Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow I Zjazd arrow Harmonogram

Menu główne

Genetyka

Różne

Harmonogram

Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy rodziców i dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi, specjalistów zainteresowanych tematyką nowoczesnych sposobów wspomagania rozwoju dziecka o wolniejszym rozwoju intelektualnym, lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów, neurologów, pracowników służb socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Celem Zjazdu było :

  • Wypracowanie płaszczyzn do współpracy i dyskusji nad niepełnosprawnością z tytułu rzadkich zespołów chromosomowych i sposobów ich jak najszybszego diagnozowania oraz wprowadzenia szeroko pojętej informacji społecznej.
  • Podjęcie dialogu nad sposobami rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologiczno - pedagogicznej osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi.
  • Wpływ rehabilitacji na polepszenie rozwoju dziecka.
  • Poprawa i podnoszenie świadomości społecznej skierowanej na zwiększenie tolerancji społecznej i pomoc rodzinie dziecka z zespołem chromosomowym.
  • Zrozumienie sytuacji prawnej rodzin dziecka z zespołem chromosomowym w odniesieniu do jego praw i obowiązków państwa w odniesieniu do praw Unii Europejskiej.

Oczekiwane efekty:

  • Efektem Zjazdu było podniesienie świadomości i wiedzy, na temat specyfiki niepełnosprawności związanej z rzadkimi zespołami chromosomowymi oraz sposobami rehabilitacji zarówno wśród rodziców, dzieci dotkniętych tym typem niepełnosprawności, jak i wśród pedagogów specjalnych, psychologów, lekarzy, rehabilitantów, władz lokalnych.
  • Dodatkowym efektem Zjazdu była informacja w mediach (TV, radio, prasa) o rzadkich zespołach chromosomowych jako jednej z przyczyn niepełnosprawności.
img1.gif


Komitet NaukowyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych.
Zakład Psychopatologii Dziecka

Profesor dr hab. Irena Obuchowska
Dr hab. Andrzej Twardowski

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Profesor dr hab. Władysław Dykcik

img2.gif

Organizator

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” w Poznaniuimg3.gif

Harmonogram Zjazdu1 maj 2004

08.00 - 11.00 Przyjazd i rejestracja uczestników
11.00 - 11.10 Uroczyste otwarcie Zjazdu
11.10 - 11.50 Przemówienia gości - Patronów Honorowych
11.50 - 12.00 Przerwa
12.00 - 13.30 Wykłady
12.00 - 12.30 Prof. dr n. med. Sabine Stengel-Rutkowski
Uniwersytet w Monachium - (Niemcy)
„Umiejętności i potrzeby wychowawcze dzieci z częściową monosomią” część teoretyczna
12.30 - 13.00 Prof. Dr. Dr. h .c. Wolf Bloemers
Wyższa Szkoła w Magdeburgu - Stendal ( Niemcy)
członek-założyciel Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych dotyczących Społeczeństwa, Człowieka i Zdrowia.
„Europejski wymiar społecznego włączenia: obraz i innowacje wobec osób niepełnosprawnych”
13.00- 13.30 Annet van Betuw
Chromosomowa Stacja Pomocy ( Holandia)
„ Europejskie Zjednoczenie na Rzecz Osób z Rzadkimi Zaburzeniami Chromosomowymi: orientacja na ludzi chorych”.
13.30 - 13.45 Przerwa na kawę
13.45 - 14.45 Wykłady
13.45 - 14.15 Prof. dr hab. n. med. Anna Latos Bieleńska
Akademia Medyczna w Poznaniu
„Wady rozwojowe z opóźnieniem rozwoju - dane z EUROCAD”
14.15 - 14.45 Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk - Kolczyńska
Uniwersytet Warszawski
„Wspomaganie rozwoju dziecka: ważniejsze hipotezy i możliwości realizowania”
14.45 - 16.00 Obiad
16.15 - 17.15 Wykłady
16.15 - 16.45 Dr Maria P. Stasiakiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Zastosowanie działań artystycznych we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń”
16.45 - 17.15 Prof. dr hab. Władysław Dykcik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„O specyficznych potrzebach pomocy wewnątrz i zewnątrz rodzinnej”
17.15 - 17.30 Przerwa na kawę
17.30 - 19.00 Wykłady
17.30 - 18.00 Dr hab. Andrzej Twardowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń”
18.00 - 18.30 Mgr Izabela Wilk
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
„Rola i znaczenie nauczania integracyjnego w placówkach oświatowych”
18.30 - 19.00 Prof. dr hab. Irena Obuchowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Problemy etyczne w pracy z dziećmi z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń rozwoju“
19.15 - 20.15 Kolacja
20.30 - 22.00 Spotkania integracyjne

2 maj 2004

08.00 - 09.00 Śniadanie
09.15 - 10.45 Wykłady
09.15 - 09.45 Mgr Maria Gralińska
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koninie
„Współpraca logopedów i rodziców w procesie stymulowania mowy u dzieci ze specyficznym rozwojem mowy”
09.45 - 10.15 Dr Anna Jakoniuk - Diallo
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Wykorzystanie metody audytowo-werbalnej we wspomaganiu rozwoju dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami rozwoju”
10.15 - 10.45 Mgr Rafał Jaworski
Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności i Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.
„Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
10.45 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 12.00 Wykłady
11.00 - 11.30 Prof. dr hab. Ewa Pisula
Uniwersytet Warszawski
„Rodzice dzieci z zaburzeniem rozwoju - ich potrzeby i możliwości wspierania”
11.30 - 12.00 Dr Danuta Kopeć
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością”
12.00 - 12.15 Przerwa na kawę
12.15 - 12.45 Wykłady
12.15 - 12.30 Mgr Helena Grzybek
Fundacja „Uni - Terra” w Poznaniu
„Płaszczyzny działania Fundacji Uni-Terra - integracja, rehabilitacja, edukacja”
12.30 - 12.45 Hanna Maciejewska
Stowarzyszenie „GEN” w Poznaniu
„Działalność Stowarzyszenia „Gen” i jego rola w pomocy rodzinie”
12.45 - 13.30 Prof. dr n. med. Sabine Stengel-Rutkowski
Uniwersytet w Monachium- (Niemcy)
„Umiejętności i potrzeby wychowawcze dzieci z częściową monosomią”
prezentacja filmu video ilustrującego cześć teoretyczną wykładu
12.45 - 13.30 Warsztaty
12.45 - 13.30 Sala A
Mgr Katarzyna Lausch i Mgr Krzysztof Lausch
Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu
„Kierunki oddziaływań na ucznia i ich uwarunkowania”
Sala B
Mgr Beata Urbaniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Tworzenie programów terapeutycznych opartych o teorię uczenia się”
13.30 - 14.30 Obiad
15.00 - 22.00 Impreza integracyjna (gry i zabawy dla dzieci od godz. 11.00, dla dorosłych od godz. 15.00 do 22.00)
15.00 - 16.00 Pokaz Straży Pożarnej - Państwowa Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
16.00 - 17.00 Pokaz umiejętności psów szkolonych dla osób niepełnosprawnych oraz pokaz dogoterapii - Stowarzyszenie „Dobry Pies”
18.00 - 20.00 Promocja płyty
20.00 - 22.00 Ognisko przy muzyce, pieczenie kiełbasek, poznawanie rodzin i integracja.

3 maj 2004

08.00 - 09.00 Śniadanie
09.15 - 11.00 Warsztaty
09.15 - 10.05 Sala A
Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
Uniwersytet Gdański
„Metoda dobrego startu (MDS)”
Sala B
Mgr Ewa Wieczorowska
Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Bratek” w Poznaniu
„Doskonalenie koncentracji uwagi poprzez pracę z materiałami Montessori”
10.10 - 11.00 Sala A
Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
Uniwersytet Gdański
„Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne”
Sala B
Mgr Katarzyna Lausch
Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu
„Zastosowanie wybranych metod pracy”
11.00 - 11.15 Przerwa na kawę
11.15 - 13.40 Warsztaty
11.15 - 12.45 Sala A
Mgr Bogusława Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
”Metoda Makaton we wspomaganiu umiejętności porozumiewania się dzieci z zaburzeniami mowy i języka”
Sala B
Mgr Magdalena Grycman
Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie
„Porozumiewam się, choć nie mówię - szanse komunikacyjne dla dzieci niemówiących”
12.50 - 13.40 Sala A
Mgr Hanna Kubiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Praca z dzieckiem nadpobudliwym”
Sala B
Mgr Anna Drozdowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Aktywizowanie dzieci ze znacznie ograniczonymi możliwościami funkcjonowania”
13.50 - 14.50 Zakończenie Zjazdu
14.50 - 15.20 Obiad
15.20 - 19.00 Wyrejestrowanie i wyjazd uczestników
img3.gif
 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 181
Wizyt wczoraj: 459
Wizyt w mies.: 2345
Wszystkich: 601352
Od: 2020-01-15