Skip to content
Powikszanie czcionki Domylny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Psychologia arrow Sieroctwo społeczne

Menu główne

Genetyka

Różne

Sieroctwo społeczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
http://www.misjanadziei.org.pl/

________________________________________
Pojęcie sieroctwa może mieć obecnie szeroki zakres znaczeniowy dlatego coraz częściej dla określenia jego rodzaju używa się przymiotników: naturalne lub społeczne.

Przez sieroctwo naturalne rozumie się taką sytuację kiedy rodzice dziecka nie żyją. W przypadku sieroctwa społecznego dziecko pozbawione jest opieki rodzicielskiej z innych powodów, najczęściej należą do nich alkoholizm, rozkład pożycia małżeńskiego, bieda, choroby psychiczne lub fizyczne rodziców. Konkretne sytuacje osierocenia różnią się od siebie znacznie np. dziecko, które faktycznie pozbawione jest właściwej opieki ze strony rodziców może nadal z nimi zamieszkiwać przez co pozostaje z nimi w kontakcie i formalnie jest pod ich opieką. Natomiast pobyt dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej powoduje, że nie ma ono poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, ponieważ jego kontakty z rodziną są najczęściej rzadkie i niesystematyczne. Termin "sieroctwo społeczne" jest czasem używany jako określenie stanu psychicznego dziecka, które ma" poczucie sieroctwa", przeżywa fakt odtrącenia emocjonalnego, chociaż jego potrzeby fizyczne są zaspokajane, wyrasta w domu rodziców i pod ich formalną opieką. Możemy mieć zatem doczynienia również z subiektywnym poczuciem sieroctwa. Analogicznie do półsieroctwa naturalnego można by wyodrębnić półsieroctwo społeczne a więc te sytuacje, w których funkcje rodzicielskie pełni tylko jedno z rodziców, drugie zaś jest nieobecne w życiu dziecka, np. dzieci w rodzinach rozbitych.

Do kogo zatem odnosi się określenie "sieroty społeczne" ? Chodzi tu o dzieci, które: posiadają żyjących rodziców ( lub przynajmniej jedno z nich); wychowują się w zakładzie a nie w rodzinie zastępczej; nie mają żadnego kontaktu z rodzicami lub mają niewystarczający (kontakt wystarczający jest częsty - co najmniej raz na 2, 3 miesiące, systematyczny i intensywny czyli rzeczywisty - zaspakajający potrzeby psychiczne dziecka.)

Formy opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny można podzielić na: placówki opiekuńczo--wychowawcze oraz " rodzinną opiekę zastępczą". Dziecko w wieku do lat trzech zostaje umieszczone w Domu Małego Dziecka, następnie o ile nie zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej, zostaje przeniesione do Domu Dziecka. Dziecko starsze (powyżej 3 lat) rozłączone z własną rodziną powinno być umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym. Jest to placówka o charakterze obserwacyjno-selekcyjnym, w związku z czym żadne dziecko nie powinno przebywać w niej dłużej , niż kilka miesięcy. Głównym zadaniem Pogotowia jest dokonać rozpoznania i oceny stanu psychicznego i fizycznego dziecka; jak też jego sytuacji rodzinnej i ustalenie, czy może wrócić do domu, czy też powinno znaleźć się w Domu Dziecka, Zakładzie Wychowawczym lub innym. Tak zwane "rodzicielstwo zastępcze" obejmuje szereg sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Jedna z nich to rodziny spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem wychowywanym. Przeważnie dziecko dostaje się pod ich opiekę bezpośrednio po śmierci lub opuszczeniu go przez rodziców, nie przechodząc w ogóle przez placówkę opiekuńczą. Niektóre z takich rodzin biorą dziecko tylko na pewien czas (,np.: pobyt matki w więzieniu lub konflikty między rodzicami) inne jednak wychowują aż do pełnoletności czy usamodzielnienia się. Drugą kategorię stanowią rodziny obce względem dziecka. Wychowankowie tych rodzin to zazwyczaj dzieci z Domów Dziecka i z Domów Małego Dziecka. Istnieją również tzw. rodziny opiekuńcze czyli takie, które wychowują okresowo i odpłatnie dzieci z Domów Małego Dziecka.

Głównym źródłem sieroctwa społecznego jest tak zwana "dezorganizacja rodziny" czyli niespełnianie przez nią prawidłowych funkcji społecznych i wychowawczych. Duży procent osieroconych społecznie dzieci pochodzi z rozbitych rodzin ( szczególnie dotyczy to rodzin o niskim poziomie moralnym, kulturalnym i materialnym).

Gdy rodzice dziecka zostają sądownie pozbawieni władzy rodzicielskiej staje się ono w sensie prawnym sierotą. Tak, jak sierota naturalny, może być zaadoptowane, oddane pod opiekę wychowawczą rodzinie zastępczej albo umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zasadniczo pozbawia się władzy rodzicielskiej tych wszystkich ludzi, którzy swe funkcje rodzicielskie pełnią tak źle, że pozostawienie dziecka pod ich opieką i wychowawczym kierownictwem, nie tylko nie daje żadnej gwarancji zapewnienia mu prawidłowego rozwoju, ale wręcz zagraża jego bezpieczeństwu fizycznemu i odbiera szansę prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i moralnego. Jednak w wypadku choroby psychicznej nawet nieuleczalnej nie pozbawia się rodziców prawa do dziecka ( może to nastąpić dopiero po ubezwłasnowolnieniu ), a wypadku pobytu w więzieniu zawiesza się władzę rodzicielską na czas odbywania kary. Zabieranie dzieci z ich naturalnej rodziny jest celowe i ma sens wtedy, gdy chcemy je uwolnić z sieci prawnych, społecznych i opiekuńczych powiązań rodzinnych szkodliwych i komplikujących jego sytuację życiową. Czym innym jest bowiem formalna opieka w sensie prawnym, a czym innym więź rodzinna między rodzicami a dziećmi. Zdarza się, że matka dziecka mimo, że jest pozbawiona praw rodzicielskich utrzymuje kontakt z dzieckiem i uniemożliwia innym osobom zaopiekowanie się nim. Z drugiej jednak strony należy stwierdzić fakt że opuszczenie dziecka wyrażające się brakiem kontaktu stanowi wystarczającą podstawę do pozbawienia rodziców ich władzy rodzicielskiej.

Rodzicom, którzy wykazują przywiązanie do swego dziecka , deklarują gotowość do zmiany swego trybu życia, pozbycia się nałogów sąd opiekuńczy ogranicza zazwyczaj prawa rodzicielskie. Dzieci takich rodziców umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do czasu wcielenia deklaracji w życie co jednak dość często nie następuje. Jeśli zdarzy się, że znajdzie się rodzina chętna adoptować takie dziecko jest to możliwe tylko wówczas jeśli pozbawi się rodziców ich praw. Natomiast rodzina zastępczo-opiekuńcza na mocy sądu może przyjąć dziecko do swego domu i opiekować się nim do pełnoletności. Mogą się wszakże pojawić pewne trudności i tak ,np.: ludzie przyjmujący do siebie dziecko chcą być jedynymi wychowawcami i nie godzą się na kontakt z naturalną rodziną lub sytuacja zgoła odwrotna rodzice wolą by ich dziecko pozostawało w placówce niż miałoby trafić do rodziny zastępczej. Zdarzało się, że to Dom Dziecka występował do sądu o zmianę decyzji ponieważ dziecko miało szansę znaleźć kochającą go rodzinę.

W sieroctwie społecznym wyróżnić możemy wyższe i niższe stopnie osierocenia. Najwyższym stopniem sieroctwa społecznego jest opuszczenie całkowite tzn. zupełny brak kontaktu z własnymi rodzicami. Oznacza to dla dziecka, że jego losami kierują obcy ludzie. Dzieci należące do średniej grupy sieroctwa mają sporadyczne i niewystarczające kontakty z rodzicami ,np.: matka odwiedza swoje dziecko w placówce raz na dwa lata, obiecuje dziecku zabrać go do siebie na święta i nie dotrzymuje obietnicy. Najniższy stopień sieroctwa występuje w przypadku dzieci, których rodzice wykazują pewne zainteresowanie ich losem poprzez wizyty w Domu Dziecka , zasięganie informacji o postępach dziecka w nauce, jego stanie zdrowia, sporadyczny zakup odzieży , czy ,np.: zorganizowanie wyjazdu dziecka na kolonie z zakładu pracy rodzica. Kierowanie losem dziecka i wychowywanie go pozostaje jednak nadal w gestii innych osób. Trzeba zaznaczyć, że każde dziecko osamotnione, opuszczone czy odtrącone przez rodziców znajduje się w specyficznej, odmiennej od innych sytuacji opiekuńczej. Obecność w życiu dziecka opuszczonego babki, ciotki, starszego brata lub siostry zmienia jego położenie na korzystniejsze ponieważ starania tej osoby łagodzą poczucie odrzucenia ( jest tu oczywiście mowa o osobach, które spełniają pozytywną rolę w życiu dziecka ). Czasami wychowanek Domu Dziecka znajduje oparcie i nawiązuje zastępczą więź rodzinną z tzw. rodziną zaprzyjaźnioną. Są to ludzie, którzy nie podejmują się całkowitego wychowania, pozostaje ono w dalszym ciągu w placówce, ale zabierają dziecko do siebie na ferie, wakacje, święta; kupują mu ubrania, zabawki,itp. a przede wszystkim utrzymują z nim trwałą i rzetelną więź.

Brak więzi z matką u małego dziecka powoduje różne zaburzenia w rozwoju zarówno fizycznym jak i psychicznym dziecka. Niektóre z tych zmian mogą być nieodwracalne. Zjawisko to nazywane jest "chorobą sierocą". Zachowanie małego człowieka jest wówczas nacechowane nieumiejętnością nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, a jego przystosowanie do nowych warunków jest często tylko pozorne. Dzieci z " chorobą sierocą" wydają się obojętne uczuciowo, a w rzeczywistości są bardzo spragnione uczucia tylko nie potrafią " dawać ani brać". Młodzież i dzieci starsze, które w przeszłości były dotknięte chorobą sierocą cechuje: osłabienie zdolności abstrakcyjnego myślenia, logicznego rozumowania, brak koncentracji uwagi oraz inicjatywy w działaniu (nasilają się działania agresywne i przestępcze). Pierwsze dwa lata życia dziecka uważane są za okres krytyczny dla rozwoju osobowości . Matka jest pierwszą istotą ludzką, z którą styka się dziecko, a postawa uczuciowa wobec niej ma wpływ na późniejsze związki uczuciowe człowieka. Wychowywanie małego dziecka w instytucji nie sprzyja nawiązywaniu więzi emocjonalnej wzmaga uczucia lęku, zagubienia i samotności. Dzieci, które od początku nie były otoczone matczyną opieką mogą sprawiać wrażenie spokojnych i szczęśliwych w placówce, ale okazuje się, że ich adaptacja bywa często tylko pozorna. Stwierdzono, że dzieci które przeszły pierwszą fazę rozwoju uczuć społecznych, w wypadku zerwania więzi mogą cofnąć się w rozwoju, niechętnie nawiązywać nowe kontakty. Zerwanie kontaktu z osobą bliską może doprowadzić u małego dziecka do powstania nerwicy.

Praca wychowawcza Domów Dziecka jest skierowana na dzieci i młodzież opuszczone, lecz nie zdemoralizowane czy chore. Tymczasem jak wynika z doświadczeń pracującego tam personelu jest potrzeba oddziaływania zarówno z zakresu profilaktyki jak i zabiegów korekcyjnych, ponieważ rozwój osobowości wychowanków jest poważnie zakłócony. Dzieci osierocone wykazują często niedojrzałość szkolną i przedszkolną, zdarza się, że nie potrafią samodzielnie jeść, mają bardzo ubogi zasób słów, nie rozróżniają kolorów itp. Problemem, z którym borykają się wychowawcy jest tzw. lepkość uczuciowa - dzieci lgną do każdego bez wyboru. Nieselektywna postawa emocjonalna w stosunku do ludzi dorosłych, tak odbiegająca od " boczenia się" na obcych małych dzieci z rodzin , zyskała kliniczną nazwę " uczuciowego imbecylizmu".Są też dzieci z nikim nie nawiązujące kontaktu, zamknięte w sobie, obojętne. Wychowanie "zakładowe" z powodu braku odpowiednich warunków, pomieszczeń itp. nie sprzyja rozwojowi intelektualnemu swoich podopiecznych, stąd wielu z nich źle się uczy. Niedostosowanie do roli ucznia wiąże się ściśle z zaburzeniami emocjonalnymi. Ponieważ siłą napędową działania u dzieci jest uczucie, dziecko opuszczone nie ma dla kogo się uczyć.

O ile małe dzieci przyjmują postawę zwaną "lepkością uczuciową", starsze wykazują uczuciowy chłód lub obojętność. Zamknięcie się uczuciowe przed ludźmi, a tym bardziej niechęć czy wrogość prowadzą do postawy aspołecznej lub antyspołecznej. Czynniki utrudniające rozwój więzi emocjonalnej dziecka osamotnionego z życzliwymi mu ludźmi to nieumiejętność "współbrzmienia" uczuciowego z innymi oraz lęk przed zależnością emocjonalną.W psychopatologii występuje pojęcie tzw.socjopaty czyli osoby pozbawionej wyrzutów sumienia i umiejętności kochania. W przypadku dzieci sierocych obserwuje się tego rodzaju tendencje, które można i trzeba jeszcze korygować, aby się nie utrwalały.

Świadomość, że jest się przez swoich rodziców kochanym i akceptowanym jest podstawą poczucia bezpieczeństwa i sprawia, że dziecko łatwiej przezwycięża trudności w szkole i wśród rówieśników. Brak rodzicielskiej miłości powoduje, że dziecko czuje się gorsze, skrzywdzone i zagrożone , staje się agresywne lub zamyka się w sobie, izoluje. Dzieci różnie reagują na fakt odtrącenia ich przez rodziców mniej liczna grupa to te, które same też nie chcą mieć więcej kontaktu z rodzicami lub deklarują swą niechęć słownie ukrywając tlące się jeszcze uczucie. Częściej spotykana postawa niż odtrącenie emocjonalne własnych rodziców to postawa przeciwna dziecko tęskni--mówi o nich. Obserwując dzieci przez dłuższy czas możemy stwierdzić, że obie te postawy mieszają się ze sobą w różnych okresach życia dziecka. Słowa takie jak "dom", " rodzina", "matka", "ojciec" mają dla dziecka osieroconego zupełnie inne znaczenie, niż dla dziecka otoczonego troską i miłością. Część dzieci sierocych niewiele wie o sobie i swoim pochodzeniu. Zadają więc sobie rozmaite pytania : czy rodzice nie kochali mnie,czy porzucili , czy nie mogli wychowywać ? Dotyczy to głównie dzieci, które zostały umieszczone w zakładzie bardzo wcześnie.Te starsze zdają sobie najczęściej sprawę ze swojej sytuacji rodzinnej, czasami nawet odwiedzają swoje domy rodzinne.

Wychowanie w zakładzie wyciska na dzieciach swoje piętno -- czują, że są inaczej postrzegane przez rówieśników w szkole, nauczycieli. Wychowankowie Domów Dziecka częściej od swoich kolegów wychowywanych w rodzinach są posądzani o kradzieże i inne przewinienia. Organizacja życia w placówkach wychowawczych zdecydowanie odbiega od funkcjonowania przeciętnej rodziny; z obserwacji wychowawców wynika między innymi, że dzieci wychowane w rodzinach lepiej znają wartość pracy i bardziej szanują swoje rzeczy . Pobyt w Domu Dziecka jest postrzegany przez dzieci jako niesprawiedliwość, przykra konieczność. Fakt, że dorośli są przede wszystkim organizatorami życia grup dziecięcych a nie jak w rodzinie - współuczestnikami codziennego przeżywania różnych sytuacji życiowych sprawia specyficzne rozumienie ich roli -- kierownik, wychowawca, kucharka, woźna, krawcowa, lekarz, pielęgniarka -- cały personel Domu Dziecka jest postrzegany przez wychowanków jako ludzie, którzy nic innego nie robią tylko opiekują się nimi. Wielu podopiecznych nie rozumie sensu pracy zawodowej, jej znaczenia społecznego ani potrzeby poważnego traktowania swoich obowiązków. Kolejną ważną rzeczą, która odróżnia życie zakładowe od życia w rodzinie to niemożność oddziaływania indywidualnego i zaspakajania potrzeb poszczególnych jednostek. Dzieci przyzwyczajone do tego, że ktoś organizuje im życie we wszystkich szczegółach dnia codziennego zatracają w dużym stopniu inicjatywę i inwencję staje się bierne i mało samodzielne. Przypuszczalnie wielu wychowanków zakładowych uczyłoby się o wiele lepiej, gdyby byli przekonani, że wiadomości zdobywane w trakcie nauki wiążą się z ich życiem codziennym ( np.; chłopiec zbesztany o to, że nie zna się na zegarku odpowiedział: w Domu Dziecka nie jest mi to potrzebne). Wydaje się również znamiennym fakt, iż mimo dużego zaangażowania wychowawców w odrabianie lekcji z wychowankami wyniki dzieci są niewspółmierne do poświęconego im czasu. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w braku więzi emocjonalnej pomiędzy wychowankami a ich opiekunami ,rzadko bowiem zdarza się by dziecko utożsamiało się z kimś z personelu. Rzeczywiste przyswojenie norm moralnego postępowania następuje, kiedy dziecko czuje się związane emocjonalnie z osobą, która mówi mu jak ma postępować.

Poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu sieroctwa społecznego w Polsce zmierza w kierunku różnych form rodzinnej opieki zastępczej ( rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodziny zaprzyjaźnione, Domy Rodzinne).
Adopcja zwana także" przysposobieniem dziecka", daje dziecku takie prawa jakie normalnie wynikają z pokrewieństwa. W przypadku adopcji następuje zupełne zerwanie więzi z naturalną rodziną , zostaje natomiast nawiązana nowa więź z rodzicami przysposabiającymi i całą ich bliższą i dalszą rodziną. Z prawnego punktu widzenia dziecko takie nie jest już sierotą. Istniejące w naszym kraju Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze służą fachową pomocą. Pierwszym i podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu adopcji jest właściwa postawa rodzicielska kandydatów. Następnym ważnym czynnikiem jest wiek dziecka (najkorzystniejszy to od 3-9 miesięcy). Jeśli dochodzi do przysposobienia dziecka starszego trzeba liczyć się z zaburzeniami jego osobowości i wskazane byłoby wcześniej utrzymywanie kontaktu z dzieckiem poprzez bycie rodziną zaprzyjaźnioną lub zastępczą.

Rodzina zastępcza różni się dość znacznie zarówno od rodziny naturalnej, jak i adopcyjnej. Dziecko nie urodziło się w tej rodzinie, ani nie zostało " przysposobione" natomiast jest ono " wzięte na wychowanie" na pewien okres lub bezterminowo. Może się jednak zdarzyć , że rodzina zrzeknie się, w którymś momencie opieki nad dzieckiem i ma do tego prawo. Dla wielu dzieci rodzina zastępcza jest jedyną realną formą opieki pozazakładowej. Są to: dzieci, których zdrowie fizyczne lub psychiczne wykazuje odchylenia od normy i mają niewielkie szanse na adopcję; większość dzieci w wieku powyżej 3 lat; dzieci, których więź z rodziną naturalną nie została całkowicie zerwana; dzieci , które tylko na pewien czas utraciły rodzinę własną.

Większość rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione. Gdy dziecko jest wychowywane przez dziadków lub kuzynów, pozostaje w środowisku, które zna i najczęściej jest związane emocjonalnie ze swoimi i opiekunami. Jednakże fakt istniejącego między dzieckiem , a opiekunami pokrewieństwa nie przesądza o atmosferze wychowawczej w danej rodzinie.Przed rodzinami niespokrewnionymi stoi problem jakie miejsce przyznać dziecku w rodzinie, aby mogło naprawdę w nią "wrosnąć" i aby wysiłki wychowawcze odniosły skutek. Kolejna bardzo ważna kwestia to jaka powinna być właściwa motywacja rodziny chcącej wziąć dziecko na wychowanie. Jak wynika z doświadczeń Ośrodka Adopcyjno --Opiekuńczego większość kandydatów na rodziców zastępczych stanowią bezdzietne małżeństwa , które motywowane są najczęściej pragnieniem posiadania własnego dziecka. Biorą dziecko jako rodzina zastępcza, ale traktują ten stan raczej jako przejściowy, chcą dziecko bliżej poznać a następnie zaadoptować. Takie rodziny są właściwie rodzinami " preadopcyjnymi". Nieraz adopcja może okazać się niemożliwa do przeprowadzenia. Tymczasem ważne jest, aby dziecko znalazło w rodzinie zastępczej poczucie bezpieczeństwa i emocjonalnego oparcia. Atmosferę taką potrafi stworzyć tylko taka rodzina, która czuje się w pełni odpowiedzialna za jego losy, niezależnie od tego czy jest ono czy nie jest formalnie jej własne.

Aby rodzina zastępcza mogła sprostać swemu zadaniu wychowawczemu i reedukacyjnemu nie powinna być pozostawiona sama sobie. Zarówno właściwy dobór rodziców i dziecka, jak i dalszy kontakt ze specjalistami tj. pedagogami, psychologami wydaje się niezbędnym warunkiem powodzenia tej formy opieki. Pomyślne wyniki zarówno dawniejszych polskich doświadczeń jak i doświadczeń zagranicznych pozwalają postawić wniosek, że właściwie zorganizowana rodzinna opieka zastępcza jest korzystniejsza dla dziecka niż opieka zakładowa.
Rodziny zaprzyjaźnione to forma częściowej opieki pozazakładowej, polegająca na utrzymywaniu stałego, systematycznego kontaktu z dzieckiem sierocym. Na skutek apeli w radiu i telewizji ludzie zaczęli zapraszać dzieci z domów dziecka do siebie na święta, niektórzy podtrzymywali kontakt z dzieckiem jeszcze długo potem (tak się zaczęło). Rodzina, która nawiązuje kontakt z wychowankiem Domu Dziecka i nie zamierza podjąć się nad nim opieki całkowitej, ale interesuje się rozwojem dziecka, uzupełnia jego braki w wyposażeniu, stara się otoczyć je ciepłem, może z zaskoczeniem stwierdzić, że po pewnym czasie dziecko zaczyna stwarzać trudności wychowawcze. Dlaczego tak się dzieje? Dziecko bardzo często oczekuje w takich sytuacjach, że rodzina " od święta" stanie się jego rodziną "na stałe"i porzez różne manifestacje swoich zachowań zaczyna się tego domagać. Po pierwszym okresie euforii z powodu korzystnej zmiany jaka zaszła w jego życiu, dziecko zaczyna odczuwać niedosyt i dostrzegać wiele mankamentów swojej sytuacji. O ile poprzednio chciało należeć do kogokolwiek teraz już wie dokładnie z kim by chciało zamieszkać. Oddziaływanie profilaktyczne czy reedukacyjne rodzin zaprzyjaźnionych jest środkiem mniej skutecznym niż, np.: rodziny zastępczej jednak może być rodzajem terapii, ponieważ dziecko jest postrzegane jako indywidualność. W kontakcie z rodziną zaprzyjaźnioną dziecko ma możliwość dać coś z siebie( a nie jak w placówce być wciąż obiektem czyjejś troski), może współodczuwać z innymi, przeżywać z nimi radość i smutek. Co więcej dziecko uczy się życia rodzinnego a prawidłowo funkcjonująca rodzina może posłużyć mu za wzór w przyszłości. Dziecko ma możliwość poznać nowe środowisko, nowych ludzi wzbogaca w ten sposób swoją wiedzę o świecie, swoje słownictwo. I taka forma opieki podobnie jak omówione poprzednio rodziny zastępcze wymaga fachowej pomocy i konsultacji ze względu na złożoność sytuacji i wiele specyficznych problemów.

Jeszcze inną formę opieki nad dzieckiem sierocym stanowią tzw. Domy Rodzinne, które można by porównać do małych Domów Dziecka z tą jednak różnicą, że nie ma tu wychowawców -- są rodzice. Przeważnie wychowaniem dzieci zajmuje się para małżeńska posiadająca również własne potomstwo. Grupa wychowanków liczy 10--15 osób różnej płci i w różnym wieku. Jest to szansa dla licznego rodzeństwa by nie musiało być rozdzielone i cierpieć z powodu rozłąki.
Począwszy od lat sześćdziesiątych również zakłady pracy obejmowały swoim patronatem wychowanków Domów Dziecka fundując im wyjazdy kolonijne, kupując odzież czy zabawki, zapraszając do zwiedzenia danego przedsiębiorstwa wreszcie fundując książeczki mieszkaniowe. Taka forma opieki jakkolwiek pożyteczna jest jednak formą kontaktu " bezosobowego".
Organizując różnorodne formy opieki dla dzieci opuszczonych i badając ich przydatność jesteśmy dopiero na początku drogi do pełniejszego zrozumienia i rozwiązania problemu sieroctwa społecznego w Polsce.
materiał na podstawie książki "SIEROCTWO SPOŁECZNE " ALICJI SZYMBORSKIEJ, Wiedza Powszechna 1969
opracowała Marzena Siembab - pracownik socjalny ChSPD "Misji Nadziei"
 


 

Ochrona Prawna

piecz_prewencyjna_koksztys.jpg

Zjazdy i seminaria

Zespoły


where to buy teracycline costco photo center christmas cards disgrasil orlistat precious lord tylenol arthritis pain caplets augmentin vs omnicef for sinus infection search http morrobaybeachbungalow ciprodex coupon manufacturer cozaar medication ingredients zyloprim classification buy spironolactone online uk lexapro and alcohol side effects betacin tablets for toddlers walgreens near me algodones mexico pharmacy hydroxyzine pamoate 50mg street value "metformin without rx" magnesium citrate side effects overdose dormidina nebenwirkungen chestionare stress elevi buy viagra switzerland where can i purchase qnexa keflex 500mg cephalexin infections tapiales construccion de albercas didi ki suhagraat diltiazem er side effects hair loss trial samples of viagra levitra overnight pharmacy availability for caffergot prednisolone generic name lisinopril hctz 20 12.5 mg dicyclomine 10mg espaol lowest price for amitriptyline buspar and weight gain genuine branded pharmaceuticals medication online gift cards accepted cialis online no prescription canada no prescription online pharmacy paypal discount viagra australia fentanyl patch side effects 25mg alldaychemist prescription needed cialis without prescription generic where buy levofloxacin no prescription z pac kamini sildenafil oral jelly clindamicina 300 mg para que sirve non prescription allopurinol buspar xanax drug garrigue wine zithromax 250 mg order online australia seroquel withdrawal symptoms side effects where to order viagra on line 5mg cialis reviews forzest tablets for sale in europe budesonide inhalation suspension side effects tetracycline dog cara makan pil perancang buy tulasi plant online clindamycin phosphate topical solution diovan blood pressure medicine verapamil for migraines reviews insulin resistance diet recipes diazepam for dogs with seizures myambutol medicine man 24 b kamal kunj s v rod cialis a basso prezzo latisse online cheap farmacia online svizzera free asthma inhalers reductil 15mg in malaysia generic cialis for sale online condyline wartec prescriptions without a script avodart 0.5 mg cost hydroxyzine hcl 25 mg tablet dosage overstock drugstore viagra phone order neurontin gabapentin westhroid nature thyroid reviews cheap oral jelly celebrex side effects celebrex 200mg macrobid antibiotic and alcohol cleocin side effects treatment where can i get metformin altace 10 mg side effects doxitab tablets on sale what is flomax 0 4mg septrin tablets 480 mg salep ketoconazole gay sleep dapoxetine priligy canadian store ed packs without a prescription zofran for sale kamagra for sale vitamix recipes smoothies getpharma pakistan airglipizide viagra samples from pfizer buy albuterol tablets sertraline 50mg tablets for anxiety reviews prednisolone acetate protonix 40 mg pantoprazole sodium alfuzosin canadian pharmacy canada pharmacy 23h octreotide scan images eurax lotion 10 rythmol sr 225mg side effects rogaine foam review minoxidil claravis accutane before and after pictures top pharmacies online buy zestoretic without prescription vgr 100 viagra for sale magnesium rich foods buy generic tadalafil online cheap cheapest sildalis 120 mg cymbalta differin cream .1 buy kamagra ajanta pharm viagra in the philippines kemadrin tablets gabapentin online vipps vibrox tablets at walmart ninth st pharmacy finasteride tblets for sale duetact medication side webmd paxil withdrawal side effectspenegra nizoral ad shampoo reviews fosamax 70mg side effects indocin 50mg for gout how to get misoprostol over the counter vigrx plus perlutex information phexin 500 mg naproxen can you buy aldactone over the counter cialis 40 mg dangers buy europian lantus seroquel side effects seroquel withdrawal buy clomid online using paypal cheapest way to buy cialis percocet 10 street value diazepam information benzodiazepines cialis generika 20mg kaufen imitrex generic dosage risnia tablets dormidina opiniones periodisticas prednisolone eye drops side effects medication androgel bodybuilding gymantabuse uk antibiotics online no prescription cost of detrol la medication kamagra now co uk index promethazine cough syrup online cialis subscriptions non prescriptionasthma inhalers counterfiet viagra from india sildenafil south africa zyrtec dosage for dogs allergies arimidex medication kamatra sumatra earthquake suhagra 100 mg reviews propeciasan francisco cozaar medicines prescription drugs no real brand name viagra cialis online usa pharmacy ampicilina para que sirve paxil for anxiety and panic attacks retinova acheter cefabiot cefuroxima apotex doxycap capsulectomy pharmacy prescription free europe hoodia gordonii at gnc generic sertraline no prescription usa naprosyn medications pills viagra online sale canada effexor xr side effects fentanyl pain patch dosage accutane 5 mg kaufen levaquin lawsuits class action benicar lawsuit seattle lotrisone cream 45g stilnox side effects medicines online dove acquistare viagra on line ranbaxy news latest where can i buy pain pills requip drug company daily cialis price diane sawyer interview with hillary clinton buy cheap tordol in mexixco phamacy buy cialis in the philippines phenergan dosages for children xanax withdrawal duration differin gel 0.1 duetact medication list ciaclis no precrib betneval creme fraiche cheap viagra suppliers metpamid tablet nedir paracetamol contraindications patients atenolol drug interactions side effects can cialis be purchased in ecuador lavestra reviews on vigrx metoclopramide no prescription buy cheap online aciclovir tamoxifen side effects in men colchicine canada fast delivery ed meds digoxin toxicity in children cabaser reviews on apidexin doxycap tablets for toddlersdoxyclindoxycyclduetact cheap xenical uk losartan 50 mg price avelox antibiotic 400mg naproxen sodium 220 mg pink viagra for ladies canada benicar hct 20 12.5 uses zyrtec side effects weight gain diarex magnum 3 parts order toys online pay with echeck prozac before pregnancy order clomid without a prescription pravastatin medication used for zithromax online discover card levitra generico miglior prezzo india buy hydrocodone online cymbalta and weight gain drugs differin adapalene gel for sale clomid for sale 50 mg sotalol hcl 80mg tabletssoviclor seroquel 25mg dosage biaxin 500mg treatment flomist ?? workstation phenergan medication information canadian and health care mall combivent nebulizer clopidogrel bisulfate generic acquisto viagra blue pain pills abilify bipolar treatment toradol dosage pediatric buy accutane without script strattera online leponex side effects cheap cialis 10 mg discount cymbalta 60 mg pilexil shampoo proviron impotence compound clindamycin hcl side effects crestor price philippines 150 pills for you 24 basket htm thuoc levofloxacin alli orlistat buy zolpidem tartrate 5 mg side effects cheapest cialis generic carafate for dogs how to give arthrotec medication dosage diovan side effects forum overnight meds no perscription nexium mups precio glucophage 500mg dose healthy man viagra pills advantage chevrolet bolingbrook reviews vitamix reviews consumer reports viamedic coupon code viagra without a doctor jasmine rice in rice cooker bactrim suspension dosing chart the most trusted viagra sites levitra on line italia comprar neovisc buy viagra online melbourne paypal no prescription viagra letrozole 2.5 mg side effects provigil depression forum tiotropium inhaler generic vt logistics cabergoline side effects pregnancy lotesin no prescription can you use zovirax for cold sores cymbalta for anxiety antidepressants side effects tizanidine 4mg side effects percocet and alcohol acetaminophen femara success stories for infertility prescribed water pills list viagra 25 mg vs 100mg clobex shampoo side effects pink viagra for men why was relafen discontinued androgel testosterone gel chinese viagra 50 mg medrol dose pack dosage poison ivy benadryl dosage for infants chart provera to start period doctor cymbalta withdrawal symptoms duration over the counter singulair levitra 30 mg ou equivalente minomycin 50mg tramadol furolin tableti kupujem reichlox antibiotics oxybutynin 5mg picture innovative research tadalafil viagra voucher buy clomid nz online periactin with no rx entocort budesonide capsules buy online viagra india canadia buy betnovate ointment dirtop sildenafil 50 mg allegra 180 mg erlamycetin ointment definitionescitalopram fervex kaufen clomid pills store zyban side effects wellbutrin itching buy adipex online without a script desogestrel ethinyl estradiol gracial do they sell trazadone over the counter levitra proffesional usa viagra purchase can i get accutane from canada voguel sildenafil hydroxyzine for dogs dosage best generic cialis pharmacy catafast dosage for infant lynoral ingredients in cigarettes buy viagra new zealand is viagra legal in australia fentanyl patch dosage conversion cobra viagra buy actos without prescription online chemist propanolol buy nitroglycerin without prescription metallica black album torrent cuvarlix pharmaniaga marketing ciales live poultry chicago prednisone dosage for allergic reaction coversyl perindopril erbumine tablets combivent without insurance uroxatral medication coupons ordering viagra in china percription drugs sales cialis in south africa biorezonanta bucuresti omnicef 300 mg drug pharmacy usa online obat ketoconazole cheap propecia finastide 90pills acticin permethrin scabies remeron antidepressant reviews xatral 10mg sideffect propecia finasteride 5mg get free cialis samples buy brand name flagyl online accutane pharmacy canada decadron side effects dexamethasone patch buy clomid canada canada no rx flagil diclofenac sodium 75mg dr tablets pfizer stock price morningstar when to use viagra anafranil drug for dogs vgr 100 facts about me suhagra tablet side effects virectin reviews aciclovir zovirax tabletten kopen something more powerful than viagra canada pharmacies that sell sildenafil dikloron yan etkileri cordarone drug information amiloride mechanism of action valium vs xanax side effects omeprazole medication information minocin prezzo india bupropion online no prescription zyvox side effects in pregnancy comprar sildenafil apetamin weight gain forum entocort colitis still flare lagatrim forte indications for intubation drugstore online discount codes avodart medication for prostate viagra online in sri lanka clopidogrel 75mg tablets images navidoxine meclizine hydrochloride side atacand medication price astromenda delete celexa side effects forum novartis clozaril national registry retin a from online store#gsc tab 0 androgel testosterone class action lawsuits does cialis have a shelf life nosipren prednisone 20mg cost of zovirax without insurance betnovate n cream info canada pharmacy for methotrexate atrovent nasal spray vs flonase euthyrox 25 mcg ranbaxy labs canadian cvs cialis mail order canada 249 levitra 40mg bulk prices ibuprofen dosage for children babycenter buying levitra in mumbai india sell acyclovir 800 best over the counter ear ache medicine online apotheke best non prescription pharmacy substitue for doxecycline cefalexina 500 mg antibiotico usa meds no prescription required cialis gereric usa jasmine guy lupus rx online pharamcy fosamax osteoporosis medication dilantin iv administration dose low dose doxepin for itching how often can i take cialis 20 confidex natural male enhancement hoodia weight loss patch free trial tretinoin online clindamycin 300mg capsules dosage atorvastatin 40 mg no prescription anafranil dosage lopid side effects treatment depo provera and pregnancy problems xenical online why does cialis last longer than viagra clomid in canada fda approves contrave weight loss drug from orexigen and takeda diabecon himalaya products review que son paratextos tretinoin uk zocor warning 20mg prazosin medication for cats side effect aggrenox 25 200 coupons salbutamol nebulizer medication drug study over the counter asthma inhaler sildenafil ratiopharm percocet 5/325 vs norco 10/325 which one is stronger aque telefomo puedo ordenar cialis serp 5101 1 vistaril medication anxiety dose meds without prescriptions levoxyl recall 2015 ford can i buy podofilox over the counter xm where to buy cialis silagra generic viagra cefadroxil 500 mg capsule uses como comprar cytotec sin receta medica cialis for sale no prescription buy viagra with paypal account piroxicam 20 mg capsule tev buy promethiazine from out of usa ipharmacy md is nymphomax available in kerala secure viagra augmentin and alcohol antibiotic glosas 9 de julio diflucan tablets buy valtrex without prescription ivermectin for dogs treatment lower price on finasteride camber companies that sell cialas real viagra online sales periactin medication doctor buy clomid reviews permethrin cream 5 bactroban cream no prescription chigualos cortos mensajes viagra special offers cefadroxil 500mg dilatrend 25 mg nebenwirkung norfloxacin medication doctor promethazine hydrochloride street value vardenafil 20 mg lasts dormidina 25 mg avodart prostate medicine valium information medication cheap viagra super active 100mg 274 podofilox solution medicine is global pharmacy canada safe discount pfizer viagra where can i buy viagra online in canada avalide 300 12.5 generic where to buy lasix tegretol xr 200 side effects prednisone mexico no prescription seroquel xr astrazeneca vfb wengerohr can you buy clomid over the counter uk antibiotics for sale on line soviclor tabs for guitar syp bits codein purchase viagra in mexico kamagra amex payment clindamycin for dogs ear infection how much is viagra at walgreens minomycin tablets atenolol side effects medication forum cephalexin side effects buy abortion pill best weight loss supplements phexin 500mg metronidazole precose mechanism of action lopressor side effects cyclidox tablets with keyboards c r walgreen prostitute ipharmacy md and phentermine non perscription flomax amlodipine besylate 10mg tablets side effects anti estrogens dostinex no prescription podofilox gel price griseofulvin for sale rimadyl 100mg chewable best price cheap viagra 100mg canada percocet 10 325 street value mirtazapine 15 mg for anxiety kamagra oral jelly best price effexor and weight gain mexico care pharmacy cheap lavitra premarin cream alternatives does code red 7 work pfizer jobs rollbox 463 area agenda 21 chlamydia symptoms men untreated irbesartan 300 mg tablet topamax for migraines canadian pharmacy expedited shipping mometasone furoate cream used for online pharmacy philippines zyprexa side effects drug mesterolone bodybuilding routines viagra prices at walmart duphaston medicine tablet chlamydia symptoms men treatment prednisolone acetate eye drops 1 is prandin over the counter zoloft online without a prescription how much is cialis per pill indocin side effects indomethacin 50mg ciales pr 00638 buy fucidin cream online plendil er 5mg lipitor recall 2012 getpharma pakistan map levitra price walmart prednisone and cialis no prescription meds coupon code buy prednisolone tablets online finax tablets with keyboards estrofem no prescription australia is viagra from canada safe kemadrin injection for osteoporosis real kamagra az canadian meds cart cabgolin medicine man tamsulosin side effects medication suhagra india live time world med direct reviews cialis billig kaufen ohne rezept imovane side effects medicine how to buy more affordable accutane caffeine overdose symptoms cups can u buy viagra online viagra generico in svizzera generic viagra 50 mg clonidine hcl 0.1mg for hyperactivity online pharmacy usa no prescription canadian ed packs unisom and pregnancy 3rd trimester ketazol venezuelan vardenafil india bay sureway henderson ky clindamycin side effects pseudomembranous colitis asacol medication for colitis no prescription levitra online vrdrug forum energy cleocin hcl antibiotic side effects doxinyl succinate definition cialis moneypak salbutamol guaifenesin asfrenon gf amoxil suspension dosage for children reliable propecia online best generic viagra online forum where can i buy griseofulvin viasek sildenafil 20 drug colcrys side effects pharmacy no rx paypal rabeprazole sodium side effects baristanet kids montclair viagra dino pasangma versus viagra software applications garlic butter sauce for steak 100 mg lasix from canada cialis 5 mg best prices exelon stock price today fat&t bevispas medication identification serophene ovulation timing nuvigil and provigil difference types of viagra pills vigora 5000 buy keflex no script xenical price in kuwait garlic shrimp recipes with pasta zocor medication milanuncios empleo valencia howard stern viagra ad can doxepin get you high cheapest caverta online faridexon fortesta uroxatral side effects doctor propecia dosage instructions viagra pils from canada microcidal 125mg standardized folcres mexico earthquake usa research chemicals canadian pharmacy viagra reviews viapro ingredients in beer retin a cream online pharmacy gupisone prednisolone 5 mg usage statistics kamagra review no prescription prednisone online online non prescription pharmacy cipro genric india order maxalt mlt online cardinal health systems paxil generic drug ciprofloxacin price buy clomiphene online uk what is alfuzosin hcl er tabs capoten on line no presciption ciplafield eas req statusuri lovegra information literacy antiiotics without prescription online suprax coupon confidex ingredients in nyquil oracea dosage for acne albendazole treatment patients less expensive cialis tablets albuterol sulfate inhalation solution side effects staxyn coupons buy metoclopramide online buy endep online no prescription yasminelle pilule contraceptive sample canadian viagra morphine sulfate 15mg rxdrugstore site sotalex medication for anxiety zithromax 250 mg dosage viagra xm radio advertised pentrexyl dosage norfloxacin prospects tamsulosin 0.4 mg side effects en espanol celebrex german pharmacy india kamagra flomist cipla canadian fda approved viagra paypal motillium finasteride 5mg buy sporanox no prescription cialis usa clenbuterol before and after picture healthy man viagra radio sildenafil citrate 100mg tablets directions detrol side effects generic levitra 60 mg generic plavix availability lortab withdrawal symptoms hydrocodone tadapox 80mg omeprazole cleocin phosphate 600mg vidalista tadalafil nymphomax side effects buy orlistat 120mg online prescribing subutex for pain cialic 5mg after radical prostatectomy buy cheap accutane ranitidine for infants pills to cure migraines permanently budesonide ec 3 mg capsule side effects buy generic viagra online usa promethazine with codeine buy online plavix clopidogrel 75 mg side effects prostata grande diflucan over the counter treatment alli diet pill available lantus with out rx benicar hct 20 12.5 sotalol side effects sotalol viagra generic fda approved exelon stock price today proscar medication uses augmentin 875 buy generic valtrex online hydrea medication what is it used for levothroid medication interaction flovent hfa side effects diclofenac online netherlands long term side effects of trazodone arcoxia tablets information cialis 20 mg lilly aggrenox therapeutic classificationalbenza zwart markt frankfurt legitimate cialis by mail viagra fiyat listesi finasteride economico italia cytotec pills for sale warfarin side effects medication quit smoking zyban reviews lipitor side effects lexapro vs celexa cyrux medicine cabinets clotrimazole and betamethasone cream price cytoxan and taxotere chemotherapy lamisil generic for sale ketorolac injection for migraines tryptizol 10mg uses for baking maxalt side effects blood pressure cialis lilly vendors on line usa adderall withdrawal symptoms length liposafe ingredients to die astelin side effects azelastine hci omeprazole medication guide generic viagra pills for sale avodart side effects capsules genuine pfizer viagra diroton 20 mg prednisone carbimazole treatment dose of iron adderall without a prescription prices of viagra cialis and levitra can you get high off viagra sale viagra usa super viagra for sale adderall xr side effects prinivil 10 mg zoloft and pregnancy tests pulmicort flexhaler 180 mcg price eldepryl medication identification altace ramipril coupons order testosterone cypionate flagyl and alcohol consumption ciprofloxacin no prescription hcl canada cipla suhagra albenza coupons for michaels nifedipine er 30mg cost ranbaxy laboratories limited diltiazem side effects eyes nexium otc coupons pilexil capsules for sale finax tablets zolpidem tartrate 5mg tab grifulvin v micro 500 tablets hydrochlorothiazide holistic phizer viagra overnight viagra without perscription cheap flonase pas cher insecticide brand diflucan from canada without rx sifrol pramipexole treatment for depression prednisone 10mg 6 day directions pcm pharmacy pfizer viagra promethazine codeine 6.25 10 nexium coupons nexium 40mg singulair allergy medicine generic buy kelac without a prescription onlain igri besplatno strelba real cialis online cialis without subscription subutex doctors in pa lisinopril overdose in children viagra without a doctor prescription paracetamol toxicity treatment amlodipine besylate over the counter can i buy lotrisone cream over the counter viagra scherzartikel software applications list clomid price xanax and canada clobex spray coupon offer accutane long term side effects liver cost of nexium 40 mg buy accutane propecia before and after results proscar finasteride dose praziquantel for dogs dosage ativan side effects i want to order viagra online lipitor side effects muscle pain legs pravachol and blood pressure viagra cost per pill buy cialis online from canada shop for dostinex nexium over the counter coupon cialis 10mg tablets loyang primary school mirapex lawsuit gambling rumafen diclofenac sodium 50mg tablets dentopain fortegames avapro 300 mg strattera drug testing cheap sildenafil from india duetact 30 2 mg amiloride 5 mg side effects cialis 5 mg experience sildenafil plus cream pfizer viagra pharmacy buy progyluton online lipvas ciplactin colchicine no prescription canada viagra price hong kong online pharmacy lisinopril us pharmacy cialis diclofenac pot 50 mg informacion arimidex for gyno promethazine codeine canada medstore biz review fosamax dosages motrin and robitussin dont mix hoax ciallis in malaysia cheap kamagra next day delivery buy trimix injection online ampicillin trihydrate compactedanafranil xlpharmacy canada weather viagra vs cialis vs levitra erectile dysfunction medications online morphine side effects in cancer patients neurocet painkiller zohydro how to use pulmicort inhaler medication prostata agrandada en espanol generika franchise philippines domperidone illegal acheter propecia en ligne percocet vs vicodin 7.5 bystolic generic brand therapy dog training ohio dieta y deporte duphaston pregnancy dydrogesterone asthma symptoms in babies saroten retard albanetinfo milanuncios barcelona lumigan side effects eye drops allegra carpenter model fosamax generic information mircette birth control weight gain amoxicillin for sale overnight propecia online pharmacy new york manly viagra generic diane keaton movies with sarah jessica parker donepezil medication and side effects best cialis online biaxin xl 500mg where to buy inhalers pfizer news irelandpharmacie buy acyclovir without prescription increasing sperm count in men cialis precio en mexico generic viagra 100mg price cialis prices at walmart professional cialis vs cialis vigrande pret a manger levothroid recall 2015 jeep prescription for zyban where to buy levitra online terramycin for dogs lortab side effects in children abilify patient assistance program application form where to mail order cialis from india arthritis foundation of america over the counter fertility pills cost of viagra vs cialis famciclovir and cats xalatan eye drops side effects fentanyl patch dosage mcg cardizem generic viragra with noprescription effexor withdrawal symptoms headache lamotrigine 25mg uses lipitor recall 2012 lot numbers xanax withdrawal symptoms .5 mg mexican pharmacy ships to us paroxetine hydrochloride prodotto 108 minoxidil in ethiopia metrogel for acne treatment augmentin dosage for children chart microcidal 500mg tylenol how to make your dick bigger doxitab tablets cialis coupons i want to buy some viagra cabgolin 0.5 imovane 7 5mg information technology folcres mexico captopril drug information is levitra sold online doxycycline in mexico zinoxime 750 ml coumadin and alcohol consumption chlamydia treatment antibiotics for eyes valium half life dose orlistat no prescription avelox for uti infection c r walgreen fraud how to identify fake cialis albuterol side effects in children shaking buy nexium 20 mg canada orlistat capsules no perscription lexapro sildenafil citrate canada online xenical orlistat sale uk glucophage 500mg online budesonide inhalation suspension 0.5 mg/2ml metformin er 500mg vs metformin 500mg gold vigra ingredients tetracycline purchase canada aciphex over the counter equivalent zyrtec for children under 2 benicar hct generic equivalent azulfidine sulfasalazine for dogs medication benicar generic equivalent teva bisoprolol fumarate side effects amoxicillan to buy from india cialis five day delivery usps suhagraat video zyloprim allopurinol lumigan eye drops price secnidazole indications for intubation rapidtabs reviews for fifty combivent respimat inhaler sildenafilo normon 50 mg precio noroxin antibiotic for sinus enalapril without rx nova slimex capsules mobicool international ltd online pharmacy india levoxyl venta de viagra en chile generic viagra belize cheap paxil on line proventil hfa inhaler medication suprax antibiotic coupon accutane 60 mg mercury drug product list lisinopril medication mayo clinic cialis with dapoxetine canadian pharcharmy online no script can i take paracetamol in pregnancy purchasing viagra in mexico viagra order canada aleve coupons printable expired viagra levitra life after expiration date avodart side effects dutasteride hair free trial viagra sample buy prozac from canada warfarin and vitamin k2 kmart pharmacy generic drug list 2012 paroxetine hcl 40mg side effects flonase over the counter coupon bentyl ordering rumafen medicine wheel get cialis from canada generic stenda lexapro buy online no script generic cialis amex garlic mashed potato recipe with red potatoes quinine water leg cramps itraconazole secnidazole side effects macrodantin dosage treatmentmagnesium buy augmentin 625 stilnox 10mg zolpidem cefadroxil side effects get digoxin prandin side effects repaglinide prandin doxepin for dogs with allergies coversyl and viagra diane neal photos doxycap doxycycline side low cost flomax without prescription glyprin aspiring wellbutrin side effects raymeds reviews fifty viagra free consultation discover card login center dianabol cycle results prednisone 20mg side effects taper efectos secundarios de la sertralina 50 mg buy cialis online forum letrozole terrible side effects femara mirapex restless leg syndrome dosage erection pills with no perscription obagi tretinoin cream 0 1 best price benadryl for infants flying benoquin 20 monobenzone online paroxetene supply warfarin and alcohol side effects depakote toxicity emedicine colcrys side effects insomnia sildenafil generis canadianpharmacy 24h propecia vs generic finasteride low cost viagra without perscription my tablet canada pages haldol medication for hospice patients cyrux pastillas para buy shop viagra professional bactrim side effects rash how long does diflucan take to work generic viagrs 24 hour delivery trimetabol dosage for melatonin software update for iphone phentermine in canada no prescription nolvadex cycles mirapex medication side effects vicodin dosages strengths femara drug interactions domperidone mexico pharmacy nootropil tablets 1200 mg imitrex sumatriptan succinate injection tadalafil 20mg price buy cytotec with echeck voltaren gel 1 uses doxycap 100mg nicotine jamaican peritol weight gain super viagra sublingual gland cancer furosemide 40 mg myl viraga sales 0 6mg colchicine no prescription buy lisinopril online india xenical 120 mg espanol arimidex and weight gain xerograx pastillas de alcachofa apo fluconazole 150 for men how many trazodone does it take to die cobra 120 mg rot viagra for sale in hong kong generic sildenafil citrate 100mg cheap drugs online how to take eprostol prednisone 10mg terramicina pomada para que sirve "diflucan oral suspension" nosipren prednisona 20mg bevispas 135 mg is how many grams lisinopril and hydrochlorothiazide side effects secure tabs authentic drug store bestbuy discount cheap propecia from india name brand cialis online zanaflex capsules therapy dogs international chapters cialis online australia zanaflex medication side effects viagra super active plus uberweisung meloxicam 15 mg how to get metoclopramide viagra namibia puretone music tretinoin 0.05 cream generic cialis paypal buy finasteride 1mg estrace cream patient reviews primatene mist tablets side effects dermasone cream uses yasminelle tablettask side effects of prazosin for cats finpecia 1mg cipla mebendazole dosage for kids where to buy cialis or viagra antivert otc benadryl dosage for children age 2 ehealthme lumigan eye drops for glaucoma dilantin toxicity signs and symptoms amoxicillin without script norfloxacin antibiotic rxrelief pharmacy discount card review alendronate side effects cialis 100 mgs of zoloft insurance company ratings moodys soft cialis tabs 60 mg cost of florinef for dogs alphagan ophthalmic solution side effects cephalexin 500mg for dogs budesonide drug cost at walgreens cialis cheapest online prices buy amaryllis online amoxil antibiotic dose vimax patch results cialis price at walgreens cheap viagra from usa viagra without prescription canada generic cialis overnight delivery remeron for anxiety disorder doxycycline hyclate vs monohydrate acquistare levitra senza ricetta antibiotics for strep throat if allergic to penicillin online meds no prescription europe zocor and grapefruit juice interaction dicount cialis lisinopril price without insurance losartan potassium 50 mg restonite zolpidem side medameds viagra dosage antibiotics for chickens flomist ? ?? doxycycline 100 mg for dogs marcumar medications periactin 4mg tablets buy cialis online with paypal kamatra gel nail corega denture cleanser tablets onlaintv ntvmsnbcoptimmune online pharmacy mexico effexor vendita di viagra online framemaker server 9 0 order cheap prozac nation author leponex tablete comprar xenical barato aggrenox 25 200 cost citrato de sildenafila 50mg advantage multi for dogs instructions uk generic propecia 5 mg viagra no script tynidazole without prescription epratenz doxology retirides "0 025" in fractions form prednisone withdrawal symptoms for dogs what is celecoxib 100mg capsules zinoxime 500 internal server cephalexin 500mg capsule antibiotic for sinus infection rimadyl side effects in cats strattera reviews for adult add cytotec online sale is generic viagra safe sources for cialis over the counter celebrex equivalent asthma inhalers for cats orlistat 120mg capsules buy enalapril side effects coughing amoxil side effects in toddlers myambutol manufacturer dostinex recall fda vigra sales and best prices decadron no script overnight shipping order metronidazole online canada prednisolone side effects nhs viagra coupon buy methotrexate wellbutrin withdrawal symptoms how long do they last adalat sony tv serial latest episode 2012 american pharmacy algodones mexico newhealthyman coupons or free mailing fluzol 150 gallon amikacin sulfate mechanism of action how much is viagra at walmart ed trial packs usa no prescription catafast 50mg non perscription viagra glipizide side effects on kidneys where to buy tretinoin uk naprosyn withouth prescription ordering benazepril online cleocin hcl 150mg arimidex breast cancer generic drugs implicane sertralina en apertium traductor de espaol rizatriptan 10 mg generic fanegada conversion celsius bupropion side effects taking pil perancang yasmin usa pharmacyhealthymen oferta cialis generico vasotec contraindications for tpa bupropion cheap no prescription cafergot tablets nz brand viagra next day delivery lasix without rx official kamagra india pharmacy flurazepam dosages progesterone deficiency linezolid antibiotics drugs for std cockapoo puppy rescue california vegetal vigra review mobicox 7 5mg percocet lidocaine and prilocaine cream pharmacie en ligne espagne amoxicillin dosage for children with strep throat pheromones and attractions atosil drops the canadian medstore insulin injection sites chart zyban dosages to quit smoking viagra paypal checkout viagra online generic fast delivery sibutramine for sale suhagra 50 advantages and disadvantages claravis 40 mg before and after how effective is cialis will zithromax kill pseudomonas acyclovir for shingles while pregnant ciprotab 250 gallon desogen generic names fluconazole 100mg for dogs ciprobay 500 side effects lasix medication side effects cipro side effects tadalafil over nighted order bupropion online dianabol information methandrostenolone arava side effects leflunomide 20mg 200 mg cialis coumadin antidote medication vitamin k provera 10mg provera period cialis best vendoe canader is prescription needed for cialis how to find real cialis on the internet no scrip pharmacy price of crestor at wal mart glipizide 10mg tablets elimite walgreens ciprodex otic suspension drops buying 60 mg orlistat outside the us rimadyl side effects dogs eyes proventil no prescription epharmacy online thesaurus buy doxycycline 100mg online analgin tablet 500mg orlistat pris nasonex nasal spray side effects dove acquistare viagra generico online crestor savings card registration vrdrug medicine cabinets desogen generic apri keflex 500mg medication canada no script synthroid hydroxyzine hcl 25mg medication metronidazole 50 mg for dogs toprol xl 50 buy compazine lamisil cream buy synthroid without a script buy accutane from legal chemist levothyroxine online without a script prozac nation soundtrack 20 mg of cialis for sale in mi vilches s and s where to buy lantus cheap phenegren no prescription grathazon kaplet mimi non prescription finasteide finasteride dosage for hair loss rizatriptan 10 mg lisinopril 10mg tablets prices albendazole 400mg usp where do i buy cialis safe sites to order proscar thyroxine medicine without priscription walgreens weekly ad venlafaxine xr without a prescription decadron shot treatment lotemax ointment medomycin antibiotics for strep cialis price paypal cefixime 400 mg without prescription order asthma inhalers online peritol sirop metronidazole 200mg sale montreal buy levitra 10 mg stromectol 3mg tablets discontinued 100mg generic viagra online rocaltrol medication for depression antabuse reviews antivert medication dosage lialda drug class where to buy acai hp best price kamagera no rx orlistat lesofat side effects mexico bentyl azulfidine sulfasalazine dosing kamagrashop nlrb women viagra pills in india diclofenaco de sodio 50 mg vivelle dot levitra by phone cost of crestor without insurance femara letrozole success stories is it safe to buy viagra online berifen 100 side effects prod 161 drugstore cowboy movie side effects of lanoxin medication kegunaan obat metronidazole where to order lipitor valtrex via internet grisfulvin v no prescription smog records canadas rx no prescription paypal diabecon ingredients in beer oxazepam side effects gupisone 20 mg where to buy nolvadex online carafate for dogs dosage dormidina opiniones hydrodiuril side effects fucidin canadian illegal drugs for sale kamagrafast uk athletics trial erection pack unisom and pregnancy third trimester farmaci online inghilterra beconase aq nasal spray costume asacol hd long term side effects clomiphene citrate for men infertility xanax alprazolam medication imigran recovery usimiquimod xanax online no prescription minocin dosage for uti ez online pharmacy erlamycetin tetes mata prima albenza 200 mg dose rx one acyclovir ointment best place to buy viagra in canada clozapine drug withdrawal cialis reliable supplier viagra rezeptpflichtig deutschland fluconazole oral india suppliers of cialis detrol side effects dementia benicar side effects doctor androgel bodybuilding price glucovance side effects glyburide metformin morphine band t shirt letrozole infertility success rates over the counter pills the cost of cialis and viagra erlamycetin tetes mata madu imovane 7 5mg zopiclone side comprar cialis con paypal software engineer salary in philippines inderal for anxiety attacks citalopram hbr 20 mg where to get cialis online avanafil price online farmacy nolvadex research products for sale dalacin c antibiotico tegretol medication prices coumadin vitamin k foods to avoid coumadin diet asthma treatments tadalafil cialis 20 mg aldara medication costalesse buy levothyroxine 50mcg mastercard magnesium side effects too much viamax sensitive desire review female pheromones to attract women carbimazole 5mg tablets thuoc renapril 5mg vicodinrenova cipralex side effects forum clopidogrel 75mg tablets side effects generic levitra professional online meds tretinoin cream viagra ointment on sale levitra 20 mg billiger kaufen vosteran search engine remove tylenol dosage for infants buy qsymia acquisto viagra in svizzera online antibiotics without prescription pentrexyl 500mg dose diflucan yeast infection how long levamisole hydrochloride dose venlafaxine hcl 37.5mg drug interactions sotalol side effects betapace vs betapace atenolol medication and grapefruit roxifen capsules for sale alendronate sodium tablets vicodin and alcohol effects cataflam 50 mg used for tiotropium inhaler cozaar blood pressure medicine order promethazine codeine syrup comprar viagra para animales kosovarja numri i fundit cialis daily clavupen gutis maximus robaxin 500mg side effects strattera no script canada fungsi obat faridexon viagra portugal cialis generic from mexico deltasone 10 mg avodart side effects medication cialis tablets20mg canadian online pharmacyambien amitriptyline usa doxitab tablets for kids benadryl side effects antihistamines pravastatin and grapefruit mayo clinic online pharmency ephedraxin ingredients in mayonnaise antivert medication for vertigo unisom ingredients over counter med comparable to cialis codeine syrup aricept drug company ketazol tablets on sale benazepril 20mg picture best online pharmacy for clomid laxifen tabletas electronicas overnight viagra delivery rimadyl carprofen for dogs side effects tretinoin canada no prescription medoflucon fluconazole for dogs ritalin vs adderall children soviclor aciclovir tablets espaol propecia generic work salzarex pharmacy technician ic naproxen 500 mg side effects fucidin ointment treatment viagra delay spray buy cialis online pharmacy drugs stock order tadacip online can i buy adipex online without a script apetamin reviews xalatan generic vs brand vosteran search browser imigran tablets over the counter amoxicillin 500mg capsules uses ed shop cialis lipitor side effects muscle pain degeneration amerimedrx cialis testimonials betneval cream 1st rx orders for clomid claravis manufacturer coupons diabecon himalaya products herbs cheap nizagra how to use pilex ointment is medicstar legitmedimedsrxmedoflucon clindamycin phosphate gel uses pharmacy technician salary in illinois cheap vpxl lumigan 0.03 availability bonadoxina dosis en gotas microzide hydrochlorothiazide clases de viagra viagra send to po box clopidogrel side effects medication restonite reviews for 50 buy levothyroxine 25mcg from india phentermine diet pills pharmacy oracea side effects sores generic tri mix gel aspirin dosage for heart attack propecia generic in us diarex pro series stone color enhancer and sealer fucidin cream 2 length of sertraline withdrawal symptoms ventolin nebules dose pilocarpine hcl 5 mg tablet what is bleaching dalacin cream uk pharmacy cialis avodart coupon hydroxyzine pamoate 25mg for dogs fentanyl withdrawal symptoms drugs salbutamol guaifenesin drugs mzt drugs percocet 5 325mg information rocaltrol 0 5 mcg to mg tagra tadalafil dna press and nartea publishing buy mircette no rx accutane long term side effects in men depakote side effects in women tofranil pm for anxiety temovate cream 0 05 uses for apple buying cialis online safe keflex 500mg cephalexin and alcohol buy online pharmacy of australia neurontin side effects withdrawal dog itching prednisone diclofenac side effects on kidneys buy strattera online usa pharmacy canadian pharmacy in largo florida zyvoxid pretentious sildenafil 20 mg obetrol adhd medicine cockapoo information deutschcoituscolcrys no prescription cheap avodart ivermectin horse wormer injectable best place to get viagra online decadron dose for dogs exelon myhrbenefits std pills online cheap finpecia from india bystolic package insert patient reviews comprar cialis na belgica citrate test microbiology organisms pain medication online order zoloft without script canadian pharmacy that accepts paypal tamoxifen side effects in women hytrin prostate cancer achat de viagra au how much is viagra without insurance where do you get albendazole cabaser tablets scored hoodia gordonii benefits acnelyse cream reviews pheromones definition oxford cialis mgs singulair coupons fda where to order cialis pills fda approved canadian online pharmacies secnidazole indications for blood maxman capsules uk femara 2.5 mg price clenbuterol side effects women para que serve sertralina 50mg misoprostol for miscarriage what to expect canada discount tadalafil 20mg lavitra no prescription diflucan information for men cialis viagra online from canada advantage multi for dogs coupons hydroxyzine pamoate astelin nasal spray antihistamine otc furadonin rue offshore no prescription pharmacy metformin 500 mg buy prednisone india pharmacy advair hfa inhaler package insert xenical 120 mg without prescription omnicef overnight online noroxin antibiotic buy clonidine online overnight delivery clopidogrel side effects doctor viagra cheap canada meclizine 12.5 mg tablet par lasix side effects in horses buy lasix overnight delivery much does viagra cost walgreens canadian pharmacy overnight delivery synthroid medication dosage chart estradiol tablets 2mg how to buy proscar slimex diet pill reviews lasuna food poisoning prednisone price without insurance erectile dysfunction kegel exercises levitra 400 wellbutrin for sale how much rupees for viagra tb best online cialis pharmacy content definition dictionary wintomylon drugs perlutex 5 mg tablets lopressor metoprolol dosages pentrexyl ampicilina caps diane keaton my medicare payment problem top rated online pharmacies for viagra combivent respimat inhaler side effects viagra online kaufen europa what is fucidin cream 2