Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki

Menu główne

Genetyka

Różne

Statut


STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI „GEN” Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne:

§ 1. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

ROZDZIAŁ II Cele i formy działania

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest:
     1. Wszechstronna pomoc dzieciom z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
     2. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy na rzecz dzieci z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi.
     3. Zorganizowanie banku danych na temat rzadkich zaburzeń genetycznych.
     4. Popularyzowanie problemu.
     5. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
     1. Współpracę z ośrodkami, zakładami opieki zdrowotnej, poradniami, grupami terapeutycznymi, grupami przedszkolnymi i szkolnymi, organizację i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, miejsc pracy chronionej, opieki nad rodzina dziecka z wadą genetyczną oraz mieszkalnictwa dla dzieci z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi.
     2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i opiekunów.
     3. Wydawanie poradników, informatorów, filmów edukacyjnych,  materiałów promocyjnych w tym ulotek, plakatów, kalendarzy i biuletynów dotyczących problemów wynikających z rzadkich zaburzeń genetycznych.
     4. Prowadzeniu baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi
     5. Zbieranie funduszy
     6. Współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu w kraju, oraz instytucjami naukowymi oraz ośrodkami terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami.
     7. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.     
8. Udzielanie wsparcia w tym finansowego w miarę swoich możliwości

9. Wszystkie działania statutowe Stowarzyszenie nie są ograniczone jedynie do działalności na  rzecz własnych członków.


§ 11. Stowarzyszenie może prowadzić  działalność gospodarczą, przy założeniu, że wszystkie dochody przekazane zostaną na działalności pożytku publicznego, a działalność gospodarcza będzie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Cały dochód organizacji (nadwyżką przychodu nad kosztami) przeznaczony będzie na działalność pożytku publicznego.

& 12. Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników.

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
     1/ członków zwyczajnych
     2/ członków wspierających
     3/członków honorowych.

§ 14.
     1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
     2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15.
     1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
     2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
     3. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16. Członek zwyczajny ma prawo:
     1. Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
     2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
     3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia ,
     4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi,
     5. Brać czynny udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.


§ 17. Członek zwyczajny ma obowiązki :
     1. przestrzegać statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
     2. regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące na mocy uchwał władz Stowarzyszenia
     3. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§ 18.
     1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele statutowe, która udziela mu pomocy finansowej lub jakiejkolwiek innej formie wspiera Stowarzyszenie.
     2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

§ 19.
     1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
     2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia większością głosów.
     3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
     4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich

§ 20.
     1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
          1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
          2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
          3/ uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 3 lat
          4/ wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
          5/likwidacji Stowarzyszenia.
     2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia

§ 21. Władzami Stowarzyszenia są :
     1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
     2. Zarząd Stowarzyszenia , zwany dalej „Zarządem”.
     3. Komisja Rewizyjna

§ 22.
     1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
     2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwała zapada zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
     3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszystkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 23.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia na okres trwania kadencji.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 24.
     1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
     2. Walne Zebranie Członków może być:
          1) Zwyczajne
          2) Nadzwyczajne
     3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
     4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
          1) z własnej inicjatywy,
          2) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
          3) Na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
     5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla którego zostało zwołane.
     6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem & 21 .2
     7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
     8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.


Zoriatil
Trój fazowy spalacz tłuszczu, który hamuje uczucie łaknienia!
https://www.uia.archi/de/zoriatil-zur-gewichtsreduktion-zusammensetzung-bewertungen-shop-wo-zu-kaufen/

§ 25.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
     1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
     2) uchwalanie statutu i jego zmian,
     3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     4) wybór o odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
     6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
     7) rozpoznanie odwołań od uchwał Zarządu,

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26.
     1. Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i członków
     2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata,
     3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby,
     4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§27.
Do zakresu działania Zarządu należy:
     1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
     2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, i działanie w jego imieniu,
     3. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
     4. Sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
     5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
     6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
     7. Zwoływanie Walnego Zebrania
     8. Przyjmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
     9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
     10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
     11. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
     12. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
     13. Podejmowania uchwał o przynależności do innych organizacji,
     14. uchwalania wysokości składek członkowskich.

§ 28.
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 29.
Do realizowania swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego dyrektora który kieruje pracami biura na podstawie regulaminu który podlega akceptacji Zarządu

& 30.
Członkiem organu zarządzającego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Komisja Rewizyjna

§ 31.
     1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
     2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
     3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
     4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swą funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.
     5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
     6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
   

§ 32.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
     1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
     2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
     3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
     4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
     5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowa udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
     6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 33.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna, może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 34.
     1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
     2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
     3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
     4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 35.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
     1) składki członkowskie
     2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
     3) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych,
     4) składki członkowskie powinny być wpłacane w całości do 31 marca, lub w dwóch równych ratach .Pierwsza do 31 marca , a druga do 31 sierpnia każdego roku.
     5) Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu czterech tygodni od złożenia deklaracji przyjęcia na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek ustala Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 36.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
& 37
Zabrania się :
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji; 
4).zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe

§ 38.
     1. Zmiany Statutu wymagają Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem & 21 . p.2
     2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie w taki sam sposób, jak uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia.
     3. Uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.

§ 39.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 

Pomoc

Portal o luksusie Filantropia

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 26
Wizyt wczoraj: 266
Wizyt w mies.: 292
Wszystkich: 614827
Od: 2020-01-15
puraviten