Skip to content
Powi�kszanie czcionki Domy�lny rozmiar czcionki Pomiejszanie czcionki
Start arrow Słownik

Menu główne

Genetyka

Różne

alpha lingmind opinie

Słownik
Aberracja chromosomowa
mutacja - zmiana struktury chromosomów przez ich pękanie poprzeczna i przemieszczanie się powstałych odcinków wywołujące dziedziczne zmiany cech organizmu
Aberracje strukturalne
- Zrównoważone- całkowita ilość materiału genetycznego bez zmian. - Niezrównoważone- rearanżacjom towarzyszy ubytek/naddatek materiału genetycznego.
Afazja
zaburzenie mowy powstałe w wyniku uszkodzenia korowego ośrodka mowy w mózgu
Afazja słuchowa
utrata zdolności rozumienia słyszanych słów
Agenezja
niewykształcenie pewnych narządów lub części narządów w czasie życia płodowego
Agresja
(psych ) skłonność do zachowań agresywnych, ataku, trudności kontrolowania negatywnych popędów impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom , sytuacjom, poglądom. Także jako wynik długotrwałej izolacji społecznej
Allel dominujący
to allel, który ujawnia się w heterozygocie. To gen warunkujący cechę, która występuje zarówno w warunkach homozygotycznych jak i w warunkach heterozygotycznych. Allel dominujący maskuje działanie allelu recesywnego,co nie znaczy, że cecha warunkowana przez gen recesywny już się nie ujawni
Allele
allelomorfy, geny alleliczne - różne formy tego samego genu, powstałe w wyniku mutacji, zlokalizowane w identycznych miejscach chromosomów homologicznych I wywołujące odmienne wykształcenie odmiennej cechy, np. różnego koloru kwiaty ( u wielu roślin). W komórkach organizmów diploidalnych, czyli w komórkach większości zwierząt i roślin, kiedy gen jest reprezentowany przez parę identycznych lub różnych alleli. Do komórek rozrodczych ( gamet) przechodzi w procesie mejozy po jednym allelu z każdej pary.
Allelomorfy
allele, geny alleliczne - różne formy tego samego genu, powstałe w wyniku mutacji, zlokalizowane w identycznych miejscach chromosomów homologicznych I wywołujące odmienne wykształcenie odmiennej cechy, np. różnego koloru kwiaty ( u wielu roślin). W komórkach organizmów diploidalnych, czyli w komórkach większości zwierząt i roślin, kiedy gen jest reprezentowany przez parę identycznych lub różnych alleli. Do komórek rozrodczych ( gamet) przechodzi w procesie mejozy po jednym allelu z każdej pary.
Aminokwasy
związki organiczne wchodzące w skład jednostek strukturalnych białka
Amiotrofia
zanik mięśni, zmniejszenie jego objętości
Anatomia
(z greckiego „anatome” - rozcięcie) nauka o kształtach i budowie ciała ludzkiego i organizmów zwierzęcych, jedna z najstarszych nauk biologii, dział morfologii
Aneuploidalność
występowanie liczby chromosomów nie będących wielokrotnością podstawowej jej liczby.
Aneuploidalność
występowanie liczby chromosomów nie bących wielokrotnością podstawowej jej liczby.
Antygen
substancja wprowadzona do organizmy wywołuje reakcję obronną organizmu skierowaną przeciw niej.

Apatia
stan zmniejszonej aktywności i wrażliwości na bodźce, bierność emocjonalna . Pojawia się jako wynik dysfunkcji układu endokrynologicznego lub w schorzeniach psychicznych , somatycznych, organicznych chorobach mózgu, procesie miaźdzycowym.
Aplazja
zanik komórek lub całych narządów. Występuje jako zjawisko fizjologiczne w toku życia osobniczego ( np. zanik grasicy w wieku pokwitania, zanik jajników w okresie przekwitania u kobiet) lub jako zjawisko chorobowe mogące doprowadzić do groźnych dla życia zastępstw ( np. aplazja szpiku, który przestaje produkować krwinki czerwone, białe i płutkowe)
Apoptoza
śmierć komórki w genetyce zwana zaprogramowanym samobójstwem, będąca procesem związanym z rozwojem organizmu.
Atatoza
zaburzenie neurologiczne . Polega na nierytmicznych, momiwolnych ruchach ( dystalnych) kończyn górnych , mięśniach twarzy i ramion
Autoagresje
(psycholog) przejaw agresji skierowany do wewnątrz, zaburzenie instynktu samozachowawczego, wyrażające się tendencją do samookaleczeń, samouszkodzeń, zagrażające zwykle zdrowiu, a czasem życiu.
Automatyczny układ nerwowy
wegetatywny układ nerwowy - trzewny układ nerwowy - zespół nerwów i zwojów nerwowych częściowo niezależnych od ośrodkowego układu nerwowego
Automatyzm
zdolność niektórych narządów i ośrodków nerwowych np. serca do funkcjonowania bez bodźców zewnętrznych.
Autyzm
(psych) - uzależnienie działań od chwilowych stanów uczuciowych osoby, myślenie oderwane od rzeczywistości, także chorobowe zamknięcie się w sobie z równoczesnym częściowym lub całkowitym zerwaniem kontaktu z rzeczywistością, ; jeden z objawów schizofrenii
Behawioryzm
(psych.) kierunek którego głównym założeniem jest teoria , iż elementem warunkującym zachowanie ludzi i zwierząt jest bodziec wywołującą określoną rekcję filozoficzną i myślową , a zmiana w zachowaniu jest wynikiem uczenia się nowych reakcji; kierunek najbardziej popularny w USA; prekursorem był J.B. Watson
Cechy przystosowawcze
właściwości organizmów decydujące o ich przetrwaniu w określonym środowisku i wydaniu potomstwa. Powstaję w wyniki działania doboru naturalnego. Najbardziej uwidaczniają się w morfologii i fizjologii organizmów , a także w ich zachowaniu.

««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

RD Glossary by Run Digital

Zjazdy i seminaria

Zespoły

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 26
Wizyt wczoraj: 266
Wizyt w mies.: 292
Wszystkich: 614827
Od: 2020-01-15

carattia cream opinie