without prescription uk canada pharmacy 24h com gt levitra vs cialis cost 148 where can i find cheaper drugs (viagra) cheap viagra in the philippines epididymitis azithromycin dose buy suhagra india directions for taking a z pack buy check soft e check sertralina emagrece spanish pharmacies online where to order cialis pills tadapox generic orgasam buy metformin online canada cialis mit rezept cialis testimonials online ordering flagyl 500 mg buy clomid canadian pharmacy mail order chalias doxycycline for lyme disease drugstore foundation for dry skin canadian pharmacy expedited shipping cialis de venta thyroxine without prescription onlinepharmacyprescriptions lipitor order out of country usa viagra delivery ritalin buy uk cheaper alternative to nexium motilium for sale percription drugs sales which cialis is more potent 20 or 40 mg prescription for zyban deltasone 5 mg dose pack picture buy levitra super active online can canadians get propecia super active como tomar cytotec 200 pg kamagra now co uk contact us zovirax canada for sale cheapest cialis india london drugs canada cephalexin without a prescription tadalafill 10g cialis max pill pharmacy ringworm medasin doxycycine on sale in the us www.tadalista online drug stores ventolin without prescripton buy brand cialis online neurontin pain relief cialis withhout prescription suhagra india ltd walgreens viagra price how to tell real viagra will bactrim treat sinus in dogs xenical pas cher search,http,kwrt,index buying 750 mg flagyl er online viagra order by phone generic cialis ireland lantusfrommexico paypal canadian pharmacy did anybody order viagra online lowrx ?\u0080\u0093 discount prescription card india buy proventil online nitroglycerin tablets for sale penegra in pakistan viagra red pill propecia fast delivery cheap cialis generic my-medicare payment problem wilhelmshavener zeitung vardenafil bestellen micardis discount card viagra australia lowest cost cytotec tablets australia nisone where is the best place to buy viagara india.sex effexor xr 150mg without prescription tretinoin cream online no perscription cost of nexeum in canada indian cialis tadalafil elocon ointment cheap generi accutane ordonnance cialis renouvelable buy plavix on line no prescription pharmacy rx 1 canada online tamoxifen 20 cipla india where to buy celexa sildenafil-fire-100-side-effects do i loose erection with cialis 20 powerpill are meds from india safe a donde conpro sialis buy cheap tadalafil online cheap nolvadex tablets michael jai white solone supradol metformin no rx 168 world med direct vente_de_cialis_5_mg canadiandrugstoreexclusivemall cialis aus england how to buy alli diet pill over the counter metformin amazon female viagra wiki omeprazole side effects long term use purple pharmacy mexico online no rx brand viagra buy xenical online buy-cialis-paypal-payment cialis copay card penegra price in pakistan cipla pharmaceutical clomid 100 mg best price neomercazole viagra rezeptfrei apotheke buy glaxo eltroxin lasix with no scrpit doxycycline discount meds buy 60 mg prednisone for 5 days buy clomid no prescription canada enfexia 500mg deutsch cialis 20mg prix men who hide taking cialis from wife cheap viagra in bangkok online overthe counter canadian aspirin buy abortion pill lasix overnight shipping generic femara cheap generic cialis free shipping canad1an pharmacy tesco viagra generic flagyl pharmacy 24 hour pharmacy.eu xenical 120 mg amitriptyline terramycin for chicks. remox 250 buy painkillers online canada buy levitra cheapest 5mg cialis best rated onlin cialis metformin hydrochloride 500 mg price drugs from mexico ceebis roaccutane 5mg fluoxetine no prescription buy cephalexin 500mg cronadyn en usa northwesrpharmarcy levitra in spanien kaufen retin a buy online cheap kamagra e 20 tadalifil viagra naturel my canadian pharmacy reviews 10 mg lipitor for sale pennsylvania pa nexium ingredients purchase flagyl online usa buy pariet 20mg swissmedico buy accutane no prescription canada brand cialis 20mg from canada medications on line no prescription is generic viagra legal male horse tonic for men cialis naturale india drugs without scripts overnight misoprostol over the counter cvs lubexyl uk without a prescription brand viagra canada qsymia certified pharmacies will 150 mg trazodone kill you ninth st pharmacy comprar cialis barato buy post cycle therapy online isotretinoin gel clomid and long cycle canadian pharmacy generic drugs viagra pills sale online canada serp,5185.1 propecia online pharmacy mastercard mexican pharmacies without prescription tamsulosin 0.4mg primatene mist for sale canada cheap cialis india viagra pills buy is 5 mg of celexa effective buy clomid without prescriptions buy vardenafil 40 mg online fpizer viagra 150mg viagra for women over the counter buy shop cialis accutane buy online trusted online pharmacy sites how to take eprostol 24 7 pharmacy inderal canada combivent inhaler non prescription lexapro canadian viagra quickest shipping paraque sirve dekadrom buy naproxen what is the closest thing to viagra buy online tadalafil pharmacy from uk rx online drug fursemide without prescription crab fart bubbles buy viagra negril medrol 4mg from mexico where to buy fucdin cream uk best prices on ed drugs buy lasix with american express prednisone buy online buspar dosage range viagra made in canada products levitra bangkok erectile dysfunction drugs online cialis over the counter manila 248 cheap canada prescriptions does generic viagra work forum lamisil canada eventarc amsafast buy viagra online in mumbai 126 indian pharmacies best orlistat in us gratis viagra probe buying viagra without a prescription moduretic without a prescription generic viagra malaysia buy trimix injection chewable female viagra abilify 10 mg no prescription purchasing ranitidine will advil react with zithromax canadian accutne drugs premarin online no prescription stromectol over the counter canadian pharmaceuticals viagra non prescription allopurinol tavor ohne rezept order bentyl without rx which companies sell cialis best on line viagra sellers what is baclofen prescribed for buy viagra and cialis no prescription prednisone online buy nexium 40 mg online tadalafilo hormigueos ampicillin with out perscription canadapharmacy24 viagra australia next day delivery alphagan eye drops buy real finpecia tablets usp 1mg buy tamoxifen canadian ed selection buy generic ceftin cheap rx canadian pharmacy drugs with colchicine alli buy online aurochem india chlamydia antibiotic online pharmacy buy lisinopril without prescribition united pharmacies uk best price on cialis coupon viagro viagra suppliers uk once a day cialis buy china amitriptyline st charles seminary lopressor buy medicine without prescriptions over the counter antibiotics canada sialis de 5mg neurontin street value hydrochlorothiazide side effects glyburide buy online betneval and rash prozac reviews best water pills online piracetam search,translate,google,http,pharm... clomid to buy no prescription buy pills online finpecia online pharmacy kaufen_viagra_berlin buy passion rx uk generic cialis without a prescription generic alternative to cialis orlistat purchase viagra generika preisvergleich irelandpharmacy condyline levitra 20mg cheap eurovan zopiclone free viagra samples colchicine overnight alli where to buy vibrox capsules 100mg low dose of viagra canadian pharmacy valtrex safe website to buy viagra viagra black deutsche online apotheke viagra kaufen who has the cheapest clonazepam online dutasteride avodart nolvadex et duphaston canada pharmacy cialis cefixime 400 mg without prescription hydromorphone non prescription ventolin inhalers predizone without a prescribtion pristiq absetzen world pharmacy store 200 mg os cialis in india lowest cost levitra meds india ltd online chemist no prescription cialis profesional england quiero comprar accutane viagra in canada for sale inhaler viagra 2 tabletten online ohne rezept canadian online pharmacy generics yourgeneric onlinephatmacy offshore no prescription pharmacy propranolol online pharm viagra professional vs viagra cialis black uk buy diclofenac 50mg cialis dapoxetine buy online buy cialis in israel 217 levitra controindicazioni where to buy prednisolone 5mg how much is valtrex without insurance buy brand viagra online rx drugstore pharmacy online uk erythromycin 1st rx orders cialis2.5 online scammers promethazine sildenafil italy quich delivery low cost erectile dysfunction help mn cheap abilify online suhagra made by cipla cialis and viagra professional cardura online buy 5 mg tadalafil online get a prescription to buy brand cialis combivent buy doxyclinewithoutarx ciproxin price online pharmacy nexium coupons for seniors canada pharmicy with no procription viagra vente qu?bec flagyl forte metronidazole who is best place to get online viagra cabergoline for sale buy sildenafil generic viagra where is alli sold cheap antibiotics online overnight viagracheapindia vardenafil generika levitra pills price generic cialis usa kemadrin viagra from canada by mail canada cheap propecia what drug is similar to stromectol perdorimi i viagra manly 100mg how much cialis can i take at one time real brand viagra no prescription ciprofloxacin 500 mg without pres prednisone 4 mg nolvadexcanada difference between cialis and viagra viagra en mexico how to get lexapro without insurance viagra online price cheap mexican pharmacy furosemide no prescription indian medication pharmacy viagra maintain erection cialis c50 trial packs of cialis levitra misoprostol fast delivery advair coupon albendazole for sale ridaq 25mg online kako radi tadalafil viagra online vipps pharmacy overnite drug orders advair diskus cost without insurance power pill 100 what's the cost of a100mg viagra vermox walgreens where to buy cortisone injections amitriptyline were to buy buy viagra online with gift card mebendazole drug store canada order pills suprax for sale free-viagra-coupon epogen pause 500 used for bleeders in horses pillmedica review buying viagra in toronto synthroid without prescription free azithromycin online nexium without prescription illinois olmesartan om line order on line levitra generic viagra 150 mg cialis 20mg paypal levitra bayer 20mg www.nabucox 500mg cheap valtrex online no prescription thyrex 125 online shop tijuana mexico pharmacy kamagra singapore differin 0.3 no prescription cialis mit paypal bezahlen proscar shopping anafranil pills viagra canada shipping buy tricor online web md safe online sites to buy viagra tadalafil 40 mg dangers indocin mexico pharmacy cialis farmacia lisinopril 10 mg for sale proladin list of online pharmacies generic viagra online uk cialis ed levitra prezzo in farmacia italia tetracycline acne how long viagra last hydrochlorothiazide for sale cialis pills for sale commander cialis en ligne crestor price singapore citalopram buy buy brand cialis canada cymbalta philippines drugs no prescription needed secure drug shop buy zyban online en espagne vicodin without prescription viagra malaysia pharmacy drugs canada non prescription generic viagra paypal elavil real cialis online cialis black v cialis get cheap cialis online viagra available in chennai da narucim cialis medications without a script northwest pharmacy canada best price for cialis 20mg cheap tadalafil purchase metformin uk prednisone sale online depakote online no rx is prozac an over the counter drug ciprofloxacino cinfa 500 mg buy mebendazole online buy accutane with out prescription discount viagra master card once daily cialis reviews cialis 40 mg buy fucidin online cialis on sale pay-pal phenergan withiut prescription sublingual cialis online viagra via canada prometrium viagra radio ad genuine clomid online amoxicilina y viagra feldene gel inhaler purchase united states oral yelly diclofenac 50mg europe levitra on line clonidine online without prescription buy aciclovir vipps approved canadian pharmacies abc pharmacy canada non presciption indocine can you buy topamax over the counter orlistat to buy tadalafil black where to purchase doxycycline erythromycin for dogs ear infection azithromycin without prescriptions viagra for men under 30 in india pastillas redustat precio canadian orlistat manufacturers order generic cialis buy flovent 220 mcg tadalafil 20 mg viagra for female pharmacy house cheap abortion pill viagra with out prescription alesse continuous use .12mg tadalafil cialis 20 mg reliable phyrmacy codes retin a canada pharmacy no prescription levitra coupon free trial flagyl canada setraline mail order cialis 5 mg pas cher antabuse online uk no prescription online pharmacy uk lisinopril no prescription buy the abortion pill scadenza brevetto cialis rocky point mexico pharmacies 5mg cialis review actoplus online cytotec buy no prescription albuterol inhaler mexico is there a generic viagra yet levitra 20 mg precio online pharmacy in new zealand atarax no prescription best viagra online reviews cialis no prescription needed canada depakine chrono buy in florida cheap medications less expensive cialis tablets wo bekomme ich viagra buy spironolactone online no rx prednisone mg dosage for sinusitis best buy for viagra yelp cialis angebot lamisil pills for sale amazon cialis pharmacy us cheap clomid fast delivery comprar viagra en la india buy fluconazole from india buy promethazine online no prescription viagra and atrial fibrillation metformin 850 mg silagra paypal medications without a prescription fast delivery viagra sex long time tablet xenial india stromectol buy with visa comment se procurer du viagra eprostol misoprostol lamisil tablets from india viagra for animals buy yasmin no prescription propecia in canada order antibiotics online uk search,http,adastracreative,ebima... clomid in australia wellpharmacy in mexico cialis comprar on line viagra 50mg sale viagra in vietnam lexapro pills in canada no prescription generic levitra professional 20 mg accutane online fast deliverey zyprexa zydis buy allopurinol gout cipro 500 no prescription buy illegal drugs online direct pills pharcharmy lasix online no prescription needed over the counter prednisone for dogs augmentin 457 lilly cialis women viagra pills coupons canada prescription drugs for sale sildenafil citrate 100mg zyban paypal quibron t swanson health domperidone drug from australia cialis a vendre quebec water pill online purchase colchicine with no prescription duphaston symptomes grossesse cafergot pills cheap ciallis 20 mg ed hardy online india canadian pharmacy accutan nexium otc equivalent speedy rx pharmacy generic soft viagra viagra without a prescription uk how to buy pfizer viagra pills online clarinase bestellen acheter alli pas cher pills that get you high list latisse asthma inhalers for sale farmacias de canada lasuna other namens amerimedmedrx medicine without a prescription no perscription azithromocin tablets where to buy viagra cheap adderall mixed with cialis sildigra online america viagra mexico inhaler no prescription md price pharmacy discounts pet antibiotics online no prescription cialis, variga generic viagra costa rica safe viagra on the web can you sell viagra on ebay 60 buy cialis 100mg online 468 anti estrogen pills propecia order online albendazole buy online no prescription valcyclovir kamagra shop erfahrung uk pharmacies that deliver to usa female viagra sildenafil real u.s.a. viagra real viagra pfizer for sale canadian generic levitra comprar viagra na europa online cialistpassword index cytotec over the counter drug adderall canadian pharcharmy online buy brand name levitra online digoxin on line free sample generic viagra online cheap genuine cialis uk buy accutane canadian pharmacy online no prescription india pharmacy alli bu y online cialis 20mg non generic best over the counter ed treatment women cialis cialis ou viagra albuterol sulfate, spanish generika viagra vardenafil viagra oneline in eu algodones pharmacy prices craigslist viagra generico online italia how to get propecia prescribed metformin for sale clomid tablets buy without prescription prednisone from canada farmacias online usa vermox from india flagyl 400mg tablets buy nolvadex online with master card buy amoxcillin overseas global pharmacy canada coupon polar meds pharmacy medrol dose pack from canada xenical diet pills cuanto vale el viagra en colombia hydrochlorothiazide where to buy penicillin vk online? walmart cost for viagra viamedic restonite zolpidem canadian rx without a script kamagra gel uk isoretinoin without prescription levitra 5 mg hydrocortisone buy diprosalic no prescription uk trial packs cialis without prescription purchase orlistat 60 mg proventil cefa male sex enhancement drugs buy sertraline no prescription amoxicillin 875 mg can amoxicillin treat chlamydia benicar generic release date erectile dysfunction top sellers metformin without prescription free trials team viagra disgrasil approved by fda pain pills list viagra without prescription usa weight loss pill singapore order xenical online from canada lamisil once 1 mg of finasteride for sale singulair side effects in women renapril is there generic viagra in canada accutane 60 mg cialis sample packs viagra 110 mg how long for paxil to kick in accutane without prescriptions quick ship cialis no prescription online pharmacy no prescription valium buy rx online cialis brand name sale quel est la composition du viagra betafusin viagra canada winnipeg levitra rezeptfrei holland prescription drugs online pharmacy price of viagra at cvs smart rx online viagra pay pal cipro online canada four free pills can u get high off of etodolac solarteam windesheim can i buy narcotics online cialis prescription prices buy cialis brand online how much flagyl for dog oxybutynin no rx needed cialis order pills for chymedia cheap original blue pill side effects buy cortisone injection buy cialis super online no prescription buy generic viagra in the united states buy fucidin h cream where to buy alli online viagra for sale in uk obat zovirax buy cialis soft tabs online overnight meds what is vipro a generic viagra acyclovir philippines order abilify online viagra soft tab are they any good mebendazole with prescription coupon cialis no brasil levofloxacin 40somethinglilly viagra for women names over counter ed pills walmart best price fastest shipping cialis fluoxetine prozac buy clonidine no prescription cialis erfahrungen buy generic viagra fast delivery jessicas center progresso mexico albuterol inhaler without prescription kamagra oral jelly usa valaciclovir zovirax without prescriptions yagara for sale in usa safe site to buy cialis chlamydia treatment zithromax dose buy nolvadex from india secure pharmacy ordering clomiphene citrate la thuoc gi viagra at walmart buy oristat brand name viagra no generic viagra generic canada radio commercial for viagra buy real viagra online canada sildenafil generico prezzo in farmacia aricept hong kong viagra for women in india mens health viragra buy cialis cheap finpecia without perscription cilais viagra bay in ireland toronto drug store online price of viagra in delhi cialis miami online free secondhand fentanyl patches buy lasix 100mg no prescription cheap viagra and cialis cheap ampicillin cheap lasix online 50 mg viagra cheap canadax aciclovir canada stieva-a cream 0.025 trimox without a perscription how many viagra can i take permethrin 5 percent uk online pharmacy airmidex where to buy indomethacine remedio clomid how to by cialis online pharmacy online medications fucidin cream on ringworm cymbalta by mail sildenafil purchase on line extenze kamagra jelly paypal i need to order levlen express diflucan mexican pharmacy buy stromectol mastercard how much viagra can you take finasteride 5 mg online cheap ordinare levitra dall'india revista jugon 77 kwikmed inc viagra websites viagra before surgery where to buy doxycyl hyc best price propecia online malegra reviews atarax drops for infants canada pharmacies online prescriptions para que es el neurontin 300 mg order ed pills gold viagra from china buying albendazole online stem cells wholesale buy viagra without the prescription levitra fast delivery neo medrol uk imuran shortage purchase anti anxiety meds for dogs cialis from american companies buy antibiotics online fast delivery mercury drug philippines price list healthy man tadalafil buy viagra online with paypal cheap nizagra buy finasteride 5mg online manly 100mg review viagra at tesco prices for levitra and cialis cialis online south africa antibiotics online reviews rocco siffredi puchase cialis online in canada antibiotics online fedex buy finpecia tablets in usa cheap brand name cialis viagra without a prescirption diclofenac sodium buy overnight delivery cymbalta overnight delivery of viagra tadalafil calox viagra substitutes from uk cialis 5mgs for sale atorvastatin 20 mg recall 2012 raipeck 200mg buy cialis 5 mg best prices is canadian health berodual prezzo knock off viagra buy viagra professional online online fluxotine no prescription can clamydia meds be bought online best price cialis 20mg usa valacyclovir overnight alli in germany sex store cialis viagra su ebay mcg compresse aborto indian viagra sales review no prescription online pharmacy best viagra deals 100 mg clomid and twins robaxin 750 mg online no prescription neo medrol acne lotion reviews sertraline hcl atenolol without prescription low cost cialis rx365store viagra without pres buy zovirax pill canada medicine without prescription fafipa sex viagra tablets in india how to get free nexium best depression medicine canadian health care mall health care pharmacy in canada online 100mg viagra cost canadian no perscrible pharmacy tretinoin cream 0.1 no prescription fluconazole over the counter buy albuterol online buy lasix with paypal tadalafil cialis 500 mg buy promethazine w codeine syrup online payment paypal levitra cialis fort mumbai clotrimazole pills viagra in ireland no prescription needed bactrim citalopram viagra buy flagyl 400 mg shipping drifent kind of viagra frases del futbol cialis walmart where to buy dostinex sildenafil 50 mg prices nizagara tablets 100mg get free sample viagra ventoline pour homme antifungal nizoral myaarpmedicare com pharmacy directory effexor er online without prescription buy clomid using paypal alli weight loss para que sirve glimepiride 1 mg where can i buy viagra online cheapest generic viagra india american express online pharmacy xl pharmacy medications actos 45 mg tablets online order us is orlistat on 340b orlistat tablets uk sildenafil 10mg online viagra 25 mg kaufen viagra 100mg online reputable site online cialis 5mg ciallis or viagra best places to buy generic viagra cialis rezeptfrei england uk poosi clips buy super p force with mastercard celestoderm-v buy online viagra cene u apotekama farmacias online sin receta sex power teblet cheap cialis online uk cialis viagra levitra long time sex tablets pills xenical canada phmacy levitra 10mg discounts tenormin online no rx tretinoin gel no prescription canada trusted tabled cialis softabs generic cialis no prescription cialis etats-unis can you overdose on meloxicam cialis insurance online has anyone had generic viagra mycanadianpharmasy clavamox without an rx buy kamagra furosemide ohne rezept bestellen impact of clomid clomid twins pills for sell viagra vipps where to buy generic celebrex best price phentermine 37.5 bimatoprost prescription free cialis tetracycline-abc, viagra online store xenical manufacturer coupon renova online no prescription primatene mist replacement aval mountain west apothecary bountiful ut buy doxycyclene cambodia short term prednisone and weight gain low cost tadalafil levitra pills price rs in india whitney plaza assistd living can you buy genuine viagra online buy clonotril online how to get viagra sample penicillin for sale in canada crestor prices at walmart cialis generico en chile ip 103 do u get high off this pill buy suhagra 100 mg propranolol order ordering meds without a prescription viagra 100mg for sale appearance of cefalexina mexico cialis soft tabs 40 mg best viagra buy ks pharmacy online thailand buy zoloft online with no perscription comprar levitra how much is cialis at walmart shelf life of doxycycline tablets 100mg sureway orderviagraonlineuk nexiam prescription drugs amphetamine naprosyn withouth prescription dailey generic cialis canada cialiis fake companies yagara tofranil cialis erection pictures buy tinidazole buy calais sex tablet 8 mg zofran purchase order lotrisone online pela viagra dominicana real viagra online canadian pharmacy overnight synthroid lisinopril hctz side effects men rxcanada sundown natural water pills reviews buy real vigra sex pills tadalafill generic levitra on line best ed drug when drinking vardenafil bph optumrx phone number buy cialis without prescription kips education lasix 500mg canadian online pharmacy viagra timing tablet 79 promethazine with codeine selling doxycycline without prescriptions where to buy amitriptyline 50mg online benicar without out a prescription cialis in bangkok, forum guaranteed next day delivery viagra uk pill cutter for viagra is accutane on line a scam sex power in hindi corlistat in australia ed meds online in usa buy cialis profrssional cialis sales rayh health care buy orlistat in usa buy metformin generic viagra from england order cialis tablets viagra rezeptfrei kaufen paypal how to get generic viagra clomid 50mg buy online polarmeds pharmacy para que sirve la prednisona buy citalopram online uk cheap azoran no rx buy viagara canadian prescription drugs buy xenical america cheapest cialis active no prescription plavix buy online where can i get cafergot order cialis online using flex generic viagra pay for by e-check legit online pharmacy viagria zepose 10mg canaxa rx pet doxycyline where to buy buy amoxicillin boots 361 does cialis work right away goodrx blopress 8mg cheap spironolactone where to buy cialis in shanghai discount tadalafil 20mg best place to buy nolvadex free voucher for cialis online pharmacy buy furosemide viagra next day shipping how to buy viagra in singapore viagra in turkey sildenafil kaufen overnight delivery methotrexate homeopathic viagra alternatives gnc natural viagra xenical diet pill online from canada painkillers online sildenafil cialis motilium online uk venta en quito de cialis 20 mg. support@rx customer support,com viagara without a script levitra super active plus pharmacy rx one reliability buying tadalafil online pharmacy review decadron 4mg online sale no online canadian drugshop.co discount voucher discount cialis 60 mg elocom mast unisom in singapore pharmcy online buy viagra fast cialis sales online usa paypal ywlel.topservice-rx.ru propecia price increase canadian pharcharmy no prescription buy antiboitcs online fast fast cost comparison viagra vs cialis best online pharmacies order cefspan trental 400mg roxithromycin buy online brunette in viagra commercial viagra soft online generic methotrexate overseas pharmacy no prescription viagra brand name www pakistan sex com combien je prend de viagra femme metronidazole for dogs buy clomid online from india meloxicam 1 mg veterinario sort tabs viagra buy buspirone 15 mg. online new antidepressants on the market viagra pfizer billig kaufen antibiotics without prescription buy discounted viagra for sale tadalafil best price 20 mg can you buy viagra in spain viagra 150mg canadian pharmacy retin-a levitra mit paypal bezahlen buy letrozole does viagra make women horny viagra online greece generic levitra professional 40 viagra patent expiration viagra advertized on msnbc xenical no prescription aciphex without a prescription buy synthroid online without script online pharmacies for pain medications prescription for propecia ontario micardis for sale nolvadex for sale paypal triamterene hctz 375 25 mg cheap cialis cipa online perscription lesofat side effects cheap vagara on line canada buy atenolol without prescription viagra online apotheke buying cialis tadalafil legitimate canadian pharmacies diclofenac sodium canada overnight delivery of cealists where to buy prednisone no prescription mycanadianpharmacyviagra buy dapoxetine online india viagra with dapoxetine online xenical without script buy trimix no prescriptionmeds india paxil dopamine where can you get viagra orthotricyclenwithoutrx singapore pharmacy online use paypal to pay for online cialis discount code for strattera betnovate ointment online canada acyclovir over counter mercaptopurine online pharmacy 47 propecia making you pee more cheap xenical tablets cialis and atrial fibrillation sexstories viagra rezeptfrei kaufen buy generic cialis online canada buy indian erythromycin nonprescription cialis on sale ginseng lin zi gejie pil uk pharmacy online no prescription propecia from india amoxicillin buy canada colcrys 0.6 mg binozyt 500mg buy cheap pain pills online pet antibiotics without prescription what is the best viagra or cialis cialis tadalafil 20mg price kamagra 100 chewable tablet 158 50mg doxycycline for acne viagra pills in mexico clomid stockist uk list of reputable canadian pharmacies levitra professional lowest price can i order levritra off the internet crestor price at target estrofem no prescription australia buy yasmin without prescription orlistat diet pill valtrex prescription online where can i purchase lasix pills lasix 100 mg canadian pharmacy comprar viagra online barata mastercard body building forum clomid phenazopyridine nizagra sildenafil buy novolog insulin online carlis tadalafil soft tablets cure remedies pvt ltd viagra isocarboxazid#md amitriptyline 50 mg overnight delivery zenegra 100 uk solian buy viagra with paypal account auto http skypharmacy online drugst... stromectol 3 mg for scabies viagra bournemouth were to buy viagra in waukegan ol authentic drugs free birth control pills online buy proplanalol online uk cost of flomax in mexico viagra tablet can use in cooldrinks misoprostol fast shipping metformin for sale no prescription buy tramadol overnight antibiotics for sinus infection z pack levitra_20mg_bayer curacne sildenafil cheapuk where can i get cyprohepadine generic cialis soft tab vigra sex taplets hindi cheap soft tab viagra actos 15 mg tablet price search,http,idosde,index tijuana pharmacy prices buy viagra canadian no prescription domperidone no prescription canada medi meds pharmacy serta icomfort insight mattress tadarise pro 20 no prescription viagra slovenia cialis paypal canada cialis orgasm trental online no prescription viagra romania buy kamagra in uk cialis sales india amytriptiline sales serp,5151.1?esetprotoscanctx=ca31208 buy buspar cefixime 400 como comprar orlistat em miami glucotrol online where can i buy cytotec to induce labor how can i buy warfarin 90 5 mg cheapest place to buy viagra pink viagra for ladies canada shelf life of prednisone amantidine online viagra price in tamilnadu 3 dollars viagra promethezene without prescription cheap doxycycline 180 100 mg without rx rx vaginismua order generic viagra online buy orlistat 120mg online in uk abc pharmacy in canada buspirone online uk cialis 5 mg the best price cialis is buying viagra online legal atenolol no prescription from canada buy combivent; no prescription viagra available bangalore eshop cialis my canadian pharcharmy erysipel ciprofloxacin vegetal vigra on ebay viagra and cialis on line how do cialis chewable tablets work cheapest viagra ebay cold md ingredients buy lasix overnight delivery how much is atorvastatin express viagra delivery enhancerx vs levitra super viagra discount one man one jar original prescriptions for propecia in nj online birth control no prescription us buy accutane fast delivery atlantic drugs review can you treat chlamydia with flagyl 200 what is the shelf life of lisinopril canadianmeds24h reviews cialis provato? spray viagra viagra tablet for man in india price generic estrace pills buy cialis online credit card viagra for men in canada will doxycycline thin blod clomifeno 50 mg pfizer viagra canada american zovirax online canadian pharmacy fluoxetine cid desi tashan viagra in kenya tijuana domperidone pharmacy online ompranyt online uk zestoretic without script calgaryonlinepharmacy faq trusted viagra sites 36 hr cialis viagra super active uk buy felodipine pharmacy filling pain meds in east tn dr edward b armington singapore sildenafil citrate tablets chlomid nolvadex supplier viagraversand methylprednisolone 4mg dosepak sell where can i buy clomid over the counter gogetdrugs buying cialis in malaysia strattera adderall buy levitra ranbaxy treatment of chlamedia in cats taladifil without a script ou acheter du viagra atosil buy lasix online no perscription needed viagra accutane without a perscription buy allopurinol rx pharmacy order suprax no prescription cialis brand 20 mg original buy viagra online no presription healthy male viagra for cheap no prescription metroniazole overnight order xanax online from canada buy levitra canada trazodone medication viagra calgary fast shipping priligy canada alli canada pharmacy cipro mexico enbrel 50 mg price buy antibiotics overnight buying clomid tablets generic ed meds where to buy alli cheap gabapentin give energy phone number to order cialis viagra online australia paypal buy generic viagra overnight shipping cadnadian pharmacyes cove klopidogrel prei order deltazone mexican prescription hydrocodone online antibiotics ratings post cycle therapy nolvadex no prescription pet amoxicillin baclofen side effects in men creative pharmacy names original_viagra_kaufen codeine canada pharmacy order orlistat pris levitra brand online does cialis 5mg work substitutes for aciphex fluoxetine sales cialis black 800mg bosley propecia online cialis noprescription paypal ventolin hfa aer glaxosmith cheapest clomid in 24 hrs. online buy viagra in sa online buy perictian uk non prescription colchicine generic lipitor walmart generic viagra greece permethrin 5 percent (elimite) motrin 400 mg glucotrol buy with out toradol online no rx blopress 8 mg finax cheap metformin where to buy prometrium propecia 90ct troy hill pharmacy suhagraat manane ka tarika in hindi cialis buy brand motilium without a perscription buy coumadin online usa buy betnovate-n mercury drugstore products price list viagra cvs pharmacy buy prednisolone 10mg generic viagra canada viagra generics buy accutane online uk kegunaan meloxicam priligy kaufen levitra generika schweiz canandian cialis for sale canadian ed pharmacies maxman capsules uk antibiotics from mexico buy tramadol overnight cod kamagra review aleve d and xanax aciphex in canada gabapentin 800 mg street value buy atorvastatin does amoxicillin affect apri buy real viagra online avodart 0.5 mg buy 1841 finasteride 1mg no prescription levothyroxine side effects buy ventolin hfa inhaler online soft viagra tablets generic cialis ebay lantus cheapest place to buy rxhealth clomid discount viagra soft tab mary's pharmacy algodones mexico tadalafil india amitriptyline fake cialis 10mg prix pharmacie crestor price in philippines viagra barata cialis prices walmart billig cialis kaufen lisnopril without script kamagra next day uk erectial how much does cialis daily cost cheap tramadol online pharmacies online check for generic viagra can you use eurax cream for thrush flomax no prescription cialis usa online paypal levitra side effects long term lasix prescription overnight delivery names of prescribed water pills can you buy viagra in peru 68 online doctor prescription consultation where can i buy elavil google viagra ebay cheap synthoid next day alli acheter viagra lowest price canada cheap propafenone rayhhealthcare online order medication buy abortion pill online canada sildenafil citrate amitriptyline online uk viagra generic date brand viagra free shpping viagra paypal canada strateraa for sale cialis wiki kmart pharmacy generic drug list bactrin forte motrin 800 high bystolic shortages cialis ebay viagra to purchase online generic viagra dealers in canada accutane in india prices clomid pills to buy in south africa buy wellbutrin online purchase abortion pill online flos medicinae generic cialis where can i purchase provera cialis generique quel laboratoire when is the best time to take cialis wellbutrin india pros and cons of counterfeit cialis erectionmedicine designer drugs for sale candian pharmcy acyclovir gel order online fgr-100 generic viagra buy lexapro online us pharmacy where to buy periactin pills l tryptophan to build confidence donde comprar xenical en usa diclofenac potassium buy metacam de zovirax ointment coupon where can i get viagra fast viagra very expensive without insurance