Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Warto przeczytać arrow Seks i niepełnosprawność

Menu główne

Genetyka

Różne

Seks i niepełnosprawność

seks_i_niepelnosprawnosc.jpg"Nareszcie pedagodzy polscy zauważyli problem seksualności osób niepełnosprawnych umysłowo. Dopiero od kilkunastu lat z coraz większą intensywnością skupiają oni uwagę na poznawaniu tej seksualności, a przede wszystkim na opracowywaniu programów edukacji seksualnej. Dotychczasowe prace miały jednak dość wycinkowy charakter. Niniejsze opracowanie jest chyba pierwszą całościową próbą zrozumienia, na czym rzeczywiście polega problem seksualności osób ze wskazanym typem zaburzenia rozwojowego. Autor postanowił spenetrować to zagadnienie z dużą starannością, wykorzystując do tego wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, częściowo też medyczną. W rozdziale drugim z dużą kompetencją i bardzo wszechstronnie przedstawił kompendium wiedzy o seksualności ludzi niepełnosprawnych. Ponieważ na ten temat wiemy ciągle bardzo mało, rozdział ten sam w sobie może mieć dużą wartość edukacyjną dla nauczycieli i rodziców dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Pragnę podkreślić dużą wartość części empirycznej książki, która skupia się na opisie wiedzy o seksualności osób niepełnosprawnych i ich wybranych ustosunkowań do własnej seksualności. Analiza jakościowa wyników jest znakomita. Szczególnie uwypuklam sposób przywoływania konkretnych wypowiedzi badanych, które zawsze dobrze ilustrują omawiany problem, a także powodują, że książkę czyta się z dużym zainteresowaniem. Książka będzie niewątpliwie wydarzeniem dla pedagogiki specjalnej. Być może dzięki niej zacznie się także zmiana naszego myślenia o seksualności tej grupy ludzi. Jest to jedna z pierwszych prac z aspiracjami dostarczenia nam wszechstronnej i pogłębionej wiedzy o »białej plamie«, jaką jest seksualność niepełnosprawnych umysłowo".
 
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Stanisława Kowalika

SPIS TREŚCI
 

WPROWADZENIE
 
PODZIĘKOWANIA
 
ROZDZIAŁ PIERWSZY
 
PROBLEMATYKA ŻYCIA SEKSUALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU
1.1.     SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH DEFINICJI I KONCEPCJI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.2.     HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I SPOŁECZNE PODEJŚCIE DO SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
1.3.     WSPÓŁCZESNE MODELE SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA
 
 
ROZDZIAŁ DRUGI
 
OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W DRODZE KU DOROSŁOŚCI I PEŁNEGO SEKSUALIZMU
2.1.     PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU BIOPSYCHOSEKSUALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA TLE OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH
2.1.1. PRZEMIANY BIOFIZJOLOGICZNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN PEŁNOSPRAWNYCH
2.1.2. PRZEMIANY PSYCHOSEKSUALNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN PEŁNOSPRAWNYCH
2.1.3. PRZEMIANY BIOFIZJOLOGICZNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
2.1.4. PRZEMIANY PSYCHOSEKSUALNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
 
 
ROZDZIAŁ TRZECI
 
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
 
3.1.    CEL BADAŃ, PRZEDMIOT BADAŃ, ZAKRES BADAŃ ORAZ
     PROBLEMY BADAWCZE
3.2.      ZMIENNE I WSKAŹNIKI ZMIENNYCH
3.3.     METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
3.4.     DOBÓR I CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY
3.5.     CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI Z PUNKTU WIDZENIA      CZYNNIKÓW PODMIOTOWYCH
 
 
ROZDZIAŁ CZWARTY
 
DOŚWIADCZENIA SEKSUALNE OSÓB Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ– WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
 
4.1.     WIEDZA DOTYCZĄCA SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA U OSÓB BADANYCH
4.1.1. WIEDZA NA TEMAT IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ
4.1.2. WIEDZA NA TEMAT FIZJOLOGII INTYMNYCH CZĘŚCI WŁASNEGO CIAŁA I CIAŁA PŁCI PRZECIWNEJ
4.1.3. WIEDZA NA TEMAT FIZJOLOGII ZAPŁODNIENIA, CIĄŻY ORAZ ANTYKONCEPCJI
4.1.4. WIEDZA NA TEMAT CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ (STD), HIV/AIDS
4.1.5. WIEDZA NA TEMAT ZMIAN ORGANIZMU, ZACHODZĄCYCH W OKRESIE ADOLESCENCJI
4.1.6. WIEDZA NA TEMAT HIGIENY WŁASNEGO CIAŁA
4.1.7. WIEDZA NA TEMAT POCZUCIA WSTYDU ORAZ MIEJSC PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH
4.1.8. WIEDZA NA TEMAT AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ CZŁOWIEKA
 
4.2.     GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH W GRUPIE OSÓB BADANYCH
4.2.1. GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA RÓL BIOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z WŁASNĄ PŁCIĄ,
4.2.2. ORIENTACJA SEKSUALNA BADANEJ MŁODZIEŻY
4.2.3. HIGIENA WŁASNEGO CIAŁA,
4.2.4. RESPEKTOWANIE ZASAD POCZUCIA WSTYDU ORAZ WYKORZYSTANIA WIEDZY DO ZACHOWANIA SIĘ W MIEJSCACH PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH,
4.2.5. AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA BADANEJ MŁODZIEŻY
4.3.     EMOCJE ZWIĄZANE Z SEKSUALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA
4.3.1. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ PŁCIOWĄ
4.3.2. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z FIZJOLOGIA INTYMNYCH CZĘŚCI WŁASNEGO CIAŁA I CIAŁA PŁCI PRZECIWNEJ
4.3.3. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z FIZJOLOGIĄ ZAPŁODNIENIA I CIĄŻY ORAZ ANTYKONCEPCJI
4.3.4. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI ORGANIZMU ZACHODZĄCYMI W OKRESIE ADOLESCENCJI
4.3.5. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ SEKSUALNĄ CZŁOWIEKA
4.4.     TYPY DOŚWIADCZANIA WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI (TYPY POSTAW WOBEC WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI) PRZEZ OSOBY Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ TDS
 
 
ROZDZIAŁ PIĄTY
 
DOŚWIADCZENIA SEKSUALNE OSÓB  Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE
5.1.     WIEDZA OSÓB Z  UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA TEMAT SEKSUALNOŚCI A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE
5.2.     ZACHOWANIA SEKSUALNE OSÓB Z  UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE
5.3.     EMOCJE OSÓB Z UMIARKOWANĄNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ZWIĄZANE Z SEKSUALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE
 
ZAKOŃCZENIE I OGÓLNE WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA

Fragment książki:

Podjęty temat wydaje się innowacyjny z kilku powodów. W literaturze brak jednoznacznego stanowiska na temat zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych. Badania te mogą stać się kolejnym krokiem do poznania tej sfery życia osób niepełnosprawnych. Nie proponowano i nie prowadzono jak dotąd badań w szerokim zakresie. Proponowany projekt prezentuje wyniki uzyskane na grupie 133 osób. Nie prowadzono badań o charakterze ilościowo – jakościowym. Niniejszy projekt zakłada głównie analizę ilościową z obszernymi częściami analizy jakościowej. Dotychczasowe badania skupiały się głównie na opiniach społeczeństwa wobec seksualności osób niepełnosprawnych. W niniejszej pracy podjęto się próby odpowiedzi na pytanie, jakie doświadczenia seksualne posiada młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Niniejsze badania zostały wpisane w perspektywę paradygmatu strukturalno – funkcjonalnego, w którym funkcjonowanie człowieka uzależnione jest w znacznym stopniu od struktury środowiska. W podejściu tym uznaje się, iż każda jednostka zajmuje określone miejsce w strukturze społecznej i poddana jest oddziaływaniom rozmaitych sił i uwarunkowań społecznych. Paradygmat strukturalno – funkcjonalny zakłada wzajemną zależność pomiędzy jednostką a środowiskiem. Podstawowymi dla niniejszej pracy kategoriami pojęciowymi są niepełnosprawność intelektualna, doświadczenia seksualne. Pojęcia te wyjaśniono z punktu widzenia orientacji teoretycznych ściśle wpisanych w główne założenia przyjętego w pracy paradygmatu.

Problematyka pracy zawarta została w pięciu rozdziałach. Pierwszy z nich, zatytułowany „Problematyka życia seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle literatury przedmiotu” opisuje współczesne podejście do niepełnosprawności intelektualnej. W rozdziel tym zarysowano cztery perspektywy badawcze zjawiska niepełnosprawności intelektualnej. Wyjaśniono podstawowe definicje i pojęcia. Określono podstawową koncepcję z jakiej ujmowane jest w pracy zjawisko niepełnosprawności intelektualnej.  Następnie omówiono socjohistoryczne zmiany w obrębie ludzkiej seksualności. Kolejne części rozdziału dotyczą omówienia przyjętej w pracy ekologicznej koncepcji seksualności i rozwoju, jak również wyjaśnienia podstawowej kategorii teoretycznej doświadczeń seksualnych. W rozdziale drugim omówione zostały biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania rozwoju seksualnego młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na tle grupy kontrolnej. W rozdziale trzecim przedstawiono metodologiczne podstawy badań własnych, a więc problematykę badawczą, warsztat metodologiczny oraz ich podstawę empiryczną. Rozdział czwarty rozpoczyna część empiryczną pracy. Przedstawiono w nim wyniki uzyskanych badań dotyczących doświadczeń seksualnych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w wieku 17 – 25 lat. Zawiera on również opinie badanych młodych niepełnosprawnych intelektualnie ludzi na temat życia seksualnego. Rozdział piąty pod tytułem „Doświadczenia seksualne osób  z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną a wybrane cechy podmiotowe” przedstawia analizę statystyczną.

 

 

Ochrona Prawna

piecz_prewencyjna_koksztys.jpg

Zjazdy i seminaria

Zespoły